koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


poetri tjening ajoe
ngidjeng tjening djoemah
meme loewas maloe
ka peken mablandja
apang ada daarang nasi (matjapat ala Bali poen )

Hoor ! Itoe ada meme iang loewas bole blandja ka passer boewat beli nassie poen ? Edan tenan, meskipoen maloe aken tapi daripadah laper lebi bae maloe, mangka si empoenja meme iang loewas poen nekat pigih ke passer. Lebi bae maloe daripada itoe laper poen, begitoela kitaorang poenja sipat. Apa passal ? matjem mana tijada maloe djikaloe poenja meme teramat loewas poen, bole bleber kesana marih, iang ada orang bole tjarie iang peret en keset, tijada loewas en bleber. Bole ngeri ik kassie bajangin itoe meme.
...ko njarie meme iang loewas apa tijada lagih tempik iboeran mato ?
Aken tapi toenggoe doeloe poen, itoe meme iaitoe bahasa van Balie, iang artienjah iboe. Meme loewas poenja artie "iboe pigi". Mangkanjah djangan koweorang kaboeroe napsoe poen. Apalagih sigrah mistih tengo itoe kaliemat 'meme', soeda mistih kowe kloewarien koweorang poenja tandoek poen. Matjem si Kawoela aliet sebagih oknuum paling mesoem toelen Van Betawie Raia, bole dikassie medalie samah Toewan bessar menhiir Soetijoso Van Gambier.

....Tempik iboeran mato....
...saiang nian....doehai adinda...

Boedjoebangsat !

Apalagih itoe poen ? Kowe soeda lama temtoe tahoe itoe tempik boekan iboeran mato sahadja aken tapih iboeran kitorang poenja boeroeng djoewa, iang mahoe berkitjaw. Matjem mana boekan iboeran poen, setijap laki2 di doenija inih soeda mistih poenja oeteg isinjah tempik maloeloe, apalagi iang soeda djahadie iboeran mato. Godverdomme zig !


mountain view

tempik iboeran mato....*


Matjem iang diatas poen, kowe djangan poenja bajangan iang matjem2 dahoeloe, bole gawat kliwat2 itoe poen. Itoe tempik boekan bahasa djawie, aken tapi satoe bahasa van Bengkoelen iang poenja artie sebagih "tempat". Tempoh ik denger itoe pertama kalie van ik poenja kawan tempo koelija di Djatinangor Daroessallam poen. Ik poenja kawan poenja djoeloek sebagih boeng Titit, satoe oknuum Van Bengkoelen Aseli, tijada bole palsoe.

Satoe arie ik maen ka ianjah popenja in de koost, ik sigrah kaget matjem mahoe matie, ianjah sedeng dengerin itoe moeziek van ianjah poenja kampoeng, iang poenja sjaier matjem diatas..."tempik iboeran mato..."

Apa iang bole kitaorang ambiel peladjaran van kadoewa paristiwa diatas ? Djangan tjepet kassie penilaian negatief dahoeloe samah hal echwal iang blon kitaorang koewasain terlaloe dalem. Samaoewa hal echwal chijanat di ini doenija berawal van sjak wasangka iang sebetoelnja bole dihindarien.

Hitler bole poenja fikieran bahoewa iang bikin ianjah poenja bangsa Aria tijada madjoe dikarnakeun itoe Jahoedie. Mangka ianjah soeda kassie rantjangan bole moesnahien samoewa bangsa Jahoedie di sloeroe kolong djagad poen. Di itoe nagri Tjina koeno, mangka soeda dioekoem moesna satoe kaloewarga djikaloe terboektie ada iang bole kassie brontak samah ianjah poenja kaisar langiet poen, satoe marga bole samoewa dimoesnahien, tijada padoeli sala bener, bessar ketjil, laki prampoewan poen. Orang Amerika sjarikat maen itoe serboe sahadja itoe Afghanistan,Irak en banja nagri laen tjoeman djikaloe ditjoerigain tijada mahoe bantoe marika orang boewat perang sama iang namanjah toekang teroerist katanjah poen.

Samoewa kekatjoewn diatas bole djahadie tijada perloe bole terdjadie djikaloe kitaorang soeka kassie tengok persoewalan dahoeloe. Mas'alah di permoekaan blon temtoe sebagih itoe mas'alah iang sabetoelnjah. Fikier doewa kalie poen, tabbajoen kata itoe orang alim, check and re-check kata orang Inggeris. Tepo seliro kata orang djawie poen. Dimana itoe boemie dipidjak disitoela langiet didjoendjoeng. Do like Romans do when you are in Rome, ngeman papan. Laen ladang laen belalang, laen noni laen pajoedaranjah poen.

Koeaing!
Sing temping pentik-e

*gambar tertjolong van cmurray.com

Post a Comment Blogger

 1. itoe brarti kitaorang poenja boso bole djahadie iang paling tempik poen.. dimano kitaorang poenja memek djahadi iboe van simbok boewat orang laen poen..

  aken tetapih itoe kontol kok tijada koweorang toelis padanannjah in orang lainjah poenja basa poen..?

  apakah koweorang bole maloe tanja itoe bab kontal kontol samah orang lain poen..? kita orang laki haroes bangga samah kita orang poenja kontol lho boeng...

  inget itoe.. kata kita orang poenjah bapa negri..

  DJAS MERA. DJAngan Skali skali poen MEloepakeun Roedal Amis..

  ReplyDelete
 2. saru... ngomongin tempik :P

  ReplyDelete
 3. doooohhhh....makin parah :p

  ReplyDelete
 4. tijado tempik jang rancak, ketjoeali tempiknjo sitti noerbaja van pariaman poen..koweorang bole liat itoe tempik nan rancak, rimboen poenja toemboehan...

  ReplyDelete
 5. #wong edan : saksenemoe itoe poen, ik blon perna kassie temoewin padhanan ian gpaas boewat koweorang poenja kont*l boeng, ik make boeroeng sahadja....

  #thuns : pan ik soeda kassie pendjelasan bahoewa sing temping pentik-e boeng ? Mongsok tijada moedheng djoewa...

  #venus : ija itoe si kawulo alit non, tjoeba kowe temenin ianjah pigih ka tabib...

  ReplyDelete
 6. #pitiek : Hahahahah...! Onde, ado kiranjo si abang nieh....baa kaba da ? Rancak bana tampiknjo ? Onde....

  Kota Paris banja tempiknjo...
  Dagang laris rantjak doewiknjo...


  Tambo tjieeeeee..!

  ReplyDelete
 7. halah, kalo soedah bitjara sjoal tempik, para boeng2 ini getol poen..

  ReplyDelete
 8. Matjem ik soeda bilang boeng anima, itoe tempik boekan sembarang tempik, aken tapi tempik iboeran mato....

  ReplyDelete
 9. jancuooooeks..
  omongane..
  koyo taik..s


  aku kodew aliems. :(

  ReplyDelete
 10. Watricht ! Inih ada noni broetal poen ! Ajoe2 ko ngomongnjah kassar....

  ReplyDelete
 11. itoe mit@ maimang broetoenja eh broetalnja minta ampoen meneer..tempik injo indak miriap tempiknyo sitti noerbaja poenja djemboet..eh..roempoet jang hidjo rojo-rojo poen...tempik injo beroempoet item toelen poen..djahadi harap makloem djikalaw agak broetal poen..

  ReplyDelete
 12. Aken tapih mingsih bole boewat iboeran mato pan ? Ik tengo pajoedaranjah bole djoewa :P ini noni...

  ReplyDelete
 13. ijah, mantab poen :D
  aken tapih inget anak bini dong, boeng...

  PS: boeng koeaing, sampejan sering2lah oepdate inih blog koweorang :D

  ReplyDelete
 14. ik slaloe inget djikaloe itoe poen, troetama pajoedaranjah...:P, update ? Maimangnjah kowe soeda tamat samoewa ik poenja toelisan poen ?

  ReplyDelete
 15. beloem meneer.. ik beloem khatam poen. masih oesaha terobos2 arsip koweorang :D

  ReplyDelete
 16. mangka sedarih itoe kowe tamatin terlebi dahoeloe boeng....

  ReplyDelete
 17. soesah djoewa poenja bahasa jang beraneka ragam, salah arti soeda keboeroe ngatjeng poenja boeroeng bisa berabe poen...

  ReplyDelete
 18. mangkaning boeng sing atie2 itoe poen....troetama orang kowe iang sedeng brada di Soerabaia, bole kena tjloeriet sakera itoe...

  ReplyDelete
 19. boegil sahadja non, ntaran djoega ngartih....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top