koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....ini resep ik bole dapet tempoh ik kassie rantaoe ka itoe Negri Melajoe Raia, dari itoe orang Bangladesh poen......( Si Empoenja Hiek Gaoel )

Itoe minoeman maimang laen daripada iang laen poen, seger tjampoer mak tjlekit begitoe poen, itoe bole dikassie djoeloek samah itoe toekang hiek sebagih minoeman tigah dimentie poen. Itoe minoeman sebetoelnjah bijasa sahadja, aken tapi djarang orang iang kassie fikiran poen. Terdirih samah itoe tiga oensoer pokok iaitoe djahe, kentjoer en djeroek. Djangan loepa itoe make itoe goela batoe sebagih pemanisnjah poen.
...djikaloe samoewa keberhatsilan dioekoer van wang see mangka ikgagal toelen...
Hiek gaoel poen, begitoela itoe oknuum kassie djoeloek diaorang poenja hiek poen. Kassie letak di sebla koelon boenderan toegoe Pakoeboewono, iaitoe satoe toegoe koeno tempoh itoe daerah mingsih dalem kakoewasa'an keraton Solo poen. Djahadie ada itoe satoe perdoewa'an, djikaloe teroes ke kiri mangka itoe manoedjoe Modjogedang Afdelling, djikaloe teroes ke kanan mangka kowe bakalan teroes ka itoe Tawangmangoe afdelling.

Sabermoela itoe satoe waroeng iang sederhana sahadja, sebagimanah gholibnjah itoe waroeng hiek iang betebaran di sepoeteran Solo en Djogdja poen.

"Kowe aseli ngendi mas ?"
"Koelo seking Bojolalie mas...."

Mas gaoel itoe ternjata oknuum van Bojolalie, satoe afdeeling tandoes minoes di sebla barat laoet Solo itoe.

"Ha ko adoh men....opo nang mBojolalie wis ra ono wong toekoe hiek ?"
"Wah....ngaten meniko ngagem pitoengan mas..."

Zonder kassie pendjelasan ka ik poenja kabingoengan, apa iang dima'soed sebagih "Itoengan" itoe poen. Mangka ik sigrah kassie pesenan lagih....."Gedang-e djo lali dibakar lho ja, karo tiga dimentie-ne odjo soewe2 poen itoe...."
"Sendiko dhawoeh Pengeran..."

Oknuum Hiek Van Gaoel inih slaloe make itoe bahasa kromo inggil samah samoewa diaorang poenja pelanggan poen. Tijada pedoeli kere ataoe iang make itoe kreta bessi kintjlong2 dari Negri German, samoewa samah. Pembeli iaitoe Radja. Bijasanjah ik pigi ka itoe hiek gaoel samah ik poenja sokabat Raoeloellah sedari ketjil, Soerip PSKH (Pitik Sobo Kebon opo Hajo ?) Tempoh2 ik adja djoewa ik poenja ana bini ka itoe hiek.


wedangan van hiek....


Abis itoe arie bessar iang kemaren, mangka ik soeda rindoe toelen boewat itoe kassie tjoeba itoe hiek, aken tapih ternjatah itoe hiek soeda djahadie bessar sekalie poen. Soeda ada itoe medja pandjang lima bidji, teroes itoe tempoh ini samoewa kaloewarganjah dikerahkeun boewat kassie bantoewan dija orang, dari itoe ana laki2, ana prampoewan, binih, adik samoewa dikerahkeun. Blon lagih itoe iang dateng, tempoh ini iang dateng boekan proletaar lagih, aken tapi itoe kaoem Bordjoewis Van mana2. Ada itoe dari Bojolalie, Solotigo, bahken dari Djogdja itoe poen.

"Itoe Tjino2 van Oengaran sahadja kadang langsoeng dateng dari Oengaran tjoeman mahoe itoe minoem di ini Hiek..." kata Soerip PSKH. Edan tenan poen ! Kowe bole kassie bajangken, itoe Oengaran sala satoe Resident Van Semarang, bole ampat djem djaoehnja dari ini hiek !

Lantas apa iang bikin itoe orang2 kaja, sodagar2 en taokwe2 soeka ini hiek poen ? Matjem manah ik tahoe poen ? Pasal itoe tiga dimentienjah ? Moengkin. Apa pasal itoe pisang bakarnjah ? Ach....bole kowe gampang temoein di antero Solo poen. Apapoen itoe iang djelas ik soeda kailangan itoe 'sentoehan proletaar' satoe wedangan poen. Ik soeda kailangan itoe mBah Loso poenja wedangan, moso tempoh ini ik mistih kailangan ini wedangan djoewa poen ?

Orang2 bessar Van negri Prantjis poenja kegemaran iang samah dengen kitaorang poen, soeka makan en minoem en kassie obrolan berdjem2 lamanjah di itoe satoe waroeng kofee iang bole diseboet sebagih Cafe. Mangka itoe Sartre, Focault, bahken itoe Marx, Deng Xiaoping, Pol Pot, Kieu Samphan samah Norodom Sihanouk djoewa soeka nongkrong di tempoh marika orang tinggal di Parijs itoe poen. Belon lagih Dali, itoe pelopor surealisme samah itoe toekang gambar kotak2, koebisme poen, sapah ja ik loepa namah itoe oknuum ? Oh ja, Menijr Picasso.... Samoewanjah poenja idee, gagasan atoe karja seni iang terkenaal sampe tempoh ini djoewa berasal dari itoe comoenitaas wedangan poen.

Emha Ainun Nasib, nasib kita purnamasari, sari2 djoewa akrab dengen itoe wedangan. Boedaia sante en leboer dalem satoe kesetaraan roepanjah bole bikin orang djahadi semingkin tekoen bekerdja en bole atsilken satoe maha karja iang manteb poen. Aken tapi itoe 'sihir' dari wedangan iang dahoeloenjah bole djahadi sebagih magnet penariek boewat ik soepaia dateng ka hiek gaoel soeda tijada ada lagih poen. Iang ada tjoeman satoe praktiek djoewal-beli iang oemoem, soeda tijada lagie itoe emotionaal iang bermaen. Tijada lagih pertjakapan mendalem moelain itoe soalan corruptie sampeh itoe kassie teba warna tjelana dalem Sarah Azharie. Samoewanja soeda moesna tempoh ini, pasal itoe kang gaoel soeda terlaloe siboek kassie lajanin orang2 Bordjoewis iang mbanjoe mili datengnjah poen.

Ik tijada henda kassie sala itoe kang Gaoel, aken tapih ik tjoeman hairan. Apa samoewa hal-echwal di ini doenija aken djahadie matjem hiek gaoel inih samoewa ja ? Samoewa serba teroekoer dari itoe djoemla wang iang bole didapet. Mangka djikaloe koweorang tijada poenja wang banja, itoe boekan satoe keberatsilan dalem koweorang poenja idoep. Wang djahadie satoe2nja tolo oekoer koweorang poenja idoep berhatsil ataoe gagal itoe poen. Tijada pedoeli kowe orang pinternjah bole matjem itoe Bapa Eisntein, aken tapi djikaloe koweorang poenja gadjie tjoeman sepersepoeloe dari itoe atsiel hiek gaoel semalem mangka kowe soeda gagal dalem ini idoep ! Begitoeka ?

Koeaing!
Soeka menggaoelin hieks.........Post a Comment Blogger

 1. mendengar kata "hik", saya jadi inget ketoprak Thing-thing Hik. lucu tur top lho itu tuan...

  btw apa ada warung hik di jakarta ya?

  ReplyDelete
 2. koweorang djanganlah bersedih poen..kalaw hanja boewat itoe menebak tjelana dalem Sarah Azhari mingsih ada itoe waroeng kopi Yoe Nggaliem..

  ReplyDelete
 3. #Sinjo Bangsari : apaka itoe kethoprak Van Djogdja, Jatie Pese en kawan2, marwoto mrongos bin rabies poen ?

  Di Itoe Fatmawatie weg ada poen, iang bikin mala sekoempoelan ana metal poen....

  #Pitik goreng : dimanaka gerangan itoe waroeng poen ? :P

  ReplyDelete
 4. hiek pak koemis van manahan ....lekker toelen itoe meneer...!!

  ReplyDelete
 5. Watricht ! Blon perna kassie itjiep itoe Pa koemis, ik tjoeba ah ntaran djikaloe ka Solo lagih poen.....sinjo Fadli, ik tengo sinjo blon poenja itoe blog, mahoe ik bikinkeun poen ? Gratisss !! tis...tiss !

  ReplyDelete
 6. the name is tabah. jauringkang tabah. a wedang jahe, not shaken but stirred, thank you.

  ReplyDelete
 7. ....iang sinjo Bond tempoh ini bole bilang " I don't give a damn weather it shaken or stirred...."

  de naam ist koeaing! ,koeaingdiandjingkeunsiah! een wedang djeroek, geschud niet maar bewogen, dank u!

  ReplyDelete
 8. Pengen nyoba itu hik gaul. Klo wedangan mbah loso sudah sering poen!

  ReplyDelete
 9. Tempoh ini soeda ilang itoe kharisma van proletaarnjah poen boeng, soeda djahadie bordjouisee....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top