koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....ketjantikan iang sedjati iaitoe satoe ketjantikan iang moentjoel dari dalem atie....[ petoewah bidjak bestarie ]

Iboeran, satoe2njah alesan djikaloe orang bole bilang sebagih itoe 'loemajan' 'bagoes djoega' ataoe 'manis' djikaloe dikasie pinta matjem manah roepa satoe orang/barang itoe. Kaitan antara tijada bole kassie sakiet atie orang dengen adab orang sopan maimang haibat. Itoe adab soeda berlangsoeng semendja riboewan taon poen. Soeda djahadie adat kebijasa'an kita sebagih orang timoer. "Ngono jo ngono ning odjo ngono" satoe oengkepan Djawie iang soeda djelas ma'nanjah, bole dirasain aken tapi tijada bole dioetjapken, demi itoe stabilitaas oemat poen.

...ono rego ono roepa djer basoekie mowobeja...

Koweorang mitsal bole kassie tengok koweorang poenja kawan iang poenja gigih sebagih mrongos matjem tjakiel poenja montjong, aken tapih koweorang tijada bole kassie seboet diaorang sebagih si Tjakil poen. Soeda temtoe aken bikin itoe sakiet si Tjakiel eh...oknuum terseboet. Aken tapi ada satoe ke'ada'an iang bikin kita tempoh2 soeka ketipoe poen. Troetamah djikaloe soeda kassie sangkoetan soalan hal-echwal awroth prampoewan.

Prampoewan di ini doenija ditakdirkeun sebagih machloek iang soeka berdandan, mistih tampil tjantik tijap sa'at djikaloe perloe sampe mati poen. Nha, iang kassie temtoein itoe satoe oknuum prampoewan mooij ataoe boeroek roepa iaitoe sapah lagi djikaloe boekan itoe Adam poenja kaoem ? Kaoem Adam inih bole sekenanjah sahadja djikaloe soeda kassie nilai itoe potentie awroth prampoewan. Aken tapi koweorang bole ketipoe djikaloe kitaorang kassie nilai satoe prampoewan dari sebla belakang itoe poen.

Itoe bole kita seboet sebagih tijada sesoewain dengen brosuur. Sri Goenoeng kata orang Djawie poenja tamsiel en ibarat. Apa ma'soed itoe tamsiel ? Sri Goenoeng iaitoe satoe ke'ada'an djikaloe tampak dari djao satoe prampoewn itoe beroepa elok, aken tapih djikaloe soeda deket itoe mendjahadie boeroek roepa poen. Ik jakien, djikaloe satoe prampoewan tampak dari belakang poenja ramboet iang indah, koelit iang moeloes en awak iang adoehai...bole djahadie 90 per ratoes kemoengkinan itoe prampoewan poenja moeke iang boeroek roepa. Tijada sesoewain dengen brosuur sama soekalih itoe....


keblinger bleger....


Itoe satoe tjonto boewat kaoem prampoewan poenja awroth, matjem manah dengen satoe produuk ? Ik bole kassie tjonto produuk iang poenja kwaliteit sebagih Sri Goenoeng, Telkom. Samoewa produuk ini maaschappij poenja atsil bole kitaseboet sebagih Sri Goenoeng . Bole kowe seboet itoe telkom speedy, reklamenjah betoel2 mantebh, aken tapi djikaloe kowe tengok itoe iang kassie koetjiwa, djao lebi banja daripadah djoemla bintang di langit poen.

Blon lagih itoe telkom flexy, iang poenja djoeloek sebagih boekan talipoen bijasa. Maimang boekan talipoen bijasa, pasal dioeboengin sahadja loewar bijasa soesahnjah itoe. Blon lagi itoe lajanan flexy-combo, semendja taon iang laloe diloentjoerkeun ik blon perna sekalipoen bole pake itoe lajanan, satoe kebohongan bessar itoe poen. Ik rasa itoe samoewa oknuum ambtenaar Telkom bole lama toelen di djahannam itoe, soeda kassie bohong ka djoeta'an oemat poen. Bole bohong samah satoe oknuum sahadja bole masoep neraka, apalagih ini djoeta'an ?

Sri goenoeng poenja phenomena iang satoe lagih soeka kitaorang seboet sebagih Sri Goenoeng setenga. Pasal apa itoe setenga poen ? Pasal roepa tijada dikoerangin, aken tapi kwantitaas soeda bekoerang. Iang ini bole ik kassie tjontoh sebagih ik poenja langganan satoe permaenan boewat kinder di itoe Slipi poenja passer. Dahoeloe, tempo itoe passer keramaijan blon rame, mangka satoe koin bole kowe goenain boewat njalain itoe maenan oto dalem tempoh lima minit. Aken tapih, tempoh ini, begitoe itoe soeda rame orang dateng, mangka tjoeman satoe minit sahadja ! Satoe tindakan chijanat iang betoel2 bole djahadie boomerang boewat itoe taoke.

Padahal kitaorang poenja Nabi bessar soeda kassie sabda itoe, djoewal ampat oentoeng doewa lebi bae daripada djoewal doewa oentoeng ampat poen ! Hoor ! maimang manoesija slaloe lema djikaloe soeda dikoewasain itoe sipat tamak.....

Koeaingditamakkeunsiah!
soeka iang mooij poenja kwaliteit
Post a Comment Blogger

 1. lha kalo dari jauh jelek, dekat juga jelek, estilahnya apa bung?

  ReplyDelete
 2. soeda djelas itoe , tjetho welo2 poen, "Srigala berboeloe andjing..."

  ReplyDelete
 3. kalaw ik poenja tamsil: "biar wadjah setan, asal rasa ketan", satoe lagi pertanjaan ik, itoe toelisan sedjak kapan dikirim oleh yahya zaini dan maria eva???koweorang tijada bole itoe pitenah poen..

  ReplyDelete
 4. boeng pitik, apa tijada lebi bae, bijar moeke setan rasa dajjal boeng ? itoe boeng yahya zaini samah noni maria eva soeka kirim toelisan djoewa semendja kemaren itoe.....

  ReplyDelete
 5. djikaloe begitoe, kitaorang punya negara juga termasuk sri gunung toean? kitaorang punya negara indah, hijaoe dan kaya. orang bilang laksana zamroed katuoelistiwa. aken tapi di dalam kitaorang punya negara hantjur, boesoek.

  ReplyDelete
 6. koeaingdidjeproetkeunsiah!11:16 AM, December 07, 2006

  idjo en kaja ? soeda tida poen, gersang en rodin itoe poen, pamrentahan bessar boesoek samoewa, ambtenaar edan samoewa, itoe angota volksraad toekang maen mo limo samoewa, djahadie iang tepat iaitoe Srigala berboeloe andjing bermoeke babie poen.

  Zamroed katoelistiwa ? Soeda abis ditebang samah orang koelit poeti en ambtenaar toekang maling poen....iang ada iaitoe zeproet katoelistiwa....

  ReplyDelete
 7. serigala berboeloe koeaing, berekor andjing, bertjongor asoe, berkaki segawon, bertelinga kirik, berperoet goek-goek, komplit pan..? :D

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top