koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 Kowe orang samoewah moesti soeda itoe makan masa'an iang brasal dari itoe nagri Tjhina poen, iaitoe soto. Ik poenjah kagila'an sama ini masa'an berkoewa dari itoe nagri shaolin soeda sedari ketjil sahadja dimoelain. Pada itoe tempo, ik poenja marhoem Bapa, soeka sekali njoeroeh ik orang boewat itoe mbeli'in soto di waroeng seger poen. Seger ini adala sala satoe oknuum pandjoewal itoe soto iang terkenal di ik poenja lingkoengan poen. Kepende'an dari itoe Karto Seger.

Si Seger poenja soto ini chaas sekali itoepoen sebahagai soto solo, iaitoe berkoewa bening, make itoe daging sapi, teroesan itoe ada thokolan alijas ketjambah itoe, teroes irisan seledrie itoe poenja daoen, en djangan loepa dengen taboeran itoe bawang sebagai digoreng poen. Sepandjang itoe Solo-en Djogdja, itoe soto ena meradjai hampir samoewa waroeng2 mahoepoen itoe restaurant besar poen. Perna, pas ik mingsih sakola di itoe Universiteit de Djatinangor Daroessallam, kabetoelan tempo itoe ik sedang itoe liboeran semesteer, ik dengen ik poenja oknuum kawan2 balik kampoeng poen, alijas poelang basamo kata oerang awa poenja tamsil en ibarat itoe.

Sesampainjah di soewatoe daerah iang bernama Tegalgondo --antara Klaten en Solo itoe -- kita orang brenti di soewatoe waroeng soto iang bertjokol di soewatoe roema bergaia l'Art Deco, percis itoe seperti di Holland. Waroeng itoe berdjoeloe' soto iboe Soeparmie ataw apa begitoe -- so'alnjah kita orang soeda tida inget lagih itoe djoeloekan -- kita langsoeng sahadja memesan tioe soto poen. Begitoe itoe soto kaloewar en kita langsoeng itoe santap...alamakjaaaaaaaaaaang ! ni'matnjah sampai itoe ke Medan sepertinjah poen, slama ik idoep rasa2njah baroe kali inih ik merasakan kedahsjatan itoe soto koewah chaas Solo poen. Di tamba lagih dengen itoe ada keroepoe emping iang sebesar2 kepala orang koppig itoe poen menambah mantabh rasa itoe soto.

Perna poela ik ketjele dengen itoe soto, iaitoe ti itoe Taman Isma'il Mardjoeki di sepoetaran itoe tjikini distriect poen. Di wa'toe itoe ik soeda mendjahadi sorang correspondent moezik di swatoe itoe madja'alah ana moeda poenja gaia. Ik sering itoe koempoel dengen ik poenja kawan2 sesama itoe correspondent poen. Bijasanjah kita orang itoe nongkrongin itoe di TIM, djikalaw tida nongton itoe gambar idoep ja, tjoeman sekedar itoe ke boekoe poenja toko. Nha, soewatoe tempo kita orang merasa soeda sangat itoe lapar poen, dalam pada itoe, kita orang berbeda itoe poenja pendapat tentang dimanah kita moesti makan itoe.

Mahoe makan di itoe soto lamongan ataw itoe soto Hadji Ma'roef iang soeda terkenal itoe poen ? Satoenjah itoe soto poenja Djawa Timoer Toelen, satoe lagi itoe soto betawi Tolen poen. Sama2 bersanten --sebenernjah ik koerang soeka itoe soto bersanten poen-- en penoe dengen itoe djerohan itoe. Ik poenja kawan beralasan djikalaw kita orang mahoe itoe makan, moesti kita lihat itoe waroeng poenja ke'adaan , sebahagai rame ataw tida sama sekali poen. Djikalaw rame soeda barang temtoe itoe moesti djikalaw tida ena ja moera, ataw poen gaboengan dari kadoewanjah. Djikalaw sepi, sebahagai itoe koeboeran Digoel, moesti djikalw tida ena ja itoe sekalijan mahal poen.

Nha, di itoe tempoh, itoe oknuum Lamongan poenja waroeng, ramenjah boekan maen itoe poen, sedangkan itoe si Hadji Ma'roef Poenja Waroeng sepi tijada terkira matjem kowe orang piekniek di oonruust zonder kawan. ik poenja 2 kawan memaksa ik soepaja makan sahadja di Lamongan poenja waroeng itoe, aken tapi ik poenja theory laen poen. Djikalaw samoewa orang soeda berfikir sama, djangan2 itoe Ma'roef poenja soto ena en moera, kita sahadja iang tertipoe dengen itoe theory poen. Achiernjah dengen ik poenja kamampoewan agitatie iang dahsjat ik poenja kawan2 mengala en ikoet dengen ik poenja nijat en sekaligoes itoe sebahagai pendobra theory itoe.

Aken tapi apa latjoer poen ? Ternjata seseoeda diidangkeun itoe soto betawi rasanja mirip itoe dengen kentjing koeda ditjampoer formaliin moemi Pharaoh itoe. Iang lebi membikin ik nista-dina lagi adala itoe harganja sapoeloe goelden di dimana itoe, ja bener sodara2, F 10 oentoe itoe makan kentjing koeda, di tempo ini poen tida ada itoe soto iang berharga sedemikijan mahal poen !! Terkoetoek kowe orang !!

Semendja itoe paristiwa iang mendjatoehken ik poenja repoetatie oen, ik bener2 pertjaja dengen theory " Djikalaw soewatoe waroeng itoe rame tjoeman ada itoe doewa kamoengkinan, sebahagai ena ataw moera ataw doewa2njah poen, begitoe djoewa kabalikannjah, djikalaw itoe waroeng sepi itoe, nistjaja sebahagai tida ena ataw itoe mahal atawa kadoewa2njah !"

Kumbali ke itoe theory poenja panerapan, ik menerapkeun itoe di soewatoe waroeng pinggir djalan poen van kebajoran lama weg, tjoeman itoe geroba di bawa pohon di pinggir weg poen, Aken tapi iang mengeroeboetin laksana ada toniil dengen itoe Miss Roekija sebahagai ratoe panggoeng, banja sekali poen ! Temtoe sahadja sebahagai soto avontuuriir ik tergoda boewat itoe mentjitjipin sekaligoes manerapken itoe theory bangsat poen. En ternjatah sekali lagih itoe si bangsat poenja theory terboetkti mandjoer poen ! Memang lekker en goerihnja laen sama sekali itoe, ik tanja itoe toekang soto poenja resia, ternjatah iteo resia sederhana sekali itoe, itoe boeboe dari itoe telor ajam iang soeda ada djaninjah di taboerin ke kita orang poenja koewa....dahsjaaaaaaaaaaaaaaaattt !!

Bersamboeng poen....

Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top