koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Tjoeman toedjoe kalih sahadja - I
Tjoeman toedjoe kalih sahadja - I

...pringatan ole Toehan Alloh SWT samah kitaorang inih tjoeman toedjoe kalih sahadja itoe boeng... ( Boeng Poedjie, satoe orang iang kas...

Read more »

KONIDIN - IV
KONIDIN - IV

Sareboe satoe fikiran berketjamoek dalem Soeginem poenja djidat poen. Satoe perasa'an antara masjgoel, goembirah sampeh itoe ragoe2 ...

Read more »

Hikajat teboe - I
Hikajat teboe - I

Spoor van teboe ...ada goela ada semoet,ada spoor noenoet... ( petoewa bidjak bestarie ) O rang rame soeda mahfoem, semoet selaloe s...

Read more »
 
Top