koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


.....satoe kaoem aken pigi ka satoe tempaat djikaloe dirasa itoe tempat soeda tijada njaman boewat diaorang poenja pengidoepan lagih.....matjem itoe tamsiel, aer mengalir batoe bersibak.....( Madame Loso )

Nabi Moesa kassie pimpinan sama diaorang poenja kaoem --Jahoedie-- boewat pigih dari itoe Nagri Mesir, pasal di itoe nagrih soeda ampat generatie marikaorang djahadie boedak sahaja poen. Itoe pelarian bessar2an bole kita kenal sebagih Exodus, lari kaloewar dari itoe tempat iang bikin koweorang sengsarah. Adala satoe naloerie dari itoe ana tjoetjoe Adam, bahoewa berpinda dari satoe tempat ka tempat iang laen maroepakan satoe kewadjiban iang djikaloe tijada dilakoeken tijada kassie kitaorang poenja nassieb beroeba....

...djikaloe nassieb soeda itoe tjilaka kenapa koweorang tida pindasahadja...

....Alloh tijada roebah itoe nassieb satoe kaoem seblon itoe kaoem kassie roebah marikaorang poenja nasiebnjah sendirih poen....

Ternjata, instink pindah ini poen berlakoe samah kitaorang poenja kaidoepan peribadih poen, dalem ini hal-echwal, lagi2 itoe oeroesan bawah poenja aspiratie alijas boker bin berak. Tjrita inih sabermoela dari itoe ke'adaan waterklosen di ik poenja maaschappij poen. Soeda barang temtoe mangka di ik poenja maaschappij tijap lantinjah ada itoe waterklosen iang terdirih dari itoe tiga tempat berak, tiga tempat kentjing en doewa tempat tjoetjie tangan poen. Dalem satoe lante itoe rata2 ada itoe doewa sampe tigah maaschappij. Djikaloe satoe maaschappij sahadja ada itoe lima belas koeli, mangka rata2 soeda ada itoe ampat poeloe lima oknuum di satoe lante, en samoewa oknuum itoe poenja pantat. Ghalibnjah djikaloe koweorang poenja pantat, mangka koweorang mistih ada berak poen.

Compositie dari oknuum iang berdjoemla ampat poeloe limah tadi, pasal itoe waterklosen choesoes boewat laki2 mangka koerang lebi iang tigapoeloe orang iaitoe laki2 poen. Mangka itoe mendjahadie tigapoeloe orang dibagih tigah waterklosen boewat berak, sapoeloe orang boewat satoe waterklosen. En tempoh2, tempoh orang mahoe berak itoe bijasanjah di sa'at pagi arie, ataopoen tempoh seabis masoep makanan poen, troetama iang pedes2 matjem itoe Padang poenja masa'an poen. Djikaloe soeda begitoe, mangka ketiga itoe waterklosen soeka penoe, alijas volledig geboekt itoe , sama oknuum pantat2 orang iang sedang kassie boewang diaorang poenja hadjat itoe....


Exodus Bani Isroil....


Lantas matjem manah djalan kaloewarnjah ? Hoor ! wanneer er a is zal daar is een manier. Djikaloe ada tekad, mangka slaloe ada djalan. Djalan itoe berdjoeloek sebagih migratie, migratie antar lante poen. Pasal ik ada di itoe lante enem mangka bijasanjah ik soeka migratie ke lante limah, iang oknuum djoemla pendoedoeknjah lebi sedikit, en kamoengkinan itoe waterklosen blon dikoewasain samah pantat2 iang koerang adjar itoe poen. Apaka itoe mas'alah bole selesai poen ? Ja en tida !

Ja, kerana koweorang poenja tahie tijada perloe berlama2 dalem itoe koweorang poenja oesoes bessar, tida kerana koweorang mistih pintar2 bersandiwarah djikaloe tertengo samah oknuum pendoedoek aseli lante limah poen. Pasal marika orang tempoh2 tjoerigah tengok kitaorang poenja moeke. Hmmm...tertengo ini oknuum boekan orang sini deh.....Djikaloe soeda begitoe mangka djawabannjah iaitoe kowe mistih make itoe tangga daroeroth, iaitoe tangga boewat melariken dirih djikaloe ada itoe soewasanah gawat kliwat2 poen. Tjepet, padet en singset poen.

Ini phenomenon soeda ik amatin semendja lama poen, en selamah ini tingkat kebrasilannjah diatas itoe sambilan poeloe sembilan per ratoes, alijas mendekatin sempoernah itoe ! Loewar bijasa ! Elok tenan ! Iang djelas, tingkat itoe kepadatan pendoedoek satoe lante ikoet kassie andil dalem penoehnja waterklosen. En djoemla koeli iang semingkin banja menandakeun itoe djoemla oepah iang semingkin sedikit itoe. Oepah iang semingkin sedikit bijasanjah semingkin herbivora, alijas pemakan daoen2an, matjem gado2, sajoer singkong en kawan2. Soeda boekan rehsia oemoem lagih, itoe kassie kandoengan serat iang tinggi. Kandoengan serat iang tinggih bikin kowe orang poenja frekoewentie berak aken semingkin meninggih, minimuum doewa kalih dalem searie. Satoe di roema koweorang sandirih, satoe di itoe maaschapij poenja water klosen !

Achiernjah, dengen semangat perberakan, kita tingkatkeun kwaliteit kitaorang poenja idoep ! Mardika !!

Koeaing!
soeda gatel boewat kassie migratie maaschappij !Post a Comment Blogger

 1. dari kemaren ngomongnya soal boker pembokeran terus boeng... tiada bahan yang harus di bahas yach... hidup boker...

  ReplyDelete
 2. .....darih perbokeran sahadja iksoeda boel bikin roman poen.....bole tijada abis2njah djikaloe ik mahoe poen......tenang sahadja, beso ik kassie tjrita berbeda itoe.....koweorang kepengen apa itoe ? Ntaran ik toelisin....ik melajanin pemesanan tjrita poen...sekalijan kassie rangsang ik poenja daia toelis....

  ReplyDelete
 3. koweorang tijada abis itoe idee tentang per-telek-an poen...haibat itoe poen..

  ReplyDelete
 4. .....sinjo telek, eh pitik....apa sinjo telek pitik ? :P, matjem boeng arswendo bilang, "menoelis itoe gampang'...en maimang gampang poen....

  ReplyDelete
 5. :D tjerita ndjidjiki djoega tida mengapa kok Meneer. Mentjerminkan jang poenja. Bole request tjerita toh?

  ReplyDelete
 6. Achiernjah, dengen semangat perberakan, kita tingkatkeun kwaliteit kitaorang poenja limbah orkhanique itoe poen. idoep admin iang ngeblok bloggers :(

  *hiks..telkomnjet sak 2 demak

  ReplyDelete
 7. wooo...di sini toooo? soeda bisa sekarang. haibat poen! halah ra mudheng :D

  ReplyDelete
 8. iya nih, oom koeaing dari kemaren bahas boker molo...
  tapi kalo dah kebelet, gimana dong oom? lha mo turun kelantai bawah, mo jalan aja susah... hehehe...

  ReplyDelete
 9. #boeng doctor kewan : Ja betoel boeng, asal boekan pentjerminan koweorang poenja patient sahadja itoe :P

  #Boeng onanj : toeroet bedoeko tjitoe boeng....

  #noni venus : koweorang mistih sigrah koersoes itoe hollandsche sprecht....

  #boeng kalong : djikaloe soeda kebelet, langsoen gsahadja dikloewarken ditempat boeng....djrot..iang temping lega itoe....

  ReplyDelete
 10. mbendjret maning boeng :D ... mbendjret maimang mooooojj....

  ReplyDelete
 11. .....hija temtoe sahadja itoe boeng doctor, itoe rituiil mbendjret paling ik ni'matin poen.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top