koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 
...koeaing, kowe mahoe kassie soesoe tante tida ?...(nini roos, satoe oknuum djongos van ik poenja maaschappij)
Barangsijapa iang soeda kassie toelak itoe tawaran iang amet sanget bagoes soeda temtoe satoe oknuum iang tijada tahoe dioentoeng poen, dongo van dogol ! Satoe oknuum normaal temtoe sahadja tijada kassie toelak soesoe van prodeo...soesoe iang tijada baen2 itoe, empoenja tante...opo hora goerih poen ? Mangka berbondong2la ana tjoetjoe Adam boewat kassie djempoet itoe soesoe dengen satoe pengarepan bessar, bole dapet soesoe iang mingsih anget van seger...
...barang sijapa iang soeka aken soesoe tante nistjaja ianjah bole kassie rasainsoerga...
Blon lagih djikaloe djoemla itoe soesoe lebi van doewa bidjie, boekan sepasang lahagie aken tapi tiga pasang, matjem toket tiga iang soeda ik toelis brapa tempo iang laloe itoe. Apa mingsih perloe dikassie tambah meme loewas ? tempik iboeran mato ? Ini namanjah dapet doeren roentoeh, ada belah doeren dikassie semangka,melon en katjang poen. Watricht ! Elok tenan itoe ....

susu_capnona

Soesoe van tante,lekker toelen....


Mangka inih si pitik dogol samah itoe kawulo dongo mistih soeda moelain kassie tjengar van tjengir, sasoewain dengen marikaorang poenja zachen, kemesoeman. Mala ik denger itoe pitik van kloeroek bole kassie djabatan sebagih resident moeda oeroesan kemesoeman van BHI, dengen assistent resident ja sijapa lagih djikaloe boekan kawulo giblig !

Mangka samoewa mistih dikassie denger dengan sabar dahoeloe, dengen permono kata orang Djawie, dengen tabajjoen iang betoel toelen.

Ija, tjrigis amat kowe koeaing, manah itoe soesoe tante njah ? soeda tijada sabar poen...
Lha koweorang mahoe kassie wang brapa boewat soesoe tante ?

Lho, ik kira gratis van prodeo poen...
Mana ada djeman ginih bole zonder wang ? Kassie goenain jij poenja oeteg doms !

Tabik, djahadie brapa ongkos iang mistih ik kloewarkeun ?
Bole serelanjah, ada segobang kassie segobang, seroepija kassie seroepija, djikaloe koweorang ada kaia bole kassie segoelden doewa goelden poen...

Teroes djikaloe ik kassie baiar lebi, apakah itoe soesoe tante dikassie iang lebi mooij ?
Temtoe sahadja, ada wang ada barang itoe, semingkin kowe kassie bajaran bessar semingkin kowe ada kamoengkinan bole dapet pahala iang tinggi poen..

Matjem mana bole ? Soesoe mongsok bole dapet pahala, itoe pan harom poen, awroth !
Koembalie ka ik poenja nasiehat en hal-echwal tadi, kassie denger ik poenja panerangan dahoeloe...God verdomme zig !
Djahadie itoe soesoe tante iaitoe satoe matjem akroniem van kitaorang poenja gaia...bole poenja aseli singkatan sebagih SOEmbangan SOEkarela TANpa TEkanan itoe...

Lho lantass iang dikasie teken2 soesoe sijapa ?
Ja terserah koweorang poen, mahoe poenja koweorang sandirih, poenja koweorang poenja patjar, isteri, mamieh..itoe oeroesan koweorang...

Godverdomme zig !!


koeaing!
Soeka toelen samah soesoe tante

Post a Comment Blogger

 1. djikalau dikasie soesoe m150 ?

  ReplyDelete
 2. dikassie soesoe m150 boeng ? 150 soesoe koweorang poenja ma;soed ja ?

  Ghalibnjah iaitoe semingkin banja soesoe iang bole dikassie aken semingkin bae itoe poen...

  ReplyDelete
 3. Soeda temtoe ditrimah dengen gegep gempita boeng !

  ReplyDelete
 4. kawoela tjinta memek10:50 PM, January 26, 2008

  soesoe itoe soembangan soekarela poen..?? lha djikalaoe tempik apa poen..??
  tempik itoe TEMan aPIK poen
  lha djikalaoe kontol poen..??
  konthol itoe bole djahadie KOeaing noTHOL
  nothol apa poen..?
  nothol jemboet poen..
  lha jemboet apa poen..?
  jemboet itoe JEnang maMBoe ketjOET poen
  watricht.. bole djahadie itoe koeaing kemproeh en cloethak poen..?
  boekan poen ianjah tijada kemproeh en cloethak, aken tetapih gamblis poen. sebagaimanah gamblis meroepakeun GAMpang ngiBLIS poen..
  gampang ngiblis poen..?? djangan djangan ianjah itil poen..?
  apa itoe itil poen..?
  itil itoe Iman Tjepat Imron Lambat poen..
  ach.. soeda temtoe itoe..

  ReplyDelete
 5. halah soesoe.....

  dadi kelingan Fresh Milk From Crocodile Forget van Solo boeng!

  ReplyDelete
 6. Sesekali tjoeba soesoe tetangga, meneer. Didjamin bisa soesoemringah poen.

  ps: Sjoekoerlah meneer kembali sesat, poen.

  ReplyDelete
 7. ik poenja tetangga zonder iang empoenja itoe soesoe bole dikassie teken boeng...

  ReplyDelete
 8. @kawoela tjinta memek alijas kawoelo alit : watricht...ik setoedjoe lima ratoes prosen itoe oetjapan boeng kawoela alit..

  ReplyDelete
 9. dassar kowe pitik elek sobo kebon ! Kreatip sedikit sahadja kenapa poen ? Bole koekoeroejoek sahadja !

  ReplyDelete
 10. Ach, ik senang chiernjah sinjo balek ke djalan jang benar, haha..

  godverdomme zig, ik soeda mesoem2 sajah fiekieranja pas batjah ini poost, ternjata coemah soembangan sekenanja sajah ternjata..

  tapi ik fiekier2 mana ena itoe tante poenja soesoe dikenjot loesinan lakih mesoem, soeda lojo itoe toked si tante.

  ReplyDelete
 11. Ik tijada tahoe poen, setjara ik orang aliem. Bae bole kowe tanjakeun samah zachen-njah, Boeng Pitik atawa boeng kawulo itoe...

  ReplyDelete
 12. Oo djadie tema-temin kowe jang boeng Pitik dan Boeng Kawulo itoe soeda perna merasaken tete tante itoe ja?

  Masak jij sandiri beloem merasaken tete tante itoe?

  ReplyDelete
 13. Soeda temtoe, marikaorang maimang zachen dalem itoe hal echwal...djikaloe ik ik tijada berani poen, pan orang aliem itoe poen...:P

  ReplyDelete
 14. djahadie koweorang achiernjah bajar brapa boeng? Mingsih bisa teken2 toket kah tida?

  ReplyDelete
 15. ik kassie baiar 50 f sahadja....temtoe sahadja zonder tekanan...bole ikhlaas itoe...

  ReplyDelete
 16. Kowe orang soenggoeh aneh pun boeng..Itu soesoe tante moleg moy ik fikir, tapih ternjata soembangan zonder retributie.

  Kowe orang benar sudah tobat poen ? Kowe mesti toelis itu toelisan2 seperti doeloe yang mesoem erotiek (seperti jij poenya moeka..he..he..he.), biar seger ini blog.

  Watricht!

  ReplyDelete
 17. Boeng Djabier,
  Maimang inlander bole soeka aken hal-echwal iang bole kassie sangkoet en paoet soewalan prampoewan poenaj aurath poen ! Soeda ghalibnjah poen demikijan itoe....

  ReplyDelete
 18. kawoela petjinta tante tante van sarinah10:00 PM, February 06, 2008

  atie atie itoe kowe orang poen ngenjot itoe soesoe tante.. djikalaoe tante itoe poenja oemoer 76 taoen poen ianjah poenja sarimadoe soeda temtoe kadaloewarsa poela, bole djahadie moeroes en moentah darah koweorang poen.. aken tetapi bole ditjoba itoe soewatoe kebiasaan boeng pitik van tjeker boelboelen.. ianjah soeka ngenjot soesoe tante mooj van taman lawang poen.. bole djahadi ngirit kelas botja koost seperti halnjah ia poenja prinsiep, tijada tante girang, tante berkontol poen djahadi, tijada dhoewit van tanggal toewo, tante van TANgan TEngen poen asoj..

  ReplyDelete
 19. Hahahahaahahndjiiieng !
  Kawulo mesoem soeda poenja titah ini poen.....hahahahahaahah...!!

  ReplyDelete
 20. ik bingoeng, inih boeng koeaing jang poenja teman-temin jang soeka bokepz atawa teman-temin boeng jang roesa ole pengaroe boeng sandirih?

  ik peratiijn djikaloe poosting tentang bokepz bijasanjah jahadie panjdang lebar reactienja..

  ReplyDelete
 21. soeda satoe sipat bawa'an van ana tjoetjoe adam poen, soeka iang bole kamesoeman itoe....walawpoen ik tijada kassie toelisan mesoem...:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top