koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


.....dari segala itoe seni di doenija ini, seni lakon iaitoe satoe seni iang tijada bole dikoewassain samah ik......sangking soelitnjah itoe ....(Koeaing!)

"Ja, kamoe koeaing, Noeroel en sinto, tjoeba koweorang samoewa madjoe didepan kelaas, en kassie itoe satoe fragmeen itoe sandiwara tentang penangkepan Pengeran Diponegoro...." ik poenja iboe goeroe PSPB soeda djelas kassie prentah poen....

Kringet dingin sigrah toempah roewa dari ik poenja pori2 van koelit, sebagih bandjir dara di itoe Nil tempoh Moesa kassie boektiin koewasa Toehan Alloh sama Fir'aun.


"Bo....bo...bo....bbbb...bo leka kitaorang poenja satoe doewa kalie latihan dahoeloe boe ?" ik tjoeba boewat pandjang2in tempoh....daripada ik mati maloe di depan kelaas poen.
"Tida....sekarang djoewa itoe poen...!"
...biskop prodeo satoe langkah ketjil ana manoesija boewat djahadie
maling poen...
Watricht !! mangka itoe pagi ik lakoewain satoe lakon sebagih Pengeran Diponegoro dengen merem, apa pasal ? Pasal soeda mistih pingsan djikaloe ik kassie boeka mata. Seni lakon, seni iang ik kagoemin pasal kesoelitannjah, satoe seni iang tijada koendjoeng ik bisa itoe. Njanjie, narie, maen gamelan,maen gitar, gambar, loekis, bela diri kanoeragan samoewa dengen moedah ik bole kassie koewasain, aken tapi seni iang satoe ini ik soeda kassie kata terachier, MENJERAH KALAH !

Soeda bole kita kasie bajangin, bila ik koewasain ini seni lakon djoewa, mangka ik soeda mistih djahadie pelakon toniil iang kawentar soenggoeh poen. Ik bole dipoedja prampoewan2 molek en dhenok di segala tempat poen. Matjem pelakon Hollywood, Clark Gable poen, satoe pelakon iang soeda kawentar liwat itoe satoe toniilnjah, Gone With The Wind. Apa itoe mirip Raden Mokhtar, satoe djebolan panggoeng Miss Tjitjih iang kamoedijan ari djahadie Sri Panggoeng Toniil biskop di Oost-Indie iang paling kawentar itoe.

Saiang sareboe saiang, iang bole ik lakoewin iaitoe tjoeman nongton itoe gambar idoep sahadja poen, tijada bole djahadie satoe oknuum pelakon poen. Sijalnjah lagih, ik termasoep itoe satoe kaoem miskin, wang boewat makan sahadja tempoh ada tempoh ilang, matjem manah poela ik mahoe nongton biskop ? Njolong , njopet poen ? djikaloe ketangkep bole di vermaak samah massa kitaorang, bole antjoer poen ! Abis matjem manah dong ? Nongton gratis itoe poen djawapnja !!

Karanganjar afdelling poenja satoe gedong biskop tempoh itoe poen. Satoe bangoenan bessar di poesat kota, deket samah ik poenja MULO. Pasal tijap ari ik mistih liwat itoe biskop abis poelang sakola mangka ik soeda apal matjem manah itoe orang kaloewar masoep poen. Orang masoep setla kassie kertjis bole kaloewar ongkos sebessar 2,5 F. Itoe 2,5 F bole boewat makan ik doewa arie itoe poen. Terasah saiang djikaloe kita kassie 2,5 F samah oknuum iang tjoeman aken kassie robek kertjis djoewa.

Pintoe kaloewar terleta di sebla kanan gedoeng, satoe pintoe iang berwarna biroe poedar, baoe pessing an bessar sekalih, ma'loem itoe gedong moengkin terbangoen samah Olanda poen. Tijap boebaran biskop orang breboet kaloewar zonder antri, en tertengo selaloe mingsih ada itoe tjelah ketjil diantara orang2 iang kaloewar. Tjelah ketjil itoe poenja artie sebagih ik poenja kertjis masoep prodeo alijas gratis poen ! Het probleem wordt opgelost! Satoe mas'alah soeda terpetjahin !!


Ki Ageng Soerjo Mentaram....


Di itoe arie 'A' njah, ik moelain kassie soesoen rentjana, pasal djem boeka biskop itoe djem matinee alijas tepat di tenga arie bolong, mangka rata2 orang kaloewar van biskop djem setenga tiga soreh poen, itoe tempoh iang tepat boewat ik, pasal ik soeda poelang sakola poen. Ik tengo tempoh ini soeda djem doewa lebi doeapoeloe lima minit poen, ik poenja soewara deta' djantoeng semingkin kedengeren sahadja di ik poenja gendang telinga. Soewara napas ik iang memboeroe, matjem maling mahoe njolong boewat iang pertama kalinjah...djoewa semingkin lamah semingkin kedengeren sahadja sama ik poenja koeping.

Djadi tak..djadi tak..djadi tak...DJADIE ! Soeda ik fikirin beberapa lamah mosok tijada djahadie ? Paling djikaloe tertangkep samah tjenteng biskop kita kena denda poen, en ik soeda sijap itoe poen......entah darimanah itoe wang ik mistih bole dapet ! Krieeeeeeeeet....broll....!! begitoe itoe penongton toempah roewah kaloewar itoe pintoe raksasa, mangka ik sigrah neloesoep diantara marikaorang....setla kassie terobos beberapa kakie oom2 en prampoewan temtoenjah :P ik sampe djoewa di itoe tenga gedong biskop iang apek en baoe pessingnjah bole katjioem sampe ka Medan poen....

Ik sigrah lari ke belakang itoe laiar biskop boewat kassie semboeni sementarah tempoh. Pasal djikaloe langsoeng doedoek bole ketahoewan samah tjenteng itoe biskop. Di belakang itoe laiar, soeda tergolek matjem2 benda2 reklamee toniil, matjem brosuur film, tjat, poster laiar, kaen bessar....bamboe, pokonjah samoewa itoe marika orang poenja sarana boewat reklaame filem ditaro sahadja di itoe tempat poen. Wach...ini satoe harga iang mistih ik bajar poen, tjampoer dengen barang2 bekass en tertjioem aroma itoe kentjing manoesija en kotoran tikoes bertjampoer djahadie satoe...

Sapoeloe minit kamoedijan itoe biskop soeda djahadie gelap lagih, tandanjah itoe soeda moelain masoep bahagijan reklaame poen. "Sigrah beli saboen tjap bebe...bole bikin aroem koweorang poenja patjar...." Mangka itoe berartih satoe pertanda bahoewa ik soeda bole kaloewar itoe poen. Sigrah ik kassie ini kakie kaloewar dari ik poenja tempat persemboenian poen. Ik melangkah pasti ka itoe ara koersie2 penongton, saoela2 ik baharoe sahadja dari water klosen ! Inget, ketenangan sikap en perilakoe iang wadjar iaitoe koentjie kebrasielan satoe maling poen.....

Mangka ik sigrah nae ka itoe lante doewa, tempat ik poenja koersie kesenengan di itoe biskop. Paas disamping itoe projektoor poen, ada satoe rasa bahagija itoe djikaloe kassie denger boenji rol film iang dipoeterin di itoe projectoor. Ik poenja napas soeda normaal koembalih, ik poenja deta djantoeng soeda normaal koembalih, en ik poenja wang mingsih oetoeh di kantong...watricht ! Maimang ena tenan itoe bole kassie nongton biskop prodeo poen !

Maimang betoel apa iang soeda dikatakeun samah ejang KRT Soerjomentaram, "
Soegih tanpo bondho, Menang tanpo ngasorake, Ngloeroeg tanpo bolo" en roepanja itoe ejang mingsih alpa satoe kata satoe lagih "...nongton tanpo mbajar....."

Koeaingditongtongtonkeunsiah!
Djikaloe bole gratis kenapa mistih bajar ?Post a Comment Blogger

 1. boeng, itoe gedoeng biooskop maimang gedoeng kelas tinggi. Tijap kali kitaorang doedoek, bokong kitaorang soeda diroeboeng tinggi, alijas koetoe boesoek alijas bangsat...

  itoe pegawe jang moeterin pilem adalah tetangga simbah boeng, namanja Mas Ngoek..

  ReplyDelete
 2. soeka nonton boeng? djangan-djangan sohibnja Goes Doer?

  ReplyDelete
 3. mangan tanpo ngombe..kesereten..modar!!

  ReplyDelete
 4. #boeng dipo : hahhhahahhaha....ntaran ada lagih itoe tjritanjah itoe, si tinggi alijas si bangsat poen...pating tjlekit itoe poen......

  #boeng bangsari : dalem ini hal echwal ija, dalem hal moesiek apalagih, samah2 gemar itoe blues poen....

  # boeng anon : betoel boeng, apalagih makan itoe keroepoek koelit kebo...bole mati keselek kowe poen....

  # boeng pitik : ma'soed koweorang itoe sala satoe pitik koweorang iang lepas poen ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top