koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

kakang Kawah Adi Ari2 Nobunaga Moetma'inah....
kakang Kawah Adi Ari2 Nobunaga Moetma'inah....

Djepoen, taoen 1500-an, Djaman pergola'an en peprangan iang tijada koendjoeng henti.... Djikalaw koweorang poenja itoe boeroeng pijara&...

Read more »
 
Top