koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


.....djalan2 ke kota palembang...
....tida loepa beli doeren....
....atie prawan djadie terkembang...
...bila tengo si doeda kerend....

(Madjah daripada Ana2 Melajoe)
Boewah kiriman Toehan Alloh iang poenja bentoek boelet en soeka dihiasi make itoe tomba roentjing2 --laksana sijap kassie hoendjam sapapoen iang soeda kassie ganggoe diaorang poenja ketentreman itoe-- soeda djahadie kegemaran orang rame. Rame djoewa itoe didjoewal di pinggir2 weg dimana tempat poen. Walaoepoen ik mingsih itoe hairan en ta'djoeb bole kerana sangatla ingin itoe kassie itjip doeren kopet, namoen sehingga kini ik blon ketemoein itoe doeren iang berdjoeloek si kopet poen.
...odjo doemeh doemeh ndoewe bromviet anjar troes petjitjilan sak senenge mesthi kenobilahi...
Djikaloe itoe si kopet tjoeman dikenaal orang rame daripada Andalas poenja poelaoe, mangka djikaloe itoe di Djawi ada itoe satoe boewah doeren lokalen iang ketjil boewahnjah aken tapi bessar toelen ponggenjah. Mangka soeda djama' djikaloe itoe kitaroang poenja boemipoetera maimang koerang pedoeliin mas'alah kabersihan, meskipoen ianja soeda tahoe bahoewasanjah kangdjeng Nabi soeda kassie petoendjoe "Kabersihan iaitoe sebagejan daripada iman". Abis itoe makan doeren mangka koelit ianja langsoeng sahadja dikassie boewang di djalan, selokan, ataopoen mana tempat iang kiranjah bole diboewang seena' oedelnjah sendirih poen.

Rohmat, satoe kawan ik koetika mingsih doedoek di bangkoe student Van MULO, iaitoe satoe oknuum iang bole kena tjilaka pasal doeren inih. Ghalibnjah jongen iang baroe bessar, mangka bromviet saola2 soeda djahadie toedjoewan oetama dalam ianjah poenja idoep. Pasal ianja poenja ema satoe djanda kaja van kampoeng Ngrawoh, mangka begitoe satoe2nja ana laki2 bole minta dibeliin itoe bromviet, mangka langsoeng dikassie beli ianja. Ibarat itoe aiam iang soeda tengo tahie, mangka itoe si Rohmat tijada laen kerdja'annja sari2 tjoeman itoe kassie ngeboet samah itoe diaorang poenja bromviet anjar poen.


bendjol kena doeren....


Koeliling kampoeng sambiel kassie pamer diaorang poenja toenggangan anjar, bole oentoeng djikaloe ada itoe ana prawan iang soeda kassie lirik diaorang. Sijang-malem, pagi-sore tijada laen koeliling kota saba dessa boewat kassie pengoemoeman "He orang rame....ini lho ik soeda poenja toenggangan anjar, mangka sigrah tengo la..." moengkin begitoe diaorang poenja kata atie. Sebagimanah soeda djahadie faham, sapa menaboer benih, diaorang iang bakal panen poen. Siapa menaboer angin aken toewai badai temtoenjah.

Ta terkatjoewali sama oknuum iang satoe ini. Namanjah itoe jongen, tijada kenaal rasa takoet poen. Samoewa itoe tjara toenggang bromviet iang aneh2 poen diaorang lakoewin, moelain angkat itoe bahn depan sambiel djalan, ngepot di tikoengan tadjem zonder kassie reem ataopoen kassie lepas tangan dia dari itoe bromviet poenja staang, samoewanjah soeda dilakonin samah itoe oknuum baong.

Satoe arie, di kampoeng deket itoe koeboeran Mr. Amier Sjarifoeddin, soeda tertengo itoe Si Rahmat dengen gagahnja petentang van petenteng sambiel kassie gaia ka samoewa orang make diaorang poenja bromviet poen. Di satoe toeroenan weg, ada satoe tikoengan tadjem iang ampir kassie bentoek sebagih lingkaran itoe poen. Merasa itoe ada tantangan iang mistih diaorang lakonin itoe Si Rahmat boekannjah kassie reem diaorang poenja bromviet, aken tapih mala kassie tambah diaorang poenja gaas "ngeeeeeeeeeeeeeng.......GROEBJAAKK !!"

Watricht !! soewara apa itoe poen ? Tengo poenja tengo ternjata itoe arie iaitoe arie sijal itoe oknuum. Soeda djato diaorang poenja bromviet pasal terlaloe tadjem itoe tikoengan zonder reem poela poen. Mangka ianja soeda terdjerembab bin kedjloengoep di itoe satoe selokan disebla itoe weg. Sijalnjah lagih itoe selokan penoe dengen itoe koelit doeren iang matjem ik bilang tahadi --diboewang sembarangan samah orang-- mangka soeda bole kita mistihken, itoe Rohmat soeda djato ketimpa koelit doeren iang ratoesan bidji banja'njah !

Adapoen iang parah toelen iaitoe ada satoe iang soeda kassie tantjep di diaorang poenja djidat djenongnjah itoe, tjeeep ! Kesian itoe poen. Bole loeka di poenggoeng atoe kaki boekanla mas'alah djikaloe ada itoe bekass tjodetnjah, aken tapi inih di djidat poen !! Matjem manah maoe kasie toetoep, maimangnjah mistih djadi ninja poen ? Mangka semendja itoe oknuum iang berdjoeloek Rohmat inih poenja tatto Van Doeren iang soeda kassie bentoek matjem koekoe matjan !! Tjodet dalem ampat tjap di diaorang poenja djidat, matjem Bhiksoe kepala Shaolin poenja pergoeroewan silat itoe ! Tjiaaaaaaaaaaaaaat...!!

Koeaing!
zonder tatto babar blas...Post a Comment Blogger

 1. duren mulu !! bikin darah tinggi lho mbah kuing !!

  ReplyDelete
 2. ketiban kulit duren? ini kejadian nyata? hi, serem amat...

  ReplyDelete
 3. lho ija betoel itoe non/boeng....samoewa iang ik toelis soeda betoel itoe kadjadijan poen....

  ReplyDelete
 4. boekan ketiban itoe namanja poen..itoe namanja nibani doeren..tapi ada peribahasa jang mengatakeun "dapat doerian roentoeh" itoe berarti sangatlah beroentoeng, pije itoe meneer?

  ReplyDelete
 5. ketiban doeren itoe bisa bikin korbannja tambah kaija lho, apalagi ini kloloden koelitnja...itoe katanja hikajat doeloe itoe poen

  ReplyDelete
 6. #boeng pitik nggragas : betoel boeng, nibani doeren poen....dapet itoe doerijan roentoe itoe djikaleo djao samah itoe poe'oennjah...djikaloe deket sich, bole mampoes itoe poen !

  #boeng onanj : tjoeba kowe make itoe other sahadja, djangan make itoe blogger name poen. Lebi bae ik miskien bin rodin daripada mistih kloloden itoe koelit doerijan poen....

  ReplyDelete
 7. boeng, maimang ketiban doeren itoe bisa mbikin koweorang soegih toelen lho... aken tapih soegih borok itoe poen.. :D apalagih kena koweorang poenja goendhoel... soegih mblegedhoe.. :P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top