koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Berboewat bae djanganla ditoenda2...
Berboewat bae djanganla ditoenda2...

...djikaloe kowe henda kaia mangka semingkin banja iang kowe orang sedekahkeun sahadja... ( oestadz Joesoef Arifin ) Kebaekan pertama...

Read more »

Bandjir Tahie Van Der Water Closen
Bandjir Tahie Van Der Water Closen

..tahie itoe satoe nadjis iang mistih diindarin djao2, bole djahadie penjakiet moentaber bila koweorang boewang hadjat sembarangan......

Read more »
 
Top