koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....sesoenggoehnjah banja orang berpoewasah iang tjoeman bole dapet itoe laper en aoes sahadja.....

Kertoe soeda temtoe ada itoe oeboengan dengen satoe hal chijanat iang mistih tijada bole kita lakoewin itoe, djoedie. Apa djadinjah djikaloe itoe hal-echwal iang soeda djelas terlarang samah agamah aken tapi ditjampoer samah itoe hal-echwal iang bae2 poen, matjem poewasah? Aken tapih boewat koerangin rasa bersalah itoe mangka maen kertoe tijada bole make itoe tarohan poen, tjoeman boewat kagirangan sahadja itoe poen. Tempoh ik ketjil, mangka iang namanjah sakola bilamanah itoe soeda tempoh wektoe poewasah, mangka soeda mistih freij pandjang, saboelan penoe !
...koetjingan ampat satoe remie poker
minoeman...
Tempoh saboelan freij lantas kowe ngapain sahadja poen ? Mahoe makan temtoe tijada bole, mahoe minoem apalagih, mangka sebole moengkien kitaorang ada tjari kagijatan iang kiranjah bole boenoe tempoh dari itoe soeboeh sampe maghrieb poen. Kagijatan itoe bole bermisal sebagih mantjing searijan, maen sepedah,berenang di kalie ataoepoen djikaloe soeda bosen itoe samoewa mangka itoe kitaorang maen kertoe !

Maen kertoe itoe boetoeh satoe tempat iang sedjoek,bersie en tenang poen. Mangka satoe2njah tempat iang bole begitoe tjoeman di itoe Masdjied ! Aken tapih kitaorang temtoe sahadja tijada brani kassie maen kertoe di itoe masdjied, bole koewalat ntaran poen ! Lantas dimanah lagih itoe ? Tepat naar di belakang kitaorang poenja masdjied kampoeng, mangka itoe soeda ada pasarejan, alijas koeboeran, orang2 ningrat iang bole poenja djoeloek sebagih pasarejan ywapati poen. Namanjah djoewa itoe orang ningrat iang tempoh hajat mingsih dikandoeng badan poenja koewasa en harta, mangka soeda matie poen djoewa begitoe....

Itoe koeboeran matjem itoe istanah iang megah2 poen, djikaloe koweorang pigih ka ik poenja kampoeng, mangka roema2 iang terbae iaitoe di koeboeran poen ! Matjem gedong2 raad van justisie di Solo sahadja bessarnjah. Ada djoea iang penoe dengen oekir2an Djepara kajoe djati kwaliteit nomor wahid ! Mangka bole kowe bajangin itoe wang boewat kassie bangoen itoe koeboeran poen, bole berdjoeta goelden sahadja itoe !

Blon kitaorang ngomong soalan taman boenganjah itoe poen, moelain dari itoe roos sampe kembang sepatoe, aster sampe sakoera, boenga mangkok sampeh itoe boenga lilj, kompliet2 poen. Tjoeman boenga bangke sahadja iang tijada barangkalie itoe, passal mongsok roema bangke dikassie boenga bangke poen ? Bole djahadi penghinaan itoe poen....ada djoewa itoe batoe2 iang indah2 poen, ada itoe batoe kambang --iang ringan itoe--, batoe graniet, marmeer iang poeti kemilaw, pende'njah itoe mait bole bangga samah marika orang poenja kamiwahan marika orang poenja koeboeran poen !


Radja Djoedie....


Di tempat maiwah matjem casino Van Der Las Vegas begitoela sari2 kitaorang ada koempoel boewat maen kertoe, matjem satoe bandar en radja djoedie van Hongkong sahadja itoe ! Ada matjem banja permaenan iang bole kita kenaal itoe, moelain dari itoe minoeman (tjangkoelan), empat satoe, remie, koetjingan sampe iang aga2 poenja klaas itoe, poker ! Lantas djikaloe maen kertoe zonder tarohan apa asjieknjah itoe poen ? Bole kita gentih samah itoe boekoe tjatetan poen, tjatetan angka2 totaal kamenangan en kekalahan itoe poen.

Mangka satoe kebanggaan djikaloe kitaorang selaloe djahadi iang terbae, dengen angka iang tertinggi, djarang djahadie itoe toekang kotjok poen. Bole kassie edjek ka orang laen, aken tapi tijada bole diedjek, pasal kitaorang soeda kampiuun dalem itoe permaenan ! Mangka sebagih kampiuun bole dapet iainjah poenja singgasanah, tempat terbae di itoe istana orang matie, satoe tjoengkoep graniet dari itoe satoe marhoem Kandjeng Goesti Pangeran Adipatie Koespranowo Abdi Negoro, satoe tjoengkoep mait dengen deradjat kaningratan paling tinggi poen. Itoe marhoem satoe orang bekas patih keradja'an Mangkoenegara poen.

Bila lagih koweorang sebagih satoe ana dessa , satoe klaas proletaar bole kassie doedoekin ataoe itoe sandarin itoe tjoengkoep mait satoe orang patih poen ? Ja,tempoh itoe boelan poewasah itoe poen ! Opo ora elok ? Mooj kinder-jongen ! Mangka ada itoe betoel satoe tamsiel en ibarat bahoewa itoe harta en pangkat tijada ada itoe goenanjah djikaloe kitaorang soeda djahadi ahloel koeboer alijas mait, blon lagih djikaloe itoe djahadi ahloel naar, lebi tijada kassie goena lagih !

Tjoeba kowe kassie fikier, soeda matie, dikassie satoe gedong elok, taman bestarie iang soenggoe permai toelen, lante marmer granit ,blon lagih batoe2wan moelija di sepoetaran itoe mait poenja pasarejan poen ! aken tapi pada achiernjah tjoeman djahadie itoe 'casino van ana dessa' matjem ik samah kawan2 poenja kerdja'an boewat kassie boenoe wektoe poewasah poen, blon lagi itoe tjoengkoep dikassie sender, dikassie doedoek samah satoe golongan iang bila itoe mait idoep blon temtoe maoe kassie tengok, itoe golongan kere van proletaar ! Mangka satoe2njah toedjoewan idoep Bapa Kominis bersama, kamerad Marx, bahoewa kemenangan itoe kaoem proletaar teradep itoe kaoem bordjuuise zonder pertoempahan dara ataoepoen pemboenoehan massal soeda bole dilakoewin samah ana2 dessa sederhana di satoe lereng goenoeng Lawoe, sebla wetan itoe Solo poenja afdeeling !


kawan koeaing guevara....


Mistihnjah ik samah ik poenja kawan2 bole dikassie itoe satoe pengharga'an samah kaoem boeroeh en kaoem kominis, sosiaalis di antero djagad, sebagih djohan pahlawan van proletaar poenja kasta, tijada kalah samah itoe kawan Che Guevara iang gambarnjah bole tertempel dimana tempat poen. Moengkin satoe sa'at koeaing poenja gambar soeda tertempel dimanah tempat diantero djagad inih, sebagih satoe ikon perlawanan kaoem tertindas melawan itoe toewan2 bessar kapitalis poen.....

Kawan Koeaing!
Kere AjemPost a Comment Blogger

 1. wntah sudah berapa kali mampir disini, belum juga bisa mengerti, namun hari ini rada cerahan dikit :)

  ReplyDelete
 2. ....iang bahagejan manaka iang mbikin koweorang tjera itoe poen ?

  ReplyDelete
 3. ik poenja maenan ternjata lebih banjak matjam dibanding koweorang meneer. Di ik poenja kampoeng ada maenan karambol, oelar tangga, monopoli en temtoe sahadja kartoe poen. djikalaw kalah itoe moeka iang kalah di oret2 pake tepoeng djadi poetih semuah.

  ReplyDelete
 4. maimang kaoem proletaar poenja gaija sama sadja..ik ketjil doeloe djoega soeka main dikoeboeran orang tjina iang bagoes-bagoes hiasanja...main petak oempet, main radja²an & perang²an djoega . orang kaja sekarang kalo mati pake koeboeran berAC + koelkaas moengkin ja? boeat djaga² panasnya neraka :p

  ReplyDelete
 5. # Boeng pitik, soeda djelaas djoedoelnja sahadja maen kertoe boeng, itoe permaenan iang kowe seboetken ada djoewa, tapi sedang tida moesim itoe....

  # Boeng oon, boeng, koweorang djikaleo kassie tanggepan ko tijada perna kasie link ka kowe orang itoe ? Mbok ja pili itoe others sebahagih pilhan poen, en isi kwoeorang poenj link....saingga ik tinggal kliek en bales kassie komentaar koweorang poenaj blog poen....

  Boel djoewa itoe koeboeran tjina, ntaran ik kassie toelis tentang itoe poen, lebi seroe, koeboeran make AC poen ? Hmm....bikin dahoeloe AC bikinan make itoe kertas2 an en tinggal kowe kirim degnen tjara dibakar itoe....

  ReplyDelete
 6. kalo sekarang koweorang maen kertoe dimana toean? bolehkan ajak kitaorang main sekali tempo. sambil menanti bedoeg maghrib ditaloe...

  ReplyDelete
 7. .....tempoh ini tjoeman di itoe kompoeter boeng, koerang greget.........

  ReplyDelete
 8. soedah tida bisa maen kartoe lagih, moesoehnya tida ada sekarang poen.

  *maen soliter lagi ahh....*

  ReplyDelete
 9. boeng , itoe solitair ik soeda petjahin rekoord poen, selesei dalem djangka wektoe tjoeman 45 deti itoe....

  ReplyDelete
 10. Hati-hati padjang kertoe, Meneer Koeaing! Nanti ditjomot Meneer Gombal van Kemploe itoe

  ReplyDelete
 11. hueheuhue... saya lahir di era 70-an, tapi koq tetap kesulitan membaca ejaan lama kek gini yah... :P

  ReplyDelete
 12. laen kali main kertoenjah sama potjongan sahadja boeng, djikaloe kalah koweorang dipotjong. aken tapih djikalaoe potjongannja jang kalah, koweorang moesti lepas itoe tali potjongnjah... main apa ja boeng ena'njah? simbah soeka main itoe Pat Wak Djie... alijas Papat Goewak Sidjie, djemeh, tekpo...

  ReplyDelete
 13. # boeng tito : hahahhaa...itoe collectie boeng Kemploe soeda semendja' lamah tijada diperbaharoewin poen....

  #boeng bagonk :, boeng, matjem kitaorang poenja tamsiel en ibarat, alah bisa kerana bijasa itoe....

  #mBah Doctor :
  samah itoe potjong ? dijaorang tangannjah pan kaiket mBah, soesa tolen poen. Pat Wak Djie, ik tijada tahoe intoe, djemeh boekannjah itoe kertoe gambar poen ? Tekpo ik tijada inget....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top