koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....Soekarno, Radja Djawi iang baroe itoe, bole berdjem2 diaorang di waterklosen, pasal soeka sanget ianja membatja boekoe dalem itoe waterklosen.....( bekass pengawal peribadi itoe Radja Djawi )

Iqra ! Batjala, sala satoe prentah pertama dari Alloh SWT melaloewin perantara'an malaikat Djibril samah itoe satoe orang boeta hoeroep iang kelak di kamoedijan arie djahadi soeri tauladan oemat sadoenija, Moehammad. Soepaia kitaorang tahoe ma'na pentingnjah itoe membatja maka satoe Negeri bole dikatakeun sebagih negeri madjoe ataoe tida bole kita tengo tingkat itoe melek hoeroepnjah poen.
...batjalah atas nama Toehanmoe iang soeda bikin koweorang poenjamata...
Membatja bole dimana sahadja, bole di otobus, halte bus, terminaal, en djangan loepa iang paling njaman itoe, waterklosen. Intinjah iaitoe djikaloe ada iang kaloewar (tahie) mangka mistih ada iang masoep (batja'an) itoe poen. Mangka bole loepa diri koweorang djikaloe sedang berak itoe poen, pasal asjiek masjoek sedeng membatja itoe poen. Satoe waterklosen idaman djikaloe itoe diperlengkapin samah itoe bibliotek poen.

Ik poenja waterklosen di ik poenja roema, matjem bibliotek koesam poen. Pasal di itoe tembo atasnjah penoe dengen boekoe, koran en segala matjem madja'alah bekass ik batja djikaloe sedeng dapet panggilan alam itoe poen. Ternjata boekan Soekarno belaka iang soeka batja sambiel itoe berak poen. Ik poenja ipar, doewa2njah djoewa soeka batja sambiel itoe berak. Djikaloe marika, ik tengarain soeka batja itoe madja'alah intisarie editie lawas, iang maimang djahadie collectie ik poenja mertoewa poen.


ni'maaaaaaaaat....


Mangka soeda djelas itoe waterklosen penoe dengen itoe madja'alah intisarie dari tiga djaman poen. Djikaloe soeda begitoe, mangka iang soeda temtoe oering2an iaitoe ik poenja mertoewa prampoewan...

"Dassar koweorang laki2, djikaloe soeda kassie leta sasoewatoe seena' oedel sandirih koweorang poen....tijada perna kassie beres itoe tempat poen..."

Apa sich enanjah itoe batja sambiel berak ? Soesa sich boewat diterangkeun itoe poen. Iang djelas, djikaloe soeda batja mangka kitaorang poenja fikieran soeda mengoembara ka tempat iang tijada bole kita fikierkeun. Mitsalkeun ik sedeng batja itoe "Dibawah Bendera Revolutie" mangka se'aken2 ik soeda berada di satoe afdelling Tjimahie en kassie pertanja'an sama petani goerem iang berdjoeloek sebagih Si Marhaen !

"He boeng, koweorang kassie garap kowe poenja tana sandirie "
"Boekan sinjo, ini tana poenja toewan Tana "
"Lantas itoe tjangkoel poenja sapah poen ?"
"Poenja ik sendirih..."
"Lantes itoe kebo boewat koweorang badjak sawah poenja sapah itoe ?"
"Ik poenja sandirih djoewa sinjo..."

Mangka Soekarno kassie dija alieran politiek iaitoe Marhaenisme, satoe derivaat dari itoe sosialisme-kominis ala diaorang poenja faham.

Djroot...!
Satoe gedjrotan tahie kaloewar poen, mangka kowe sigrah sadar lagih bahoewasanjah kowe mingsih di waterklosen itoe poen.

Tempoh2 ik poenja fikieran bahoewa membatja itoe poen matjem tjandoe, bikin kitaorang ketagihan poen. Djikaloe ik berak tijada bole dapet batja'an, mangka ik tjemas, bingoeng tijada mahoe berboewat apa itoe. Soeda matjem orang ketagihan tjandoe boekan ? Aken tapi ini ketagihan bole dibilang sebagih ketagihan iang bagoes manoeroet ik itoe poen. Pasal daripadah koweorang berak sambiel minoem roko, mangka djao lebi bae kowe lakoewin itoe rituiil berbaoe dengen batja sahadja, lebi elegant en soeda djelas tijada ganggoe koweorang poenja kasihatan itoe.

Aken tapi koweorang mistih eling lan waspodo, bahoewa kowe tijada bole kassie perbeda'an antarah itoe dloewang boewat kassie bilas kowe pantat sama itoe dloewang boewat kowe orang batja. Djikaloe sampe itoe kaliroe make, bole djadie kowe poenja collectie aken sigrah baoe tahie poen. Tijada loetjoe djikaloe koweorang poenja bibliotek poenja baoe tahie. Boekan elmoe iang kowe bole dapet aken tapi linoe, pasal kowe mistih tahan itoe baoe tahie garieng iang soenggoe broetaal diapoenja baoe poen...........

Koeaing!
Vising,Vikier,Visoeh
Akoe berak, Akoe batja, Akoe bilasPost a Comment Blogger

  1. hahahahahhah...gambarnya itu lho, nggak kuku....bisa aja nih kuoing !

    ReplyDelete
  2. mingsih joea koweorang membahas itoe per-telek-an poen..halah..

    ReplyDelete
  3. ...lha ini ik baroe bikin stoepa besaaaaar...sekalih itoe poen........

    ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top