koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Sang pengoeboer mait
Sang pengoeboer mait

...sasoenggoehnja ada tiga perkara iang ghaib, tijada diketahoein samah manoesija terkatjoewalie Toehan Alloh sahadja, iaitoe maoet,djodo e...

Read more »
 
Top