koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Sang Maoet iang Merajap !
Sang Maoet iang Merajap !

  D jahadie boedak maimang soeda soeratan kami, djahadie soeoreohan nista Sang Fir'aoen . Tijap2 ianjah poenja kelimat iaitoe satoe oen...

Read more »
 
Top