koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Teh botol-onomiec
Teh botol-onomiec

Sedikitnjah ada itoe tiga oensoer karoenija Toehan Allah SWT iang djahadi keadjaiban terbesar sepandjang sedjara oemat manoesija iaitoe...

Read more »

Slaloe ada Giant diantara kitaorang itoe....
Slaloe ada Giant diantara kitaorang itoe....

S emendja alam semestah ini dikasie tjipta samah iang maha koewasa alijas Toehan Allah SWT, mangka slaloe itoe dikasie imbang antara hal-...

Read more »

Idoeng Bekantan Bond
Idoeng Bekantan Bond

"J a Alloh Tolong !!". Itoe kalimat iang soeda mistih koweorang samoewa soeda mistih mahfoem oknuum sapah iang kerap kali kasi...

Read more »
 
Top