koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 Djahadie boedak maimang soeda soeratan kami, djahadie soeoreohan nista Sang Fir'aoen. Tijap2 ianjah poenja kelimat iaitoe satoe oendang2 iang mistih berlakoe, zonder kassie toelakan ataw koweorang poenja kepala lepas van koweorang poenja badan itoe. Tjoeman satoe arepan sahadja iang bikin kitaorang mingsih bole kassie iroep oedara van Negri Messir ini, Sang Rasoel ! Iang bole kassie alamat aken kaloewarien kitaorang van derita, aken kassie idoep baroe sebagih orang Merdeka di tana perdjandjijan ! Soeda ampat abad kitaorang bersabar di tana Messir, soeda djato temponjah mistih kaloewar van inih derita, semendja Joesoef sang mentri bessar soeda tijada dikenalin samah Fir'aoen sang pangoewasah tempoh inih. Soeda ampat ratoes tahoen mendjelang !

 

...djikaloe manoesija soeda dikeraskeun ianjah poenja atie mangka adzab en maoet sijapkassie samboet...
Mangka soeda dijatoehin boekti bahoewasanjah ianjah satoe orang rasoel toelen van Toehan Alloh SWT. Sapoeloe koetoekan en wabah penjakiet aken didjatoehin satoe persatoe van Bangsa Messir djikaloe marika tijada kassie kitaorang van wangsa Jahoedie kabebasan boewat kaloewar van ini Negrih derita.
Bijarla samoewanjah djahadie tertoelis di boekoe peradaban, bijarla samoewanja bole terdjadie. Akoe dikassie kirim van Negri Messir sama Rasoel Alloh. Bijarla tertoelis boewat wangsa iang aken laer en beranak pinak kelak. Bijarla ini mistih terdjadie.
Soeda djahadie satoe koewadjiban ik boewat kassie boenoeh en mampoes samoewa ana soeloeng bani Messir, tijada pedoeli ianjah poetra Mahkota van Fir'aoen sendirih ! Ik kematijan iang merajap ! Ik ini malaikatoel ma'oet iang berdjalan van malem gelap laksana boentoet kematijan !
Sekarang Ja Fir'aoen, lepaskeun kitaorang poenja Bani van tanah Goshen di Negrih Messir inih. Ik mahoe pigih kaloewar, mahoe katemoewan samah Alloh iang bole maoedjoed dengen titah-NJA matjem semak beloekar van tjahja sepigimanah soeda bole ditengok Moesa tempo arie Van goenoeng Sinai.

Soeda sembilan wabah koetoekan van Alloh berlaloe, soeda djahadie darah mera samoewa aer iang ada di Nil, samoewa aer iang ada di antero negri Messir, soeda poela gelap goelita kassie koewasa tiga arie van koweorang poenja nagrih, mingsihka engkaoe bole berpaling van koewasa Alloh Jaa Fir'aoen ? Mingsihkah engkaoe bole bersombong diri dengen petir en halilintar menggoentoer iang bole bakar samoewa ternak, sawah, kebon, gandoem en harta van Bani Messir ?

Bijarin samoewanjah tertoelis sedjarah. Bijarien samoewanjah bole terdjahadie. Soeda ianjah oetoes ik boewat kassie wabah maoet. Bijarin bole tertoreh dalem Taurat, bole terdjahadie samoewa iang soeda dikassie alamat. Boewat kassie boenoeh samoewa soeloeng Bani Messir, zonder katjoewalie itoe ana sang Fir'aoen sendirih ! Sebagih ik Sang Kematijan iang merajap dikala malem arie...

Mati koweorang samoewa soeloeng Bani Messir, mati di ik poenja tangan maoet ! Ik teroes kassie sambang, ik teroes kassie rajapin samoewa pintoe bani Messir boewat kassie maoet marika orang poenja ana soeloeng ! Mati , temoeila sang Maoet lantaran ik poenja tangan ! Ik mahoe teroes merajap di ini tanah Messir, ik mahoe boenoeh samoewa itoe soeloeng bani Messir ! Toentas zonder ada batas !

creeping_death

wabah nomor lima....


Akoe sang pengoewasa langit malem, sang penghantjoer ! Atapkalie ada satoe kelairan orok Bani Messir, atjapkalie poela laoetan tangis kassie samboet orok iang soeda djahadie mait itoe, liwat tangankoe ! Setjepat kilat, sehebat goentoer ! Akoe kassie gerajangin samoewa atap, samoewa lantai Bani Messir, akoe bikin kegelapan djahadie pangoewasa Messier selama tiga arie ! Terkatjoewali Bani Israil iang bole kassie tanda choesoes van darah domba di ianjah poenja pintoe roema, ik tijada kassie rajap en tebar maoet !

Mangka, bijarla soeda djahadie tertoelis van kitab, mangka samoewanjah soeda terdjadie. Ik dikirim sebagih ahloel maoet boekan dari orang bijasa, Moesa bole kassie ik kakoewasa'an boewat kassie adzab van Alloh SWT. Bijarla djahadie kitab taoeladan kaoem sasoeda Bani Israil.

Kerana akoe, Sang Maoet iang merajap !

Koeaing!
Maoet Merajap !
dikassie wangsit samah Creeping Death van Metallica !

Post a Comment Blogger

 1. Boeng, ati2 noelis Nabi ja ?

  ReplyDelete
 2. Uh.. bangsa Israil maimang bangsa jang bessar, namoen sekarang nampaknjah marika agak2 bessar hati jah? mentang2 bangsa pilihan, marika saolah semena2 kepada bangsa lainnjah..

  ReplyDelete
 3. #boeng BB : ik soeda atie2 boeng...trimakassie pringatannjah...
  #sinjo Kevin : boekan hanja itoe bani Israil poen, samoewa ana tjoetjoe Adam, djikaloe bole dapet kakoewasa'an ianjah aken loepa diri...alpha dengen ianjah poenja Toehan Alloh...

  ReplyDelete
 4. koweorang kok ora jorok babarblas kie?takoet dikoetoek Toehan Alloh?

  ReplyDelete
 5. Maimang tijada pernah djorok poen, maimangnjah pitik iang soeka nelek sembarangan itoe ?

  ReplyDelete
 6. Soenggoeh bidjak kowerang poenjah pendapat boeng, tiada tiap hari kowerang bisa bidjak, hahaha...

  ReplyDelete
 7. Sama ajam kitaorang bole bidjak, samah manoesija blon temtoe itoe :P

  ReplyDelete
 8. Aslinya aq mau baca postingan ini, berhubung jatah waktu ngeblog udah abis dan harus segera pulang..maka tidak sempatlah aq membaca..huhu..maaaaappppp!!!!

  ReplyDelete
 9. mingsih ada itoe arie esok sinjo...

  ReplyDelete
 10. wah..elok tenan itoe boeng Metallica bisa kasih inih wangsit.

  ReplyDelete
 11. koweorang sebagih student van UNS Soerakarta adiningrat mistih tahoe itoe, ada satoe koempoelan band moeziek keras iang choesoes kassie njanjiin itoe moeziek Metallica, troetamah alboem2 lawas marika orang matjem Kill'em All, Justice for all an temtoe sahadja creeping death. Marika itoe berdjoeloek sebagih 'Haadbang' dengen ianjah poenja vokalis berdjoeloek Berlin, satoe pranakan djerman Djawie....

  ReplyDelete
 12. itoe maoet pasti seorang kopral karena kalaoe djenderal pasti tiada perloe dianja merajap-merajap itoe poen

  ReplyDelete
 13. iang kopraal begitoe iang paling mematieken boeng oon....eh koweorang poenja lamat blog manah ja ?

  ReplyDelete
 14. Itoe maoet aneh poen poenya tingkah..

  van Heit.....kopraaaalll..

  ReplyDelete
 15. ....bijarpoen aneh, satoe tempoh kitaorang bole ketemoewin samah itoe machloek boeng bambang...

  ReplyDelete
 16. Lalu inspirasi dari mana bung Koeaing ini kok nulisnya tentang Mesir? Bukan plague black death di jaman abad pertengahan di Eropah. Bukankah dahsiat juga?

  Pasti bung Koeaing ikutan itu band yg demen nyanyi2 lagu metallica. Kok bisa ya lagu macem begitu ada penikmatnya. Lha wong blas ngga nikmat di kuping.

  ReplyDelete
 17. di koepign van sapih maimang tijada ni'mat, aken tapih di koeping kitaorang bole ni'mat toelen boeng....

  Kowe perna denger tjrita matjem manah Moesa kassie perignatan samah Fir'aoen poen ?

  Pan Fir'aoen dikassie sepultura, alijas sepoeloe pagebloeg ian gbole dikassie toeroen djikaloe ianjah tijada kassie lepassien Bani israil boel pigih....

  Baroe pagebloeg iang kasepoeloe ianjah njerah, iaitoe ditjaboet njawa ianjah poenja ana soeloeng....matjem iang perna dilakoewin djeman Moesa baroe laer, saloeroe ana laki2 bani Israil dikassie bantai...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top