koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

.....He wong2 kang podho iman, moela podho ngertijo, menowo wot antarane swargo lan neroko ikoe sirotol moestakiem parapane, koyo dene ramboet di pisah pitoe tipise, koyo dene lading sing paling landhep, landhepe.........( sala satoe isi koetbah mBah Soema )

Kira2 ik soeda perna berada diantara itoe djembatan poen. Inih kedjadijan berlangsoeng tatkala ik mingsih jongen sekalih. Mingsih djahadi student van universiteit, mingsih soeka avonturiir kamana tempat iang kassie tariek atie. Mangka soewatoe arie, broer Janto, sala satoe ik poenja kawan iang poenja kedemenan mbikin perkoempoelan kanoeragan en pengadjijan kebatinan soeda kassie adjak ik boewat pigi ngadji'in seratoes arie meninggalnjah sala satoe bapa daripada boeng Janto poenja moerid.
...aroemja soerga tijada bakalan ketjieoem sama toekang keple'kertoe...
"Boeng koeaing, koweorang pan bole piawai ngadjie, swara koweorang bole diadoe samah itoe Sinjo Nanang Khosim poen, bole tida djikaloe beso malem minggon inih ik adja boewat ngadji seratoes arie itoe kawan ik poenja marhoem Bapa poen ?"

"Wach.....boekan begitoe boeng, moso ik poenja kwaliteit ngadji dibandingkeun sama itoe boeng Nanang khosim , kampiuun ngadji sadoenija ? Ada2 sahadja kowe....aken tapi bole la..." djawap ik sambil tersipoe maloe....

Mangka itoe malem minggon, tida bijasanjah ik isih samah kagijatan iang rada bae, mengadjie. Kita sigrah maloentjoer ka itoe marhoem poenja afdelling, di bilangan matesih poen. Satoe dessa iang mingsih betoel itoe traditioniil dia poenja ke'adaan poen. Roema2 mingsih djoglo poenja gaia, samah itoe kajoe2 djatie dimanah poen. Bah, misti orang kaja toelen ini marhoem poen....

Bole tiba di sitoe roema, soeda banja itoe orang rame iang dateng. Sebagimana ghalibnjah roema orang Djawi iang kaja, mangka itoe roema poenja bagijan terdirih sama satoe bangsal loewas di loewar en bangsal loewas poela di dalem, chaas itoe petani poenja salira. Iang temping loewas, soalan tijada kamar tijada temping itoe poen. Iang mbikin kitaorang hairan kliwat2 iaitoe, di bangsal loewar iang loewas tijada terkira itoe soeda banja orang rame iang ngadep medja2 kajoe djatie lesehan, iang bole bijasa dipake sebagih itoe medja tempat penganan ketjil, en bole bergoena poela boewat orang Djawi poenja medja kasino poen.


soeda djoedi,chijanat lagih....


Kasino ? boekanka itoe djoedi ? sedeng kowe orang bilang mahoe ka pangadjijan poen ? BETOEL boeng, ik tijada bole bohong, pasal itoe di bangsal loewas di loewar mangka soeda dibagiken kertoe remie, domino ,tjap djie, pokonjah satoe permaenan djoedi iang bole bijasa berlakoe di pedesa'an Djawie itoe poen. Lantas kowe orang ikoet ? temtoe sahadja tida....ik en kawan2 ditaro di itoe bangsal dalem, iang tjoeman terdirih sama ampat medja 'kasino' ketjil tadi, tjoeba koweorang bandingkeun samah poeloehan medja djatie ketjil di itoe kasino poenja bangsal ? Maimang orang lebi soeka djahadie ahloel naar daripada djahadie ahloel djannah poen....hairan.

Mangka satoe kadjadijan iang betoel soeda kadjadijan, dalem itoe satoe roema, ada itoe kasino en ada itoe satoe pengadjijan, iang samah dilakoewin di tempoh iang samah ! Soeda begitoe matjem reboetan kentjeng itoe soewara poen, iang satoe kassie kentjeng batja'an soerat Jassien, iang satoe lagih make itoe pangkoer djenggleng !

Kowe mistih soeda mahfoem, tijada bagoes tjrita djikaloe tijada ada satoe iang aneh....mengka ik kassie kowe keanehan. Sala satoe djama'ah iang masoep sebagih ahloel djannah, kassie seboet sahadja sebagih Boeng Bagero --ini oknuum kaka kandoeng dari itoe Boeng Janto sandirih-- soeda bikin kitaorang maloe toelen poen. Apa pasal ? Pasal di tenga kita siboek menang2 -an swara samah ahloel naar, ech zonder didoega zonder kitaorang sangka, itoe oknuum pelan2 beralih kwadran. Ja, betoel si Bagero pindah ka itoe bangsal loewar, alijas ikoet ahloel naar poenja kemerijahan ! Astaghfiroellahaladziieem.....

Seperminoeman tee kamoedijan kitaorang soeda kala satoe orang iang tergoda boewat ikoet itoe kasino poen. Iang tadi siboek kassie oetjapan tadjwied, sekarang soeda ketawa2 ikoet njanjie pangkoer djenggleng, satoe lagoe kebangsaan itoe pendjoedi poen. Paas itoe djengglengnjah mangka serempa marika orang sigrah kassie rebah marikaorang poenja poenggoeng....maimang seroe poen !

Hikmah iang bole kita petik dari ini paristiwa temtoe sahadja, apapoen itoe alirannjah mangka mistih kita bikin orang tertariek samah apa iang kita tawarkeun. Ahloel naar poenja propaganda iaitoe pangkoer poenja djenggleng, sedeng ahloel djannah tijada kassie tawaran iang semenariek itoe poen. Mana ada itoe djikaloe koweorang sedang batja soerat Jassien make kassie rebahan poenggoeng ? Terkatjoewalie koweorang sedang kasoeroepan poen....

Koeaing!
Bila ada itoe Jassien Djenggleng ?Post a Comment Blogger

 1. betoelkah djakalaw orang mati diloempati koecing oerip?

  ReplyDelete
 2. ik kepingin alat djoedi yang di poto itoe meneer!

  ReplyDelete
 3. itoe djoedi mangsoednja boewat tjari itoe jang namanjah "tjoek"... maimang itoe betoel-betoel Madjelis "Aboe Kaseh" alijas "Asoe Kabeh"

  ReplyDelete
 4. # boeng pitik : ija poen, koetjingnjah....

  #tito : lha koweorang ngawoelo keplek djoewa toch ?

  #Boeng doctor : ija boeng, tjoek itoe moengkin brasal dari djantjoek....

  ReplyDelete
 5. he..he.. khas banget masyarakat jawa abangan. sebagian ngaji, sebagian judi. yang penting kumpul, katanya...

  yang lucu, biasanya tuan rumah tidak ikut ngaji, malah judi. huh!

  ReplyDelete
 6. boeng Bangsari, betoel itoe poen....aken tapi kabetoelan iang poenja roema tempoh ito ikoet iang ahloel djannah....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top