koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Enny Arrow, menggelindjang keena'an
Enny Arrow, menggelindjang keena'an

E ntah kenapa ini oknuum soeka make itoe djoeloekan iang sebahagai orang prampoewan itoe,enny arrow. Ketersinggoengan ik dengen itoe okn...

Read more »
 
Top