koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Extraavaganza Sholat Djoem'at
Extraavaganza Sholat Djoem'at

...Sholat itoe tijang Agama kowe pengen djahadi itoe tijang tida poen ?... Sedahari ik ketjil di ik poenja kampoeng, iang ik ketahoei...

Read more »

TJOLKOEP !
TJOLKOEP !

...orgasme bole, dosa poen loepoet, lekker tenan, awas mbikinKe tagihan itoe... Jij perna mendengar istila Tjoli ? Ji...

Read more »

Koeboeran Oeler en Mabes POLRi TidoeR !
Koeboeran Oeler en Mabes POLRi TidoeR !

O eler, kewan iang sangatla mendjidjikken boewat orang rame itoe, djikalaw kowe orang koeboer, nistjaja aken itoe berbentoe  memandjang ...

Read more »
 
Top