koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Trompakoe ilang trompakoe saiang
Trompakoe ilang trompakoe saiang

....kagoembira'an satoe kaoem papa iang sedjati iaitoe satoe arie lebaran bole dapet itoe badjoe baroe.... ( Joe Ngadikem ) S ...

Read more »

Migratie van der water klosen
Migratie van der water klosen

.....satoe kaoem aken pigi ka satoe tempaat djikaloe dirasa itoe tempat soeda tijada njaman boewat diaorang poenja pengidoepan lagih......

Read more »

Bibliotek van der water klosen
Bibliotek van der water klosen

....Soekarno, Radja Djawi iang baroe itoe, bole berdjem2 diaorang di waterklosen, pasal soeka sanget ianja membatja boekoe dalem itoe wate...

Read more »

Pendekar Haroem Van Boroboedoer
Pendekar Haroem Van Boroboedoer

Boeteeeeeeeeeeeeeeeeeet........... ditazong siah koeaing....maneeeeh boeteeeeeeeeet..........2x Tampang daroerat, tampang gorilla maneee...

Read more »

Selapoet tipis antara soerga en neraka
Selapoet tipis antara soerga en neraka

.....He wong2 kang podho iman, moela podho ngertijo, menowo wot antarane swargo lan neroko ikoe sirotol moestakiem parapane, koyo dene ramb...

Read more »

Alie Si Boedak Gerilja VII
Alie Si Boedak Gerilja VII

....Si Alief terlibat dalem satoe kelompo gerilja pimpinan mas Djiemien, dengen satoe orang broetaal iang berdjoeloek sabegih Tarno wato...

Read more »
 
Top