koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Kasijalan Bertoebi2 djilid doewa.....( samboengan )
Kasijalan Bertoebi2 djilid doewa.....( samboengan )

Siksa'an di Chaiangan.... Sadjoeroes kamoedijan, sairing dengen berdjalanjah tempo, ik soeda poetoes asa sahadja, so'alnjah itoe we...

Read more »

Kasijalan Bertoebi2 itoe.....
Kasijalan Bertoebi2 itoe.....

Saloeran Minja.... Setijap kita orang soeda pasti perna mengalamin itoe soewatoe kasijalan iang maimang mendjengkelken kita orang poenja pra...

Read more »

Tjrita sorang noni pembontjeng itoe !
Tjrita sorang noni pembontjeng itoe !

Brangkat dari ik poenja roema naek ik poenja harley klasiek ik tida sengadja menengo ada sorang oknuum tjewe iang mbontjeng itoe oknuum boe...

Read more »

kalah maen bola itoe sakit....
kalah maen bola itoe sakit....

Dalem rangka ik poenja maschapiij poenja oelang tahoen, mangka bebrapa orang ian gsok django mengadakeun itoe swatoe kadjoewaraan sipakbola ...

Read more »

Koetjing Boker sembarang tempat...
Koetjing Boker sembarang tempat...

Baroe2 inih ik mendjahadi saksi mata itoe tentang koetjing iang memboewang dia orang poenja hadjat di sembarang tempat poen. En koerang...

Read more »

Maen Tennis en kesleo.....
Maen Tennis en kesleo.....

Soeda sedja mingsih djahadi student di djatinangor daroesallam sebenernjah ik inih mengenal ini olahraga gedongan poen. Diawali dengen ik me...

Read more »

Kematian itoe.....
Kematian itoe.....

Ini ari ik orang poenja kawan mendapatken kesoesahan poen, dia orang poenja iboe itoe maninggalken doenija iang fana inih. Orang rame ...

Read more »

Boekoe moera di gramedija poenja pameran itoe....
Boekoe moera di gramedija poenja pameran itoe....

Ik bangoen inih pagi poen lantas teringet sesoewatoe iaitoe adanjah itoe diskonto besar2an poen dalem gramedija poenja itoe reklame iang ik...

Read more »

PLESIRAN TEMPO DOELOE
PLESIRAN TEMPO DOELOE

Tempo berdjalan dengen tjepet. Sebelas boelan meliwat dengen tiada dirasaken. Sebentar lagi soeda maoe masoep tahoen baroe. &quo...

Read more »

ik sedang setress berat itoe...!!
ik sedang setress berat itoe...!!

Macem mana tida setress ? Dengen itoe semena2 si blogger inih menghilangkeun ik poenja blog sedjoemla 40 bidji dengen tijada keterangan...

Read more »

Penggantih itoe koeaing.blogspot.com poen....
Penggantih itoe koeaing.blogspot.com poen....

Djiangkrik....! I toe blogger koerang adjar betoel poen, ik poenja laman blog sadjoemla 40 bidji ilang tijada berbekas en tijada sebidji k...

Read more »

Broer Aria en toto
Broer Aria en toto

K owe orang soeda lama kali poen tida mengoendjoengin ik poenja maaschapiij...ada apa gerangan tpoemben ini ari kowe orang kasinih  itoe ? ...

Read more »

Ada apa dengen itoe photobucket poen?
Ada apa dengen itoe photobucket poen?

B aroe ini tempoh ik mengalamin mas'alah dengen itoe hosting prodeo ik poenja idool.  Godverdomme !!  semoewa gif ik tida bisa tampii...

Read more »

geuleuh
geuleuh

a ing geuleuh siah...! kground

Read more »

achiernjah...
achiernjah...

i k soeda lama sekali poen tida berkoendjoeng ke ikpoenja laman web ini poen....so'alnja kemaren ik lagi mbikin itoe google adsense.....

Read more »
 
Top