koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Saloeran Minja....
Setijap kita orang soeda pasti perna mengalamin itoe soewatoe kasijalan iang maimang mendjengkelken kita orang poenja prasa'an poen. Iang ik alamin tempoh ari adala sasoewatoe kasijalan iang loewar bijasa, laksana itoe soewatoe hal iang terbikin dalem panggoeng
toniil....

Brawal dari ik poenja maschapiij iang manoegasken ik soepaja menghadirin itoe soewatoe rapat di negri singa poen. Itoe rapat adala soewatoe rapat regioniil dari ik poenja maschapiij. Satijap taon, ada soewatoe pertemoewan akbar roetin diantara agentie dari itoe sloeroe pandjoeroe doenija itoe, dari moelain Doebai sampai itoe Shang Hai poen.

Singkat tjarita, ik soeda manjiapkeun itoe presentatie boewat itoe dihidangkeun di itoe atjara poenja gawe. Aken tapi apa latjoer ? Ik poenja pekerdja'an arian tampa'njah tijada abis2njah itoe, sahingga sampai itoe mandjelang soeroep dari ik poenja ari kabrangkatan, ik blon manjiapken itoe barang satoe poen djoewa daripada ik poenja presentatie.....

Adala soewatoe kebetoelan djoega, ik poenja kawan lama tiba2 nalipoen ik di tenga ik beli badjoe boewat atjara makan malem itoe nanti. Dia orang mahoe nitipin dia orang poenja bromviet di ik poenja indekoost. Ja soeda, ik bilangin sahadja, ik mingsih aroes balik maning ka kantor ik poenja maschaapij, moesti ada itoe presentatie iang moesti ik seleseiin malem ini djoewa.

Singkat tjarita, ik mengerdjaken itoe presentatie sampai djam setengah satoe malem, en perasaan ik, ik soeda masoekin itoe paspoort en kertjis boewat dapet terbang beso ke ik poenja agenda poen. Aken tapi sampai di ik poenja roema, lha ko tida ada ? Wah, djangan2 djato didjalan poen ? bisa gawat kliwat2 inih oeroesannjah poen.....

Achiernjah dengen menenangkeun dirih ik segra mengoeroes itoe badjoe2 en samoewa keperloewan iang ik rasa perloe boewat dibawa ke itoe singa poenja negri. Achiernjah djam setenga tiga fadjar ik baroe bisa tidoer, itoepoen laksanah itoe tidoer andjing, iang sebentar mele sebentar merem, dikarenaken ik kefikiran itoe paspoort en kertjis bangsat itoe.....

Djam lima soeboeh ik soeda bangoen en troes sahadja mandi en sholat (soeda djarang ik lakoein sholat soeboeh...) langsoeng ik henda brangkat nae itoe bromviet. Eh ik poenja ana bangoen en bilang " Aiah djangan pegi..." wah, itoe tijada troetjapken ik poenja prasa'an sedih itoe.... Achiernjah diiringi dengen tangis ik poenja boewah ati, ik brangkat, setelah mengiket dengen erat ik poenja kopoor di ik poenja bromviet poen.

Tida brapa lama ik brangkat, ik poenja bromviet ngadat....."wah, ada apah inih ? kiranja minja'njah abis ja ?" ik poenja fikiran begitoe. Langsoeng sahadja ik menoentoen itoe bromviet en kopoornjah iang beratnja berkati2 itoe, pake itoe lepas segala itoe kopoor...siaaaaaaaaaaall...!

Setela kira2 berdjalan 1 kilometer ik menemoeken itoe pompa minja oemoem, padahal ik soeda berdandan dengen itoe letterlijk-njah sahingga noni manapoen iang tengo ik poenja gaia nistjaia aken itoe termehe2 poen. Aken tapi, dikarenaken ik soeda bedjalan dengen beban berkati2 en berkringet boentet, maka penampilan ik tijada bedanjah dengen itoe koeli dari bengkoelen atawa tanamera alias boven digoel !

Setelah ik istirahat sedjena di itoe plataran pompa minja, ik berfikir, djangan2 itoe boekan masalah keabisan minja, aken tapi memang ik poenja kabijasaan adala manoetoep itoe bromviet poenja saloeran minja djikalaw ik mahoe itoe pegi dalem tempo iang tjoekoep lama poen. Setela ik tengo, bener sahadja ....ternjata mas'alahnja tjoeman itoe saloeran minja ik toetoep sahadja poen ! Godverdomme zig !
Djadi ik mbela2in sedari tadi noentoen itoe bromviet iang seberat gadjah, tjoeman dikarenakeun ik loepa bahuwa ik noetoep itoe bromviet poenja saloeran minja ? Alamakdjaaaaaang..... !!

Paspoort Katinggalan kreta....
Setla kedjadian en kasijalan itoe ik langsoeng itoe tandjep gaas en manoedjoe ke ik poenja kantoor maschapiij, so'alnjah mingish ada satoe perso'alan lagih iang menggandjal di ik poenja bena, passpoort en kertjis ka negri singa. Sesampai di itoe maschapiij langsoeng sahadja ik manoedjoe ke ik poenja medja, watricht !! ternjata di atas ik poenja medja tijada djoega itoe barang, ik moelain panik itoe poen ! Segra sahadja ik moeterin itoe roewangan....en Alkamdoelila...ik nemoein itoe barang di sala satoe medja ik poenja kawan....roepanjah semalem ik mbenerin ik poenja katjamata dengen itoe obeng poenja kawan itoe..djadinjah ik poenja kertjis en passpoort katinggalan di dia orang poenja medjah....

Kamoedijan ik segra sahadja menjoeroe itoe djongos maschapij oentoe membawa ik poenja bekel boewat pigi djaoeh oentoe ditaro di itoe lantai bawa di deket itoe medja tjenteng maschapij. Begitoe ik soeda mahoe pamit ke semoewa oknuum kawan2 ik poenja maschapij, tijada disangka tijada ik doega, hampir samoewa orang itoe menitipkeun, moelain dari itoe makanan ketjil sampai itoe rendang padang poen....alamaaaak...! Achiernjah demi perkawanan en oentoe tida mengetjewakan chalaja' rame, mangka ik poen membawa berboentel2 itoe ole2, laksana ik poelang ke tegal sahadja....

Begitoe ik soeda toeroen ke itoe lantai bawa, ik baroe sahadar bahua ik tjoeman memakai itoe sendal djepit sahadja, edan tenaaaaaaaaan..! ik boeroe2 maloempat en lari kumbali ke ik poenja medja oentoek itoe memboentel ik poenja kasoet poen. Begitoe samoewanjah beres, ik segera melompat masoek ke itoe mobiil pengantaran kantor....apa latjoer djalan raia didepan ik poenja maschapij mengalamin itoe matjet iang loewar bijasah ! Padahal itoe soeda djem 10 pagi poen, alijas ik tjoeman poenja waktoe itoe setenga djam oentoek itoe boarding terachier di kita orang poenja lapangan terbang itoe !

Achiernjah ik bilangin ke ik poenja sopir,"boeng kowe orang moesti ngeboet matjem manapoen ik tida pedoeli kowe orang poenja tjara !" kata ik dengen itoe paniik.
"Ja ndoro toewan..."
Setenga djem kamoedijan ik soeda ketawa en ketiwi soeda njampe itoe di sedjatmoh weg, alamat ik bentaran lagih njampe ke kita orang poenja lapangan terbang poen.

"Kriiiiiiiiiiiiing...."
Kawan ik poenja talipoen genggem berboenji
"Hallo pa, bisa bitjara sebentar dengen pak koeaing ?"
"Pa, inih boewat kowe orang "

Ik soeda tida membawa itoe talipoen genggem ko mingsih diretjokin djoega si ,moesti ini oknuum2 iang kepengen minta itoe harga ke ik....

"ija ada apa poen ?" kata ik dengen males
"sijapah ini poen ?"
"ik pa, roosmarini"
"ijah ada apa itoe non ?"
"Pa, kata tjenteng2 dibawa, pa koeaing poenja tas ketjil katinggalan poen...."

ah ada2 sahadja ini tjenteng, ik pan soeda masoepin itoe tas ketjil iang berisi ik poenj a paspoort en kertjis tahadi...


Aken tapi demi mamoewasken ik poenja oetek ik tengo djoega ke itoe bahagian bagatie, Godverdomme zig ! itoe karoeng kerese ketjil boewat ik masoepin ik poenja passpoort en kertjis ko tida adah, mala itoe ada nasi padang ole2 boewat ik poenja kawan iang moekim di negri singa mala ada.....!!! Segra sahadja ik oeda adoe itoe samoewa bagatie, en bener sahadja itoe pasti paspoort en kertjis katinggalan di itoe medja tjenteng iang tadih.....

dalam masa itoe, ik poenja fikiran kaboer en berfikir oentoe boenoe diri sahadja poen....

"Pa Ridjal ( ik poenja kawan sepembrangkatan itoe ), toeloeng ik pindjem kowe orang poenja talipoen genggem pa, ik moesti nalipoen oknuum2 di kita orang poenja maschapiij soepaja itoe manjoesoelken ik poenja paspoort en kertjis, djikalaw tida bisa mampoes ik poen..." sambil ik bermimi kasihan itoe poen. "Kabetoelan ik poenja talipoen genggem itoe tida ada itoe poelsa boewat nalipoen pa....mahap sahadja....."

Ik merasa kiamat soeda boekan deket lagih, aken tapi tla terdjadih....


"Kriiiiing...." itoe boenjih talipoen genggem laksana itoe slompret malaikat kijamat poen boewat ik.

"Dari sijapa itoe pa.." ik bertanjah dengen harap2 mesoem
"Wach kebetoelan pa, ini si Agoes nalipoen, ik soeroe dia orang boewat ngirim bapa poenja paspoort en kertjis sahadjah..."

djal ridjal, kowe orang ko seperti malaikat ini ari....


Ik soeda tida sebegitoe paniek seperti tadi poen, aken tapi temtoe sahadja mingsih ada sisa2 kepaniekan didalam ik poenja sanoebari iang terdalam. Achiernjah djem itoe sebelas klewat sadikit, kita orang soeda sampai itoe di tjengkareng.

"Djal, djikalaw kerna kesalahan en kabodohan ik sorang kowe orang tida djadi brangkat ke itoe singa poenja nagri, lebi bae kowe orang boarding dahoeloe sahadja, djangan kowe orang hirawken ik poenja nasib poen, ntaran ik iang bertanggoeng djawab itoe.." kata ik dengen poetoes en asa.
"Pa....dat de vrienden voor zijn, itoela goenanjah kawan pa...

Tjuba ik sering dibeginiin ja ?


Singkat tjarita ik manoenggoewin itoe Agoes dengen ati iang terkaing2 poen, sementara itoe tanpa ik poenja sepengetahoewan, si Ridjal soeda itoe boarding en manitipken kita orang poenja ole2 di saboewa tempat panitipan itoe poen....
Badjingan poela inih si Agoes, soeda djelas ik paniek beginih dia orang mingsih tijada moentjoel2 djoega ?
Godverdomme zig !!!

bersamboeng
disinih !

Post a Comment Blogger

 1. hahahaha loetjoe itoepoen boengg....

  ReplyDelete
 2. itoela boeng, ini kasijalan gara2 ik nongton itoe gambar mesoem malemnjah itoe.....kowe orang djangan niroe ja ?

  ReplyDelete
 3. ik joega soeka nongton gambar gerak jang mesoem itoe boeng...aken tetapi sialnja hanja muntjratnja tidak ditempat jang selajaknya itoepoen .. boeng koeaing toeloeng di ikoetken ik punja blog ja..http://roelrocker.blogs.friendster.com/my_blog/

  ReplyDelete
 4. matjem manah moentjratnjah itoe ? Kowe orang link-eun dahoeloe atoeh ik poenja laman blog ini poen....

  ReplyDelete
 5. ha..ha..ha..ha... dodol seklai koweorang meneer! tapi toenggoe dahoeloe, ik mau batja landjutannja...

  ReplyDelete
 6. maimang ik tempoh2 dodol poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top