koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....Tampomas Jaya maroepakeun satoe taoke mie van fabriek iang soeda kawentar di Djawi koeloen en Betawie.....(Waroeng Van Der Indomie - I)

Anti sahadja tijada mahfoem

Doenija ini ditjiptakeun sama Toehan Alloh dengen satoe perimbangan iang soenggoe sampoernah. Ada bessar ada ketjil, ada tjantik ada boeroek roepa, ada haroem ada batjin ada sedikit ada banjak. Bahken dalem oeroesan Indomie sahadja begitoe, ada iang bessar en kassie koewasain passer perindomiean di Djawie koelon, en ada djoewa iang ketjil en tjoeman orang tertemtoe iang bole tahoe tempatnjah.
...boekoe iaitoe satoe djendela boewat koeak antero ini doenija en djoewapola fikier...
Satoe goeboek iang bole mirip samah sarang penjamoen bediri di oedjoeng djalan betje di deket ik poenja indekoost Van Der Djatinangor Daroessallam. Djorok, tjoeman dikassie temenin lampoe temaram en satoe radio boetoet bikinan Olanda, phillips editie taoen djebot !

Lante tana en atap seng semingkin bikin kesan djorok en koemoeh itoe Waroeng. Aken tapi ada itoe oekoem tijada tetrtoelis di doenija perwaroengan, "semingkin djorok en koemoeh satoe waroeng, bijasanjah semingkin ena dijaorang poenja kwaliteit mienjah..."


Mangka demi mendjaga keadilan oemat, tijada satoe minggon penoe ik mistih ka itoe Tampomas Jaya, tempoh wektoe ik djoewa sempatkeun mampir ka itoe waroeng podjo. Oknuum pendjaga waroengnjah satoe jongen iang poenja kampoeng Van Soemedang djoewa poen, ik soeda loepa diaorang poenja djoeloek. Selaloe itoe perlente poenja penampilan, poenja gaia ramboet mandarin matjem itoe bintang toniil Van Hongkong , Aaron Kwok.

"Mangga a "
"Ja...bijasa sinjo..."
"Ja a..."

Soeda begitoe ik langsoeng tjomot itoe bala2 binti ba'wan...kremoes...tjampoer itoe rawit mentah di ik poenja moeloet bikin samoewa sarap ramboet di ik poenja koelit kepala bedirih semoewa. Kringet mengoetjoer en soeda temtoe kassie bangoen sindab sang pelaoet iang bertjokol di ik poenja kepala itoe ! Sindab koerang adjar iang soeda bikin ik poenja idoep tijada berkwaliteit lagih !


Aaron Kwok toekang indomie tijada bole batja....


"He sinjo....koweorang Anti Koempeni tida ?" tanja ik tiba2 ka itoe oknuum....
"Anti matjem manah itoe a...?"
"Ja..anti poen...tijada soeka..."
"Ooo...anti itoe tijada soeka toch..."

Loch pije toch ? roepanjah ini arie mingsih ada oknuum iang tijada ngarti artih itoe daripada anti poen ? Edan tenan, djangan2 ini oknuum tijada bole batja djoewa....

"He kowe sinjo, tjoeba kowe batjakeun itoe sobekan courant bekass itoe boengkoes bala2, sepertinjah itoe brita poenja djoedoel menariek djoewa..." ik moelain pasang djebakan...

Itoe oknuum moelain sala tingka, diaorang poenja aer moeka tjampoeran antara pengen berak samah pengen tjolie poen sangking itoe maloenjah....

Djabang bajik ! Betoel2 tijada sesoewain samah brosuur ini sinjo, diaorang poenja penampilan iang perlente ternjatah tijada diimbangin samah kwaliteit pengetahoewan poen, bahken itoe anti sahadja tijada ngarti poenja ma'soed poen. Matjem manah bole ngarti djikaloe batja sahadja tijada betjoes ? Dus koweorang samoewa soeda tahoe batja itoe satoe djendela pertamah boewat kassie oendjoek doenija pengetahoewan poen !

Ik djahadie kesijan samah itoe sinjo, boewat kassie toetoep2in dijaorang poenja sedikit pengetahoewan mistih dandan perlente itoe. Boewat apah perlente djikaloe batja sahadja tijada bole ? Boewat apa itoe ramboet matjem bintang toniil djikaloe itoe anti sahadja tijada faham poenja ma'soed ? sala sijapa inih poen ? Pamrentahan bessar ! Soeda satoe koewadjiban Van Goepernemen boewat brantas itoe boeta hoeroep bahagie diaorang poenja ra'iat !

Ini boeta hoeroep tjoeman poenja tempat tinggal tijada djao dari itoe poesat Negri Pasoendan, Parijs Van Djava ! apa sahadja iang soeda dikerdjakeun samah itoe Pamrentahan bessar ? Blon lagih ini satoe Universiteit Bessar soeda bedirih dengen megahnjah di depan mata satoe oknuum ra'iat iang boeta oeroep ! Soewatoe kesija2an iang tampak djelas di depan mata itoe.....

Koeaingdibatjakeunsiah!
...banja batja banja toelis....Post a Comment Blogger

 1. laen kali, mungkin bung bisa kasih saran itu sinjo untuk ikut mengejar paket yang disebar sama government. sekarang kan sudah ada paket a,b,c,e,f,g,h,i,j,k,l,m ,n,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,YZ (y,z atau YZ yah?). itu sinjo bisa pilih goverment punya paket.

  ReplyDelete
 2. sebagijan orang poenja prinsip "biar kaga bisa batja jang penting bisa gaia...." modal tampang penting poen boeat medjeng itoe poenja muka mirip aaron kwok ke tjewe-tjewe tjakep :p

  ReplyDelete
 3. # ik soeroe ikoet itoe ME poenja paket sahadja ja ?

  # valens : boekanka itoe aaron poenja moeka matjem tjewe boeng ?

  ReplyDelete
 4. meski moeka matjem tjewe poenja, banjak noni-noni soeka boeng sampe ngiler2 itoe tjewe poenja luda... :D

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top