koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


.....Laksmana Radja di laoet,menggelindjang di atas batoe.....barang sijapa djahadi Pak Toeroet, idoepnjah riang laksana koweh kidjoe..... (lagoe ra'iat Melajoe)

Laoet, loewas tijada terkirah..........doewa per tigah dari kitaorang poenja doenija inih terdirih ole aer laoet poen, mangka soeda lamah kitaorang poenja kake moeiang soeda djahadie pelaoet poen.....

kake moeiangkoe orang pelaoet, gemar mengaroeng loewas samoedera....

Mangka mendjahadie pelaoet iaitoe satoe pekerdja'an iang soenggoe menantang, konon lagih di djaman dahoeloe kala poen, diwektoe kitaorang poenja pengetahoewan atas laoet begitoeh sedikitnjah. Matjem manah itoe Sinjo Colomboes mahoe kassie sebrang samoedera ? Iang di wektoe itoe dijakinin bahoewasanjah inih boemi berbentoek boewah pir, en koweorang bole djato djikaloe berlaiar terlaloe djao poen ! Aken tapi, iang brani poenja njalie kassie itoe tantangan iaitoe pelaoet poen....

...thithil2 sindab sang pelaoet bole bikin koweorang poenja goendoel
boro'en itoe...

Bertanjala saorang pada kitaorang poenja djoendjoengan :
"Wahai Rasoeloellah tertjinta, bandingken ini doenia dengen achierat nanti...."
Mendjawapla Rasoeloellah SAW,"tjeloepken koweorang poenja djari ke laoetan, aer iang menetes darih koweorang poenja oedjoeng djari, itoela doenija...aer iang berada di sloeroe laoetan, aer iang berada di sloeroe samoedera, itoela, achierat nanti......."

Wahai alangka ketjil, artie doenija....bandingkeun antara itoe setiti aer samah satoe samoedera. Loewas iaitoe ma'nanjah, ampir tijada bertepijan iaitoe woedjoednjah. Mangka dari itoe nagri sareboe satoe malem soeda kawentar satoe tjrita iaitoe Sindab sang pelaoet. Laen nagri sareboe satoe malem laen nagri semalem sahadja, Djawi.

Sindab di Djawie bole poenja ma'soed sebagih ketombe, alijas biang gatel di koweorang poenja koelit kepala itoe. Djikaloe sedeng itoe kringeten troes koweorang makan itoe iang pedes2 mangka soeda mistih kita aken kassie garoek dengen mantebnjah ka kitaorang poenja kepala, kroek...kroek....

Mangka aken tertengo satoe sisa2 koelit kepala iang berwarna tjoklat kekoening2an di koweorang poenja koekoe bekas kassie garoek tahadie. Bole kita remoek djahadie sematjem lema alijas minja' poen. Baoenjah apek, konon lagih djikaloe kena aer poen, mangka soeda mistih apek kitaorang poenja ramboet. Mangka satoe oknuum iang bersindab tijada bole keramas zonder shampoo, bole apek ntaran !

Ik sandiri termasoep menahoen bin achoet ik poenja sindab sang pelaoet inih poen. Semendja ik mingsih doedoek di bangkoe MULO, seiring dengen ik poenja perkembangan sebagih jongen iang sedeng mekar2njah. Mangka ada satoe penjakiet sindab bangsat itoe tadi. Bole kowe kassie gambaran, mangka ik kassie sibak ramboet sahadja, mangka itoe deboe2 sindab kering soeda matjem kelelawar iang kaloewar tjarie boewah di wektoe maghrieb, boeanjaaaaaaaaaaak sekali itoe poen !


Sindab Sang Pelaoet....Sebagimanah ghalibnjah manoesija, soeka djikaloe iang laen poenja derita, mangka ik poenja oknuum bedjat itoe bole kitakassie seboet sebagih Andri mBolong :
"Sinjo, ik denger koweorang poenja penjakiet achoet ja ? Sindab sang pelaoet ?"
"Ija boeng, kowe poenja obat moestadjab tida ?"
"Ada sinjo, ik sandirih soeda kassie boektiin itoe moedjarobat poen....ik dahoeloe djoewa poenja sindab sang pelaoet iang achoet poen....tijap menit mistih kassie garoe2 ik poenja goendoel..."
"Troes ?"
"Berbagih matjem oebat bole ik tjoeba, aken tapih ik poenja atsiel sama sahadja, zonder hasiel alijas nol bessar..."
"Lantas ngapain kowe maoe kassie nasihat samah ik, djikaloe kowe sahadja bole gagal kassie oebat koweorang poenja sindab poen....?"
"Sabar sinjo......ik blon selesei ik poenja tjrita, mangka maimang Toehan Alloh mingsih saiang samah ik poen, entah darimanah ik poenja idee, ik keramas make itoe minja tana poen....en adjaibnjah, semendja itoe ik tijada poenja sindab sang pelaoet lagih...."

Terbakar ik poenja semangat samah itoe ik poenja kawan poenja tjrita, pasal ik perna batja di satoe madja'alah, bahoewa itoe minja tana bole bikin semboeh penjakiet kanker dengen djalan di minoem, mangka ada kamoengkinan bole kassie semboe ik poenja sindab sang pelaoet....

Tijada lamah ik toenggoe, sapoelang sakola, ik langsoeng itoe mandie keramas make itoe minja tanah iang ik tjolong dari itoe iboe ik poenja dapoer poen. Baw itoe minja tanah iang menjengat soeda tida ik kassie pedoeliin lagih, iang temping ik bebas dari itoe sindab poen, zonder garoe2 matjem loetoeng lagih !

Apa latjoer ? Setla kering ik poenja ramboet, mangka soeda mistih ik poenja ramboet bergoegoeran satoe persatoe alijas rontog sak goedhig2-e ! Badjingan toelen itoe si mBolong ! Bole kassie kerdjain ik ! Apa pasal ? pasal ik telen menta2 sahadja diaorang poenja resep oebat sindab iang soeper ngawoer itoe poen ! Dassarnjah ik tijada perna kassie tjoerigah samah itoe oknuum poen, bahoewasanjah itoe oknuum soeda kassie kedjain ik ! Godverdomme zig ! Mangka koweorang djangan gampang djahadie Pak Toeroet itoe poen, bole dikerdjain samah oknuum2 bangsat itoe poen !

Koeaing!
Ana toeroen Hang Toewah
Post a Comment Blogger

 1. wakakaka...bener itoe meneer, minja tanah oentoe' menghilangkan ramboet. zonder haar sindab sang plaot mana bisa berlajar tow, lantas oentoe' menoemboehken itoe ramboet tjobala oles tahi ajam kampoeng iang sedang mentjret...konon berchasijat dahsjat sebagai penoemboeh ramboet

  ReplyDelete
 2. Watricht! Ini jongen lebi edan lagih poen, mana itoe make tahie ajam poen....iang ada boekan ramboet iang toemboeh, djamoer....

  ReplyDelete
 3. meneer, itoe koweorang poenja ramboet jang mbrodholi lha mbok di plitir2 sahadja bijar djahadi soemboe kompor pan soeda berminjak tanah, lumajan mbantoein koweorang poenja mamih..

  ReplyDelete
 4. ik poenja perasa'an ik poenja kawan2 mala itoe mbikin tambah ik poenja mas'alah poen......semingkin banja iang kassie komentaar semingkin mbikin ik tjilaka.....

  hmmm...djahadi bener ik poenja pendapat itoe, semingkin menderitah koweorang poenja kawan, semingkin seneng kowe poenja atie itoe....

  ReplyDelete
 5. Baru juga abis puasa dah marah-marah om ...

  ReplyDelete
 6. ini lagih mala mbikin satoe fikiran iang sala, iang mara itoe sopo boeng ? Ik itoe orang iang paling sabar toelen sadoenija poen....:P

  ReplyDelete
 7. huehehehe...lutju tenan itoe meneer.

  ReplyDelete
 8. itoe sewaktoe djaman mingsih tjilik, kitaorang soeka ngledekin si temen jang maen peta oempet sebagih gini : "Botjahe toenggoe ebro', karo nithili boro' oleh sa' tenggok, diemplok karo bothok.... "

  ReplyDelete
 9. bole abis diaorang poenja kaki itoe poen....dithithili teroes itoe poen, dimakan samah itoe bothok ? Hoeeeeeeeeekss ! Nggilanik boeng !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top