koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Soebah
Mangka itoe oto iang berdjoeloek sebahagai Suzuki Baleno maloentjoer darih itoe Tjilintjing afdeeling ka itoe poentjak poenja bilangan. Djikalaw itoe oto poenja mesin panas, soeka itoe aga tijada maoe dipatjoe, mangka kowe brenti barang lima minit sahadja dahoeloe itoe boeng..... Soeda masoep itoe Tjibinong poenja bilangan, itoe oto moelain kassie oendjoek diaorang poenja djatidirih iang sebener2njah itoe, itoe pedal gaas soeda penoe aken tapi ketjepaten tjoeman itoe tigapoeloe kilometer per djem sahadja poen. Mangka ik sigrah kassie henti itoe oto di pinggir weg raia. Iang matjem beginijan ada djikalaw tiga kali itoe mah, sebentar balap sebentar brentih.
...kowe kassie tauladan satoe kalih lebi bae darpada kassie omongan sereboekalie...
Sampe di itoe Gadog poenja prapatan, kowe tida kebajang bahoewa itoe matjet seaken2 soeda berlangsoeng semendja Nabie adam mingsih boedjangan poen, matjem manah tida ? ada itoe pengemis boeta, toekang djoewal gorengan, tjenteng kampoeng en banja lagih iang laen. Tanda bahoewa itoe kematjetan soeda menahoen poen, akoet. Mangka ik poenja oto ik ikoetken sahadja ka itoe kapala rombongan iang make itoe oto poeti, suzuki carry poen. Pasal matjet sekalih mangka selepas itoe Gadog afdeeling kitaorang tijada djoempain lagih itoe oto poeti. Watricht ! Matjem manah ini poen ? Mangka ik dengen berdasar pada ik poenja naloeri sahadja maen belo sahadja ka itoe weg iang sakiranjah tijada matjet poen....


matjet....


Itoe weg ada itoe patoendjoek, Instituut Pertanian Bogor poenja laboratoriuum pertanijan itoe poen, dia orang poenja djalan menandjak tijada keroewan. Mangka hal-echwal iang ik takoetken moentjoel di sa'at tandjakan iang katigah, itoe oto soeda tijada mahoe diadjak kerdjasamah lagih poen. Brentih dengen semena2, paas tandjakan poela. Bole kowe bajangken matjem manah ik tijada gondok poen ? Sigrah ik kassie pinggirken itoe oto di pinggir weg, en ik boeka itoe kaap oto....kamoedijan ik tjarih itoe daoen2 iang lebar, matjem daoen pohon nangka kering, lantas ik pake sebahagai itoe kipas boewat kassie itoe oto soepaja dingin poen.

"Sinjo kenapa koweorang poenja oto ?" tanja satoe orang Bapa di sitoe tempat..
"Ijah inih kepanasan poen...ini oto poenja koil maimang soeda bermas'ala poen...."
"Wach...maimangnjah koweorang mahoe pigi kamana ?"
"Tjibogo itoe bapa..."
"Wach ik tida kassie saran koweorang teroes kasanah, koweorang poenja otto tijada sanggoep, soalan itoe djalan menandjak lagih tijada keroewan di depan poen...seblon passer Tjisaroewah..."
God verdomme zig !
"Lantas ik mistih balik maning itoe pa ?"
"Ija ik saranin demikijan sahadja, kowe balik maning troes belo kanan itoe..."

Mangka setla itoe oto dingin ik sigrah balik koetjing ka itoe arah iang baharoe sahadja dikassie oendjoek samah itoe Bapa...

Sadjoeroes kamoedijan ik soeda terdjeba dalem satoe kematjetan di itoe tandjakan Tjipajoeng poen, en dikassie oedjan lebat poela itoe.....bagoes nian ik poenja nassieb.
"Boeng Doktor....ik soeda sampe ka ini Tjipajoeng poen....sebla manah itoe koweorang poenja penginepan ?" ik kassie talipoen itoe doktor....
"Watricht...kedjaoehan koweorang..poen, Tjibogoh tjoeman seperlemparan batoe dari itoe Gadog tahadi..."

Ja Allah Ja Rabbi....

Mangka ik sigrah balik koetjing maning ka itoe arah iang dikassie oendjoek sama boeng doktor. En satoe kasijalan lagih dikassie sama ik poenja rombongan poen, itoe electrische di itoe afdeeling ada matie totaal poen. Mangka itoe soeda oedjan lebat, oto bermas'alah, kesasar en sekaligoes gelap goelitah..! Tijada iang lebi bagoes dari inih apah ? Mangka di sa'at iang nistah itoe ik poenja idee iang brilijan poen, ik sewa sahadja pandoedoek sekitar boewat kassie oendjoek djalan. Achiernjah ik sampe djoewa ka itoe penginepan poen....
"Boeng djikalaw koweorang sedahari tadi kassie oendjoek bahoewa inih penginepan di depan Rafles poenja restaurant, mangka ik tijada sampeh kesasar ka itoe Tjipajoeng poen...."
"Ik sandirih djoewa njasar poen...ik sahadja baroe tahoe tempoh inih...." djawap boeng doktor sambil tjengengesan....

Masja Alloh....pantesan poen....

Sigrah sahadja ik kassie seger badan dengen mandih, makan en sholat estafet, pasal ik tjampeor itoe Ashar, Maghrieb en Isja' sekaligoes poen ! Mangka ba'da Isja, ik langsoeng ikoet ka itoe Boeng Doktor poenja Madjlies Ta'liem, kabetoelan itoe malem itoe doktor kassie peladjaran hal echwal penjakiet goela en kolesterol poen. Soenggoe satoe tambahan elmoe iang bergoena toelen bagi ik.

"Rasoeloellah....make kita orang poenja tjara, Soebah ! iaitoe kassie tauladan daripadah teorie poen....mangka kitaorang dioedjih dengen sagala tjoba'an seblon sampeh kasinih, itoe satoe peladjaran iang langsoeng kita alemin...." kata itoe Boeng Doktor kassie Taoesjia

Djadi apa iang ik alemin tadih ternjatah Soebah poen.....Post a Comment Blogger

 1. hahaha... maap lah boeng. maimang oentoek mendjahadi orang baek itoe pastilah tijada moedah itoe poen. djalan ke neraka itoe moedah, lantjar, menjenangkan. sedangkan djalan ke soerga itoe pastilah tijada moedah, penoeh oedjian. Namoen kitaorang kagoem dan bangga poenja shohib matjem koweorang lho boeng...

  mobil mogo' mingsih sabar, mobil panas didamoni sampai adem... haibat...

  ReplyDelete
 2. wach ! Tijada iang perloe dipermaapkeun itoe boeng doktor.....ik menikmatin tijap detiknjah itoe paristiwah....

  ReplyDelete
 3. boeng..itoe peristiwah dinikmatie tijap detiknjah??koweorang memang mengagoemken poen..itoe mobil koerang sadjen menoeroet sajah..

  ReplyDelete
 4. boeng, kalo ditilik dari langkah perdjalanan jij slama inih...kok kayaknja tijada hari tanpa itoe iang namanja njasar jah? mo kondangan njasar, mo ngadji e njasar djuga...tjobalah kalibratie jij poenja itoe GPS

  ReplyDelete
 5. #hadik => ik soeda terbiajsah meni'matin iagn ketjil2 poen, tjara ampoeh penangkal setress....

  #onany => tempo2 itoe rasa ingin tahoe mbikin kita njasar poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top