koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Maloe atawa tengsin itoe satoe keada'an dimanah koweorang soeda diperlakoein sedemikijan nistanjah sampe koweorang tijada tahoe lagih dimana mistih taro itoe jij poenja moeke poen. Sekali sahadja rasanja soeda mahoe kijamat, apalagi djikalaw doewa atawa mala tiga ampat kalih, djikalaw dapet wang mah itoe mala bersjoekoer, lha inih aken dapet tjilaka alijas sijal bin maloe en tengsin bin nista ! Kenista'an inih berawal darih paas kitaorang satoe maaschappij aken dateng ka itoe si bebek poenja kondangan lagih. Tijada tahoe mengapa, banja sekalih ini kadjadijan tjilaka doewa welas iang mengikoetin kita orang poenja nasieb poen. Apaka kitaorang poenja boeboer djenang mera poeti koerang boemboe, atawa boeboer iang poeti koerang poeti dikarnakeun kitaorang make itoe aer van Betawie iang soeda tertjemar itoe aer laoet sahingga berwarna kekoening2an poen ? Apapoen itoe iang djelas itoe boeboer djenang mera poeti pembawa tola bala tijada bekerdja sebahagaimana diarepin sama njang poenja nijat, boewang sijal !

Koetika soeda laroet, mistinjah soeda djem sewelas-doewa welas lebih wektoe Oost-Indie bahagejan koelon, kitaorang srombongan baroe itoe boewang saoeh, kapal ferry iang kita toempangin begitoe ketjilnjah sahingga boewat itoe maen voetbal sahadja tijada tjoekoep poen, pasal koetika itoe orang rame sedeng rame2njah demam itoe voetbal kampioen doenija di nagri Bavaria. Manah itoe peroet krontjongan, baharoe sahadja itoe kaisi makanan boeroeng alijas marning van sokaradja. Kowe tahoe apa itoe marning ? Itoe djagoeng iang digoreng, bole kowe seboet sebahagai itoe makanan ringan atawa sekaligoes makanan berat poen, pasal bikin kenjang en djangan loepa, samoewa makanan dari djagoeng atawa singkong poenja potentie bikin koweorang poenja peroet mahoe boker sepandjang masa....


Dari itoe mera' sampe itoe bakaoeheni kitaorang tempoeh dalem wektoe sakitar doewa setenga djem, en slandjoetnjah kita orang mistih nae kita orang poenja oto sekitar doewa djem lagi goena sampe kaitoe Bandar Lampoeng, dimanah si Bebek bakalan poenja kondangan poen. Sepandjang itoe djalan, kita tengo kanan en kiri penoe dengen roema makan van Padang, ada itoe tjap sijang en malam, begadang satoe sampe enem (matjem itoe koempoelan koes ploes poenja lagoe noesantara iang sampe toedjoe bidji), pagi-sore,sederhana.....pokonjah iang roema makan poenja itoe tjap Roema van Gadang, en soeka bernama aneh-aneh. Temtoe sahadja kitaorang langsoeng tahoe bahoewa itoe roema makan kasie idangan makanan van Padang, iang aneh djikalaw itoe roema makan bernama 'Odjo Lali' aken tapi make itoe tjap van roema gadang, moengkin sahadja iang empoenjah orang Djawa aken tapi dia orang poenja masa'an mingsih masa'an Padang, ataw bole sahadja dia orang poenja bini ataw laki sala satoe dari kadoewa soekoe terseboet poen. Apapoen itoe, makanan Padang maimang ena tenan, lekker bin pedes....aken tapi , sijalnjah kita tida mampir barang sedeti poen ka itoe roema makan van Padang, sijal !

Njampeh di Bandar Lampoeng , kita orang langsoeng itoe kasie tiba di kita orang poenja penginepan iang poenja djoedoel, penginepan van Dharma Wanita Lampoeng, samping bener itoe Lampoeng poenja stadioon Voetbal. Kita orang soeda koetjiwa dahoeleo kasie tengo itoe swasana di dalem, banja bener itoe sinjo2 iang sambil minoem roko ada berempatan dalem satoe kamar poen, tjoeman makeh itoe singlet tjap babah Ong dengen mata menerawang chaas kaoem nista dina alijas boeroeh koeli van Onderneming Lampoeng. Kitaorang poenja bajangan soeka djaoe lebi mooj daripadah kenjata'an, aken tapih ik tijada pedoeliin iang penting kitaorang bole kasie taro ini badan iang soeda penat bin lelah loewar bijasa poen....en djangan loepa, itoe pengaroeh makanan boeroeng soeda begitoe dahsjatnjah sampe ka oedjoeng ik poenja 'kloaka', mistih sigrah dikasie kaloewar, dikalaw tida mangka aken terdjadi satoe kenistaan atawa aib abadi van kita orang poenja wibawa....
....keledai tijada aken terproso doewa kalih di lobang iang samah...
Selagih iang laen sedeng tjari itoe oeroesan tete van benge oeroesan penginepan, ik orang --seperti bijasanjah -- siboek tjari itoe djamban alijas water klosen boewat 'ngentengin badan' alijas boewang sijal, alijas kasie soeboer boemi Lampoeng samah kitaorang poenja sisa saripati makanan boeroeng tahadi. Tertengo dioedjoeng roewangan ada itoe tiga djamban berdjedjer dengen mantebnjah, saboewa pemandangan terelo di doenija bagi orang iang sedeng kepengen boewang hadjat poen....nistjaia djikalaw orang iang sedeng kebelet boker kowe kasie Noni Nia ramadhani boegil en sijap 'dikerdjaken' dalem tempoh sesingkat2njah atawa dikasie djamban, mangka soeda mistih koweorang mili iang terachier. Apa kata doenija djikalaw itoe noni kowe kasie bokeran di dija orang poenja moeka iang teramat tjanti toelen itoe ? Bole geger itoe doenija pertonilan Oost-Indie poenja tjrita. Bole tertoelis di courant pambritaan Betawi eso arinjah poen, "Satoe orang Sri Panggoeng Paling Tjantik di antero Oost-Indie dikasie boker dia orang poenja moeka samah oknuum koeli sala satoe maaschappij pelajaran Oost-Indie...."

"Na itoe iang kita orang arepin selama doewa djem nahan sang tahi boewat kaloewar dari kitaorang poenja kloaka inih poen" batin ik dengen goegoem-goembira, goembira loka. Laksana sang Bima koetika kasie kedjer rasaksa djahat, setjepet itoe poela ik sigra masoep djamban poen. Segedjrot doewa gedjrot poen achiernjah terlepas dari ik poenja hariba'an belakang. Lega rasanjah --seseonggoehnja kelega'an akibat kita orang brasil boewang hadjat itoe setingkat dengen kelega'an kitaorang koetika aoes,sekalih teroes bole dapet itoe aer seger satoe liter poen-- ik poenja peroet, samoewa itoe saripati makanan boeroeng bole kaloewar dengen membabibroetal. Inih water klosen loemajan djoewa, tijada begitoe djorok, tjoeman ja itoe tadi, banja ito poentoeng roko bersliweran di sepandjang dia orang poenja got poen, aken tapih dibanding ik poenja kebahagejaan sang peroet, itoe sampah roko laksana batoe2 permata goerindam atie....

Lepas dari oeroesan bagejan blakang ik sigra tengo ik poenja kamar poen, ternjata kitaorang dapet bole itoe kamar iang paling mooj poen, water klosen di dalem, ada itoe pendingin roewangan electrische iang soeda bole krasa itoe ademnja koetika kitaorang masoep. Sebagaimana ghalibnjah manoesija bangsat, seabis dikaloewarin mangka kitaorang poenja peroet soeda minta diisih koembali alijas makan! Edan tenan, sigra sahadja kitaorang poenja broer van Lampoeng kasie bawa kita kaitoe roema makan tjap laoet. Soeda laroet dini arie mangka kiranjah tjoeman itoe restoran iang boeka, singkat tjrita lepas dari itoe restoran kita bole dikasie tengo roema si bebe di djalan mawar. "Oo itoe dia, kitaorang bole tida sesat eso djikalaw mahoe kesitoe poen.." oedjar kita bareng2 lepas dikasie tahoe samah kitaorang poenja underbow van Lampoeng.


keledai sijal....


Seperminoeman teh kamoedijan kitaorang soeda sampe ke kita orang poenja penginepan lagi, aken tapi apa latjoer ? Itoe penginepan soeda dikasie toetoep samah iang toekang djaga poen ! Watricht ! Baroe ini kali kitaorang nemoein penginepan van indekoost matjem ginih poen, djem sapoeloe ternjata seoda digrendel alijas dikasie koentji en rante kapal iang besarnja sebesar bahtera Nabi Noeh itoe ! Kita kasie keto pintoe tetep sahadja tijada satoe orang iang kasie denger en peratean poen, achiernjah dengen kasie goenain kitaorang poenja naloeri maling, kita kasie tengo ke samping en blakang itoe mess. Achiernjah kita orang temoewin djoewa itoe pintoe blakang, dasar kitaorang maimang djagoan djikalaw dalem itoe oeroesan chijanat matjem inih...ada sahadja akal boeloes kitaorang.

Lepas djem doewa dinihari, kitaorang mala mingsih sempet itoe kasie tonton pertandingan voetbal antara itoe nagri Bavaria lawan itoe Portoegis poen, ik poenja mata soeda sepet bener, lepas limabelas menit pertama ik soeda tida koewat lagih kasie mele inih mata, sigra sahadja ik bilang "daag kawan2 ik mahoe pigi ke peradoewan dahoeloe ja ?" Pasal ik poenja badan soeda rasanjah itoe remoek redam mangka dalem itoengan detik sahadja ik soeda ngoro' en tidoer laksana orang mati sahadja. Keesokan paginjah ik soeda temoein itoe sinjo Romie Van Bangkahoeloe soeda terlelap djoewa disamping kitaorang poenja tempat tidoer, itoe sinjo poenja badan segede Gadjah Lampoeng, mana dija orang poenja soewara dengkoer sampe ke Medan poelak !

Hatta, djem delapan kitaorang soeda nongkrong di itoe waroeng boeboer ajam iang lekker toelen itoe, boeboernjah berasa Djawa toelen ploes itoe djerohan van ajam iang mbikin kitaorang poenja lidah semangkin bergojang menggelindjang keena'an poen. Lepas kita kasi kitaorang poenja peroet itoe landesan boewat makanan iang lebi berat lagih di itoe kondangan ntaran, mangka kitaorang sigrah kasie rapih kitaorang poenja penampilan. En sadjoeroes kamoedijan kitaorang soeda mloentjoer ka si bebek poenja hadjat, mawar weg !

Kitaorang sigrah parkiir kitaorang poenja oto en sigrah djalan ka itoe mawar weg...
"Wah, oto iang parkiir plaat mera samoewa ja koeaing...." kata sinjo irwan
"Matjem manah tida, itoe oknuum poenja bapa adala itoe toewan Djaksa...."
"Mana bagoes2 itoe ambtenaar poenja oto...."
"Moengkin sahadja marika itoe ambtenaar iang masoep dalem itoe daptar TIPIKOR...."
"Wach, si bebek poenja itoe roema....matjem gedong toewan mandor onderneming teboe poen....loewas en permai, mooj toelen...."
"Tida koesangka, itoe oknuum poenja perawakan kere aken tapi ternjata kaia raia poen....."

Toekang samboet itoe hadjatan soeda rapih en mooj, sigrah sahadja kita masoep sambil itoe kasie tabe seperloenjah, ik mendjahadi itoe pamingpin rombongan poen, langsoeng sahadja ik kasie tempat doedoek deket itoe panggoeng orgaan toenggal iang poenja kwaliteit lekker poenja poen. Ada itoe doewa penjanjih noni2 en satoe pemaen orgaan toenggal,itoe soewarah sang bidoewan tijada bole kitaorang anggep remeh poen, selain itoe poela iang maen orgaan penoe dengen ornamen en improvitatie iang soenggoeh mengagoemken, pantesnjah dia orang bole kasie oendjoek ketrampilan di Betawie poenja roema bola ataw itoe di sapoetaran Koningsplein poenja atjara oelang tahoen Iang moelija Ratoe Wilhemhina.
"Wach, Rom, ik mistih nae panggoeng ini poen.....pasal itoe pemaen orgaan soeda kasie oendjoek dija orang poenja kabolehan iang mooj....'
"Wach...ik sedari tadi soeda kasie tengo matjem manah tempat itoe sop ajam en pempek iang lekker bin goerih...."

Watricht ! Maimang kitaorang poenja focuus sangatla beda poen, satoe moesik satoe lagih itoe makanan maloeloe. Dibalik bisingnjah itoe swara orgaan toenggal ik mingsih kasie denger itoe sinjo Roedi ketawa2 sambil bilang " Matjem manah djikalaw kitaorang njasar, alijas sala kondangan poen ?"
"Djangan matjem manah sinjo, ik soeda perna itoe....koetika ik kasie anter ik poenja binih ka dia orang poenja kawan iang sedang kawin-mawien di sapoetaran mampang itoe poen...."
Koetika itoe ik poenja binih maksa ik boewat kasie anter ka dia orang poenja kawan akrab tempoh mingsih koelija di academie van picnic di Parijs Van Djava. Sesampenjah di itoe Gedoeng poenja kondangan, ternjata soeda rame sekali tioe atjara, ik langsoeng maen masoep sahadja ka itoe gedong...
"Itoe koweorang poenja kawan ma ?"
"Ija kali jah..."
"Lho ko kali ? Mistinjah koweorang poenja kawan akrab walawpoen dija orang soeda lama tijada kasie djoempa....tetep sahadja mistinjah kowe mingsih kenal..."
"Tida tahoe djoewa jah, itoe ik poenja kawan ko poenja wadjah broeba poen...."

Sampe kitaorang salaman samah itoe pasangan penganten poen, ik poenja binih mingsih tijada kenal itoe oknuum iang doedoe di pelaminan. Wach, ini mistih ada satoe iang tijada beres, bole gawat kliwat2 kitaorang poenja oeroesan inih, djangan2 kitaorang soeda njasar ka itoe perkawinan orang laen poen....

Bener sahadja ! Ternjata di itoe gedoeng kawin, ada tiga hadjatan iang berbeda2, en kitaorang sala masoep poen, edan tenan....!

Tiba2 sahadja sinjo Roedi, Edwin, Romi en Irwan soeda lari terbirit2 --matjem maling ketahoewan-- kaloewar dari kitaorang poenja tempat doedoek...
"Ngapain itoe anak2 sinjo Hendra, mahoe pigih kentjing ja ?"
"Boss, kowe djangan kaget ja, kitaorang sabetoelnjah kesasar...."
"Ma'soed koweorang ?" tanja ik moelai tjemas....
"Ija....ini tempat boekan sinjo bebek poenja hadjatan, aken tapi inih pengantin soenat poenja hadjat itoe poen....'

Djabang baji ! djahadi sinjo Roedi tadi tijada kasie tjanda poen ? Sigra sahadja kitaorang pigi, aken tapi lebi anggoen daripada itoe sinjo Romie en kaki tangannjah iang terbirit2 dengen tijada sopan, kita kasie toenggoe banja itoe tamoe iang dateng baroe kita dengen tenangnja pigi, ngepet tenan itoe sinjo Romie en kontjo2njah ! Tengo poenja tengo ternjata itoe roema si bebek di oedjoeng mawar weg iang satoenjah lagih, matjem mana kita tahoe poen ? Iang kita ketahoein ja di mawar weg ada itoe hadjatan sinjo bebek, laen tida, tijada pembritahoewan seblonnja sich !

Matjem mana bole, ik poenja itoe pengalaman boeroek teroelang doewa kali ? Edan tenan, kasie kesasar sama kitaorang poenja kawan iang poenja hadjat sampe doewa kali ? betoel2 tamsil "keledai tijada terperosok ka lobang iang sama doewa kali", tijada mempan bagi peroentoengan ik,pasal ik boekan keledai ! Djahadi terperosok doewa kali itoe.....GODVERDOMME ZIG !!

Koeaing !
kenista'an inih djanganla tjepet berlaloe itoe....Post a Comment Blogger

 1. kesasar oendangan itoe tijadalah mengapa, djikalaoe koweorang soeda ngoenthal itoe hidangan... jang sial itoe waktoe teman2 simbah salah masoep lelajoe kematian... padahal bawa karangan boenga poen dengan itoe toelisan doeka tjita boewat jang mati... ja soedah... ditjangking lagi dengan maloenja...

  ReplyDelete
 2. lah, mingsih ada keledai iang lebi tjilaka lagi ternjata itoe....djao lebi para itoepoen ...., ko bole djadi begitoe itoe mbah ? matjem manah itoe tjritanjah ?

  ReplyDelete
 3. wakakakak...lebi para jang ike pernah itoe alamin poen broer! kondangan loepa bawa itoe poenya peta, alhasil kita orang tida berhatsil menemukan arena kondangan & terpaksa makan diwarung masakan kerintji alias makan dendeng batokok dengan kostoem jang djrang djreng djrong! kasihan noni-noni jang ikut

  ReplyDelete
 4. koweorang mistih makeh itoe GPS laen kali boeng....

  ReplyDelete
 5. undangan nyasar boleh, tapi kowe orang ekstremis musti cari yang makanannya enak dan melimpahhhh

  tiwas nyasar cuman dapet sego endhog kan blaiiik

  ReplyDelete
 6. blon sempet ngoental itoe boeng....

  ReplyDelete
 7. kl ik urang sdh tiada dpt itu oentalan mendingan ik urang cari adja itoe boeah doeren iang keloear liwat bokong itoe gadjah di lampoeng...

  pak kaing sampijan itoe poenja blog kok soesah bgt oentoek itoe poen diboekak...

  ReplyDelete
 8. koweorang mboeka itnernet darimanah itoe boeng ? Perasa'an ik bijasa2 sahadja itoe poen....

  ReplyDelete
 9. eala, bahasanya kok ribet banget ya

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top