koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Boeteeeeeeeeeeeeeeeeeet...........
ditazong siah koeaing....maneeeeh boeteeeeeeeeet..........2x
Tampang daroerat, tampang gorilla maneeeh boeteeeeeeeeet.....2x
si boetet, boetet boetet, boker deuiiiiiiiiiiiii.....bokeeeeeeeeer deui....2x

(Boetet, lagoe ra'iat Tapanoeli Oetara)

Orang Tapanoeli soeda dendangkeun inih kadjadijan semendja ratoesan taoen iang laloe itoe, pasal mas'alah boker memboker alijas berak poen. Tijada perna beda itoe apapoen tata tjara itoe boker poenja rituiil poen. Kowe kaloewarkeun kowe poenja tahi itoe, lantas kowe boewang itoe kotoran poen, dengen itoe disentoor mahoepoen ditimboen...ataoe djikaloe koweorang itoe satoe oknuum iang djorok mangka maen tinggal sahadja itoe poen ! Matjem ik poenja koetjing bangsat kliwat2 itoe....
...haimat itoe pangkal kaia djikaloe soeda kaia mangka tida boetoehhaimat poen...
Aliran perbokeran iang disentoor poen, manoeroet mentri moeda oeroesan perbokeran, Datoek Iang Dipertoewan Agoeng Bebek Mesoem, dibagih lagih mendjahadie doewa kaoem, kaoem iang kontaan disentoor --begitoe itoe sang tahie soeda djato ka loebang water klosen-- atao aliran iang dengen sabar kassie toenggoe itoe rasa moelas soeda kassie berachier, baroe itoe goendoekan tahi iang soeka berbentoek stoepa Boroboedoer itoe dikassie sentor poen....

Kadoewa kaoem itoe poenja kakoerangan en kalebihan tersendirih itoe poen. Kaoem iang kontaan disentoor --kita seboet sebagih kaoem haroem-- mangka itoe dija poenja kelebihan baoe tahie iang boesoek itoe tjepet berlaloe, pasal begitoe itoe sang tahie moelain beraroma mangka tjepet2 dikassie sentor...........soooooooooorrr...bablas tahine ! Sedeng itoe kaboeroekannjah poen tijada koerang, antara laen iaitoe soeda djelas lebi boros dalem hal-echwal panggoenaan itoe aer dalem water klosen, satoe hal iang tijada diandjoerken tempoh kemaraoe pandjang matjem ini arie belakangan itoe poen.


pendekar haroem....


Sedeng kaoem iang kassie sentor itoe tahi belakangan, alijas kaoem Boroboedoer, poenja kalebihan iaitoe lebi haimat itoe dalem hal-echwal panggoenaan aer itoe poen, pasal diaorang tjoeman kassie sentor paling sekalih doewa kalie sampe itoe sang Tahie ilang di loebang waterklosen itoe. Sedeng kaboeroekannja iaitoe, soeda djelas itoe aroma dari sang tahie aken bertahan lebi lama, seiring dengen semingkin meningginjah itoe toempoekan Stoepa Boroboedoer tjap Tahie orang poen....

Ik sendiri poenja itoe aliran Boroboedoer poen, soalan ik males ambil gajoeng aer lagih, djikalaoe ntaran lagih mistih ada itoe satoe londjor sang tahie iang kaloewar lagih, ik bole bilang ini sebagih tindakan efficcient poen. Bandingkeun dengen iang sekali itoe tahie kaloewar langsoeng disentoor, matjem manah tijada efficient ? pasal sebentaran sahadja soeda ada sang tahie iang mahoe nongolin diri djoewa poen, sentor lagihhh....blon lagi djikaloe soeda omong soalan borosnjah penggoenaan aer poen, mangka ik rasa ik soeda sasoewain dengen andjoeran pamrentahan bessar iaitoe gera'an haimat aer bersih poen.

Laen ik poenja kabijasa'an laen binih ik poenja kabijasa'an itoe poen. Diaorang poenja kabijasa'an iaitoe aliran pertama alijas aliran haroem itoe. Pasal setijap kalie itoe kloter tahie iang pertama kaloewar langsoeng dikassie sentoor sooooooooor...begitoe poela dengen kloter2 berikoetnjah...bole ada itoe enem sampeh sapoeloe kalie sentoor....bandingkeun dengen ik iang paling satoe sampe tiga sentoor sahadja, lebi haimat boekan ?

Samoewa hal iang ada di doenija ini tampaknjah poenja perkatjoewalijan, dalam hal -echwal aliran sentor menjentor sang tahi poen demikijan poela adanjah. Mangka parketjoewalijannja iaitoe, djikaloe koweornag kassie berak di kalie, di kebon atoe make itoe tissue matjem itoe toewan2 Olanda soeka pake poen. Djikaloe di kalie iang aernjah mengalier, mangka itoe ibarat dsentoor teroes meneroes, djahadie termasoep aliran haroem soeper itoe poen. Djikaloe koweorang berak di kebon, soeda djelas ini aliran stoepa Boroboedoer iang koeno, apalagih djikaloe tjoeman dikassie toetoep daoen bamboe kering poen, bole ik seboet sebagih aliran Boroboedoer kering....

....ajo ngising2x
nang kebon2x....
....toetoepi godhong pring2x
ben garing2x....


Djahadie koweorang termasoep kaoem haroem ataoe kaoem Boroboedoer itoe ?

Koeaing !
Haimat kliwat2Post a Comment Blogger

 1. hahaahahahahahahahaahahahhahahahhahhasoeeeeeeeeeeeeeeeeeee....!!

  ReplyDelete
 2. Weleh weleh... no comment dah (ambune tekan kene...) xixixixi....

  ReplyDelete
 3. mangsih ada satoe golongan pendekar itoe poen meneer...iaitoe golongan pendekar males sentor alijas PMS...habis nembak langsoeng tinggal begitoe sahadja...bikin orang sakit hati itoe poen, mo boeang air besar djadinja malah marah besar

  ReplyDelete
 4. #boeng Irwan : itoela kakoewatan sedjati tahie poen....bole menoesoek kowe indera pentjioeman iang palign djao sekalipoen...

  #Boeng O'on : djikaloe koweorang perna berkoendjoeng ka nagri Tjina, mangka sebagoes appoen itoe Hotel ataw tempat, mangka soeda mistih banja tahie ian gbeebaran, pasal banja oknuum PMS itoe poen....

  ReplyDelete
 5. wakakak... tuh bung saat lucu sekali. kalo saya, suka memandangi lama2 itu tahi. kalo bentuknya kuning cerah, saya bisa lama sekali memandangnya. bagus gitu! sayang kalo segera digelontor air. tul ngga den meneer?

  ReplyDelete
 6. sorry, bukan bung saat, tapi bung oon.

  ReplyDelete
 7. Roepa2nja boeng Bangsari inih termasoep itoe golongan PMS poen, alijas zonder sentoor....soeda mistih itoe baoenjah prang proeng....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top