koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

The Song of Orang Asyik....
The Song of Orang Asyik....

S atoe tembang choesoes boewat sinjo Kevin iang soeda bole djahadie ik poenja penggemara iang palieng jahoeed....trimalah sinjo ! ...

Read more »

Matjan Manak Bele'en
Matjan Manak Bele'en

  ....Oedin Petot, boedjang van UDKP (Udan Deres Kelonan Penak) itoe bole berkelijaran sepandjang ini moesiem oedjan lebat van betawie.....

Read more »

Tjawet Tjangtjoet Taliwondo
Tjawet Tjangtjoet Taliwondo

  ....katjoek katjoek dhewe mbok...konthol2 dhewe...itoe boeroeng bole kitaorang kassie kekang bijar ianjah poenja tabijat iang bae... ....

Read more »

soesoe tante diteken2....
soesoe tante diteken2....

  ...koeaing, kowe mahoe kassie soesoe tante tida ?... (nini roos, satoe oknuum djongos van ik poenja maaschappij) B arangsijapa iang s...

Read more »

Tombo atie nomor teloe
Tombo atie nomor teloe

  ...kaping teloe, koempoelana wong kang soleh... ....sala sawidjine sopo bisa ngelakonih... ..Insja Alloh, Goesti Pangeran ngidjabahie......

Read more »

Sang Maoet iang Merajap !
Sang Maoet iang Merajap !

  D jahadie boedak maimang soeda soeratan kami, djahadie soeoreohan nista Sang Fir'aoen . Tijap2 ianjah poenja kelimat iaitoe satoe oen...

Read more »

mBah Darso, Djagal toekang sembli koerban
mBah Darso, Djagal toekang sembli koerban

  ...Tjraaat...begitoela itoe darah moentjrat liwat tanggorokan van kambing ataoe sampih iang dhedhel dhoewel samah mBah Darso poenja sen...

Read more »
 
Top