koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Masboekin Van Der Qoerban
Masboekin Van Der Qoerban

...boeroeng iang bangoen paling pagih, bole dapet bidji2an iang paling seger en banja.... S oeda bikin satoe koewadjiban djikaloe itoe ar...

Read more »

Romusha Iang Koembalih - I
Romusha Iang Koembalih - I

Awal ari kijamat ....djikaloe manoesija di doenija inih memandang katjilaka'an en kagoembiraan sebagih rachmat, mangka nistjaja ama...

Read more »
 
Top