koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

M 
oengkin benda iang kitaorang kenal pertamakali semendja kowe orang poenja mata bole mele di doenija inih adala itoe pajoedara poen. Matjem mana tida ? begitoe kowe orang lahir tjeprot, sigra sahadja kowe orang poenja iboe menjoesoein jij poenja moeloet iang soeda trampil mengenjot itoe pajoedara. Hal-echwal itoe bakalan berlangsoeng sampai itoe kowe orang beroemoer doewa tahoen -- ja doewa tahoen -- mengenjot pajoedara sijang en malem.

...toket itoe adala koernia Toehan iang patoet kita sjoekoerin sebahagai mahakaria
Allah...
Begitoe kowe orang mengindja masa kana2, kowe memang aga brenti itoe dengen oeroesan pertoketan , aken tapi, tergantoeng tingkat kebedjatan kowe orang -- djikalaw kowe masoep itoe oesia akiel en baliq -- mangka aken koembalih lagi kowe sering bersinggoengan dengen sasoewatoe iang berdjoeloek itoe sebahagai pajoedara !


Dari terminoologie, pajoedarah poen terdiri dari itoe doewa soekoe kata iaitoe, pajoe iang brarti lakoe, en dara iang brarti ana gadies alijas noni2. Djadi definite dia orang poenja kalimat adala, sasoewatoe benda iang mbikin sorang noni lakoe ! Watricht !! Ternjatah kita orang bole poenja kake en mojang djoega tla menjadari artih pentingnjah ini toked poen....Kowe perna tengo itoe patoeng ken dedes sebahagai Pradnja Paramitha ? itoe toketnjah dibijarkeun menganggoer sahadja tanapa ada sehelai benang poen.....montog en manondjol ka depan --mbikin kita poenja lioer manetes tijada kroewan, pantes sahadja itoe bangsat Ken Angrok tega nian mamboenoe dia orang poenja toewan, Toenggoel Ametoeng..... Ini tjrita koedoe direvitie, apa patsal ? Sebab soeda itoe vendetta toedjoe toeroenan iang disalahkeun adala itoe kris Empoe Gandring, padahal sebetoelnjah adala reboetan itoe Ken Dedes poenja toket poen.....

Dalem perkembangannjah itoe pajoedara berawal tjoeman dari itoe titi' ketjil sahadja, lama kelama'an seiring dengen berdjalanja tempo, mangka mendjadi setangkoep, kamoedijan lagih mendjadi segenggam penoe, kamoedijan lagih djikala itoe noni sedang hamil poen aken bole mendjadi sebesar itoe boewah papaja, tijada mahoe kala sama itoe noni Pamela Anderson poenja boewah iang loewar bijasa besarnjah itoe poen.....

Kenapa itoe kaoem laki2 soeka sekali, kalo bole dikataken sebahagai -- maniak -- dengen itoe barang poen ? Padahal djikalaw kitaorang tengo aken bentoek phisiknjah, tjoeman segoempal lemak dengen poentjaknja iang broepa pentil iang berpermoeka'an kasar itoe, laksana itoe boewah strawberry poenja permoeka'an poen. Aken tapi ik brani betaroe bahoewa 99,9 per ratoes laki2 sangat soeka sekali dengen ini barang. Kompensatie dari dia orang poenja kasoeka'an adala minimaal dengen menengo sahadja, kamoedijan tiba pada tingkat selandjoetnjah jaitoe dipegang, diremes en kamoedijan dikentjot poen.....ato iang bermentaal bedjat kamoengkinan soeka naroe dia orang poenja boeroeng boewat hinggap diatas itoe toket itoe....


laksana boewah papaja....


Kaoem wanita roepa2nja faham bener dengen inih laki poenja kelemahan, banja sekali itoe bintang2 lajar pera maoepoen stamboel iang sengadja memperlihatkan dia orang poenja toket oentoe ditengo sama mata itoe kaoem laki2 iang bedjat poen ! Semangkin itoe laki ngos2an semangkin lakoe poela itoe noni bintang stamboel poenja bajaran poen. Hoekoem perminta'an en penawaran berlakoe dalem ini hal. Tempo doeleo ik poenja Toewan lagi peonja pertjakapan dengen ik poenja kawan satoe maschapiij, beginih :

"Pa, ik denger di itoe Parijs Van Djava ada doekoen iang bole mbikin ik poenja pajoedarah mendjahadi montog en indah poen...""Alah kowe orang Deb...Deb (ik poenja kawan berdjoeloek Debora), ngapain kowe orang djaoe2 ka Parijs van Djava, en ngasi kowe orang poenja pajoedara,kamoedijan kowe di remes2 sama itoe doekoen tjaboel...soeda begitoe kowe mbajar mahal poela.....sini sahadja sama ik orang , didjamin dalem tiga boelan mendjahadi montog en menggioerken...graties poela itoe..."

Djikalaw kowe orang poenja tempo mingsih mendjahadi student, moelain dari itoe elementarie sampe kowe di Hoegeschool apatah itoe lagih kowe di tempo itoe djadi student Universiteit, mangka kowe orang poenja kawan gadis iang paling terkenal mistinja iang empoenja toked iang bagoes peon, alijas berpajoedara handal itoe....

Di tempo iki mingsi di elementarie school, ik poenja kawan noni iang poenja pajoedara broetal sekali itoe, melebihin dia orang poenja oemoer iang seharoesnjah, oknuum iang dikaroeniain 'kemoerahan' Toehan inih berdjoeloek noni Bajoe, begitoe poela di waktoe ik doedoe di MULO, noni iang inih kabetoelan poela satoe MULo sama ik orang. Aken tapi, diMULO ini, ik poenja kawan noni inih bole dapet persaingan ketat dari satoe noni lagih iang bernama Latifah. Oentoeng noni Latifah en noni Bajoe inih lagi2 satoe klaas sama ik orang, djadinja aman di hariba'an ik poen....


Djikalaw itoe tiba sa'atnja peladjaran olaraga poen, mangka samoewa oknuum laki2 menoenggoein itoe doewa 'papaja berdjalan' dengen ati iang deg-deg plaas poen. Apalagih djikalaw peladjaran Atletiek, choesoeson lari djara djaoeh....mangka itoe papaja se'aken saling berloemba mendahoeloein poen, gondal en gandoel tijada keroewan. Tijap satoe gondal...mangka ratoesan mata kita orang melotot, blon lagih iang gandoel...banja' orgaan kitaorang iang melotot djoewa achiernjah....

Mengindja ik di itoe Algemeine School di itoe Solo poenja kota, lagi2 kita orang poenja kawan noni iang ber'masadepan' iang mengagoemken en gegap gempitah. Itoe noni berdjoeloe Amie. Sangking itoe besarnja non Amie ini poenja dia orang pajoedara, mangka nistjaja djikalaw inih noni berdjalan membelo, iang bakalan katengo adala itoe tokednjah dahoeloe....loewar bijasa poen !! Kita orang soeka ngasi djoeloek sebahagai itoe non Amy Yip, sebahagai itoe Hongkong poenja bintang stamboel iang poenja toked membabibrotaal djoewa....

Dalem pada itoe, sedari ik bajie sampe ik soeda toewa inih poen, bole kowe bilang ik soeda menengo itoe pajoedara sebanja 1.345.333 kali moengkin, en hairannjah adala , ik blon bosen djoewa....Edan tenan, God Verdomme zig ! Matjem mana poela itoe karoenija begitoe bole mbikin laki2 ampir tjopot dia poenja mata, ampir abis dia poenja napas, ampir petjah dia poenja kepala, en soeda pasti bole mati kehaoesan djikalaw nengo itoe toked, patsal kowe slaloe ngeleg alijas nelen kowe orang poenja loedah sampe abis poen.....

mamoedjikeun dengen hormat
Koeaing!
Secretarie Generaal de CIPP ( Comitee Independent Pemantaw Pajoedara) van Rawabelong Afdeliing


Post a Comment Blogger

 1. ...kok ada ya orang kayak gini...ck..ck..ck....hoooi!! Sapa sih lu ?
  /me terheran-heran sambil terpingkal-pingkal lihat kehebatan koeaing menulis pakai bahasa 'alien'...

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 3. De halo vriend, lees ik uw artikel op uw blog, het verbaasde dat in u nog steeds een heldere tought op onze leeftijd.hoe bent gekregen kan u doe dat, het is omdat de meisjes die u tijdens Nederlands autoriteit 70 jaren geleden wanneer wij verkrachtte, zijn nog steeds jong?

  ReplyDelete
 4. duilah ini makhluk,nkali beliau mengadakan survey selama hidupnya yang beratus taun untuk membuat penelitian, hipotesa dan kesimpulan setelah pensiun jadi mandor jaman cultuur stelsel dulu.Begitu ya pak Koe?

  ReplyDelete
 5. Wa, boeng tjoba teloesoetin ejk poenja toelisan inih: moengkin ini bisa kowe djadikan referentie oentoek melengkapi djoedoel karia toelis ilmijah kowe iang berdjoedoel: "PENELITIAN PAJOEDARAH BERDASAR RENTANG OESIA"

  Faktah Pajoedarah Part1

  Tubuh menyimpan rahasianya sendiri. Begitu juga payudara. Selain fakta bahwa payudara rentan sinar matahari, tahukah anda kalau ternyata ada 4 juta payudara palsu yang beredar.

  Kebanyakan wanita hanya memusingkan bagaimana cara memperindah bentuk payudara. Para wanita ini sibuk melakukan penanaman silikon dan sejenisnya serta mempercantik payudara dengan model bra yang terbaru.

  Pernahkan mendengar payudara Anda mengeluh? Mulai sekarang Anda harus tahu beberapa hal penting tentang payudara.

  Payudara bisa bertambah gemuk
  Ketika memasuki umur 20 tahun, payudara mulai menghasilkan lemak, kelenjar susu dan kolagen. "Dalam umur itu, kelenjar dan kolagen menyusut dan digantikan oleh lemak dan lebih banyak lagi lemak," jelas Laurie A Casa, dokter bedah plastik dari Nortwestern Feinberg School of Medicine. Biasanya ukuran bra Anda akan semakin bertambah. Jika Anda memakai bra yang kendur hasilnya payudara akan turun. Memakai bra yang ketat tak akan membantu Anda melewati tahap pertumbuhan ini.

  Berat payudara bisa menipu
  Berat payudara bisa diukur dari ukuran bra. Misalkan cup A adalah seperempat pons, bra dengan cup B beratnya sekitar setengah pons, cup C diperkirakan beratnya 3/4 pons dan cup D beratnya satu pons.

  Kulit payudara elastis
  Kulit payudara sangatlah elastis. Untuk menjaga kelembaban payudara sebaiknya Anda mengolesinya dengan krim pelembab khusus. Hal ini bisa menstimulasi kolagen dan menjaga elastisitas payudara. Jangan abaikan puting Anda. Konsultasikan pada dokter pelembab apa yang cocok untuk payudara anda.

  Tumbuhnya bulu di sekitar payudara adalah normal
  Hampir setiap wanita punya bulu di sekitar payudaranya. Namun tingkat pertumbuhannya beragam. Ada yang bentuknya halus tapi ada pula yang berwarna hitam serta lebat. Hal ini adalah normal, Anda tak perlu takut jika payudara mulai ditumbuhi bulu yang dinilai berlebihan. Anda bisa membersihkan area ini dengan alkohol, mencabuti setiap bulu dan membersihkannya lagi dengan lotion anti bakteri untuk mencegah infeksi.

  Setiap pasang payudara punya titik tersendiri
  Ternyata puting payudara tak hanya hadir dengan ukuran yang berbeda. Letak dan arah puting antara satu wanita dengan yang lainnya juga berbeda-beda. "Ada puting yang arahnya ke atas, bawah, kanan atau kiri tergantung dari struktur dan lingkaran hitam payudara," ungkap Dr. Casas. Lingkaran yang berada di sekitar puting kadang ukurannya lebih besar dan bisa membuat puting mengarah ke atas. Yang lainnya lebih rendah atau dekat dengan tepi payudara. Seorang wanita bisa saja memiliki arah puting berbeda satu dengan yang lainnya.

  Payudara punya siklus bulanan juga
  Naik turunnya hormon bisa menyebabkan jaringan payudara Anda berganti setiap minggunya. Ini bisa diukur dari siklus bulanan Anda atau masa haid. Sehari setelah haid jaringan payudara akan lebih lembut. Pertengahan masa haid berlalu, putingmu akan menjadi lebih sensitif dikarenakan hormon estrogen meningkat. Seminggu sebelum haid dan selama haid berlangsung, hormon progesteron yang berlebihan akan membuat payudara membesar, tak rata dan terasa sakit. Coba konsumsi obat penghilang rasa sakit anjuran dokter atau meminum kafein bisa membantu menghilangkan rasa sakit di payudara.

  Ajak payudara Anda ke dokter
  Karena siklus bulanan juga berpengaruh pada payudara ada baiknya Anda melakukan check up. Dari hasil pemeriksaan bisa diketahui bagaimana kondisi payudara Anda. Apakah baik-baik saja atau sebaliknya. Lewat pemeriksaan ini, masalah payudara bisa diketahui lebih dini. Hati-hati dengan kanker payudara yang kian hari makin berkembang.

  Ada 4 juta payudara palsu
  Sekitar 2 juta wanita di Amerika Serikat memiliki payudara palsu dengan melakukan implan. sekitar 250 ribu wanita yang melakukan operasi ini setiap tahunnya. Rata-rata para wanita ini melakukan operasi ketika memasuki umur 34 tahun dan 90% dari mereka melakukannya setelah memiliki anak. Dalam masa itu mereka merasa payudaranya sudah tidak indah lagi. Tapi tak semua wanita ini bahagia dengan hasil implan. 6% dari para wanita ini kemudian mencabut silikon yang telah mereka tanamkan di payudaranya.

  Implan masih riskan untuk dilakukan
  Walaupun penelitian belum menemukan akibat negatif yang terjadi setelah operasi penanaman silikon berlangsung, tapi silikon dan sejenisnya itu juga punya efek samping. Hampir dari 10% kasus yang terjadi setelah implan adalah payudara menjadi kempis, keriput dan mereka akan melakukan operasi lainnya untuk mengatasi itu. Walaupun kecil, operasi penanaman silikon tetap menyebabkan risiko infeksi dan pendarahan.

  Payudara bisa terbakar matahari walaupun Anda memakai bra
  Walaupun bikini atau pakaian renang Anda menutupi bagian payudara, tetap saja ancaman terbakar sinar matahari bisa terjadi pada payudara. Baju renang yang tipis hanya bisa menghalang sinar matahari dengan kadar SPF 5 atau 7. Jadi olesi payudara dengan krim perlindungan yang mengandung SPF 15 ditambah UVA dan UVB. Tanpa perlindungan yang cukup payudara akan menjadi keriput dan timbul bintik-bintik coklat.

  Anda baru kali ini mendengar begitu banyak rahasia yang dimiliki oleh payudara? Ini belum seberapa karena di bagian selanjutnya Anda akan menemukan rahasia penting lainnya seputar payudara.

  to be continued...........

  ReplyDelete
  Replies
  1. koweorang mahoe njawab atoe itoe noelis van artikelen baharoe itoe ? :-t

   Delete
 6. ik tjoeman hairan dengen itoe djemboet di itoe toket poenja tempat...apaka bener ini poen ? Betapaitoe mendjidjikannja djikalaw itoe banja djemboet di itoe toket ? Ini moengkin penelitiannja koerang sahih poen.....setahoe ik , djemboet tjoeman ada disekitaran itoe meme poen...

  ReplyDelete
 7. Aan: Anoniem

  Nr, natuurlijk niet. Ik was jong toen ik voor het eerst in oosten-India aankwam. Als heer, Ik behandel altijd vrouw aangezien zij zouden moeten zijn, verzacht en in fijne acties....

  vriendelijke groeten
  koeaing!

  ReplyDelete
 8. wakakakak...gw ga tahan ngeliat poto pepayanya. asli gila...dapet darimana pulak itu poto?? wakawkkaa

  ReplyDelete
  Replies
  1. bole njolong van kebon blakang itoe ndoro meneer van hadji djoemin,, 8-)

   Delete
 9. samoewanjah itoe berkat mbah goegel poen sinjo.....ik bertrimakas sama inih jahoedie roes....

  ReplyDelete
 10. djikalaoe itoe tete soeda kombor.. kemana tjari koetang ja? apa pake itoe bagor wadah glepoeng itoe poen?

  ReplyDelete
  Replies
  1. gatel itoe pajoedara poenja koelit sinjo... @-)

   Delete
 11. tijada oesa make apapoen itoe sinjo...bijar matjem wewe gombel itoe....

  ReplyDelete
  Replies
  1. wewe gombel poenja pajoedara tijada menggairahkeun toelen boeng ! (m)

   Delete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top