koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Ik poenja kawan, satoe orang toewan besar maschappij di Soerabaia, soeda itoe ketangkep sama toewan2 politie di satoe hotel poen. Pasal sedeng itoe ada boewat mesoem samah satoe orang njonjah iang boekan dia poenja binih. Lebi gawatnjah lagi, ik poenja kawan inih ada minoem tjandoe djoega, kompliet-plitla dia orang poenja nestapa! Satoe kaloewarga besar maloe temtoe, dia orang poenja kerdja djoega antjoer. Ana bini kleleran, itoe iang ik namaken sebahagai neraka van doenija, tijada iang lebi menjedihken daripada kailangan kaloewarga iang kowe tjintain itoe !

Ik poenja oeteg membatin, ini penjakit disebabken ik poenja kawan terlaloe banja wang, meskipoen boekan dia poenja sandirih. Dictuum bahoewa wang adala segala akar kedjahatan ada benernja poen. Satoe tempoh djikalaw kowe dalem ke'adaan waras, tjoeba fikirken, apaka kowe tjoekoep dengen kowe poenja wang tempoh inih ? Soeda mistih slaloe koerang pan ?

"Seisih ini doenija tijada tjoekoep boewat menoehin nafsoe satoe manoesija, aken tapi tjoekoep boewat sloeroe manoesija..." Djadinjah, sebenernjah apabila kitaorang pandai2 dalem bersjoekoer dengen apa iang kita soeda milikin itoe adala kekaja'an iang sedjati poen. Kowe bole ngerasain kaia apabila kowe soeda tjoekoep dengen apa iang kowe poenjain tempoh inih.

Bersjoekoer dengen apah iang soeda kita bole poenja boekan swatoe hal-echwal iang moedah dilakoeken, laia'nja pameo " Moeda dioetjapken , soesa dikaloeken..". Soesa dilakoeken blon temtoe tida bole dilakoeken pan ? Mangka dari itoe kowe misti tahoe matjem manah itoe tjaranjah poen. Sala satoe tjara iang paling moeda adala, menengo kowe orang poenja kawan ataw orang iang lebi miskin dari kowe poenja harta. Boekan brartie kowe seneng menengo orang lain poenja derita nestapah, aken tapi djadiken swatoe oekoeran kowe poenja limpahan redjeki dari Toehan Allah pangoewasa sagala alam raia inih.

...ada wang abang disaiang tijada wang abang ndjengkang sahadja...

Kekajaan en kemiskinan sedjatinja adala satoe mata oeang dalem doewa sisih. Bole djadi rachmat en bole djoewa djadi kowe poenja bentjana-nestapah itoe poen. Djikalaw koweorang bole mengendalikan kowe poenja wang, mangka bole diseboet kowe manoesija sedjatih, dalem ini hal-echwal kowe berhatsil mengendaliken itoe bentjana, aken tapih djikalaw kowe orang dikendaliken sama inih wang, soeda mistih bentjana aken menoenggoe tjepet atawa lambat.

"Orang iang berboewat bae, walaoepoen redjeki blon dapet, bentjana soeda minggat Orang iang berboewat chijanat, walawpoen azab blon dateng, redjeki soeda minggat (Boedha Gawtamah)..."Dalem nilai orang Serani, ada iang bole dinamaken sebahagai kahidoepan ascetiek alijas mendjaoehin dirih dari keni'matan doenija, dalem poentja titik ekstreemnjah bole kowe tengo tata tjara idoep selibat en menghabisken oemoer di biara itoe. Ada sala satoe orang soetji serani, iang selama 45 tahoen masa idoepnja dihabisken dalem soemoer dalem tanah, goena mendjaoehin itoe goda'an wang alijas doenija. Bahken pameo " wang adala akar dari kedjahatan.." brasal dari itoe Alkitab poen.

Wang adala akar dari samoewa tindakan chijanat....

Laen lagih samah orang Slam poenja gaia, inih kaoem poenja pameo tjoekoep djitoe, mantjoeba mengambil djalan tenga dengen pameonjah :

"Tjarila kaidoepan doenija seakan2 kowe aken idoep salamanjah, tjarila kaidoepan achierat seaken2 kowe aken mati eso pagih...." Itoe pameo boewat koweorang Selam iang biasa, laen lagih sama itoe kaoem Slam soefi. Itoe kaoem mendjalanken swatoe kaidoepan iang kita bole seboet sebahagai zoehoed, mendjaoehin doenija. Semangkin kowe tijada pedoeliin itoe kani'matan doenija, semangkin kowe tinggi makomnjah. Semangkin tinggi itoe makom, semangkin peka kowe poenja noer ati, semangkin kowe bening poenja ati, semangkin gampang itoe nangkep noer Ilahi. Begitoe ini orang soefi poenja theorie.

Boedha poenja gaia adala iang paling ekstreem, doenija adala samsara, penderita'an brasal dari itoe kainginan, djikalaw kowe tijada poenja kainginan mangka tida ada samsara poela. Djikalaw kowe tijada pingin itoe samsara boenoehla kowe poenja kainginan poen.

Samoewa saripati diatas adala bermoewara satoe, ati2 la teradep wang ataw doenija. Kowe bole poenja wang iang banja, aken tapi kowe mistih mengendaliken itoe wang, boekan kebalikannjah itoe. Wang tijada bole membeli sagalanjah, aken tapih wang ampir bole membelih segalanjah. Kowe poenja kaberhasilan tijada bole dioekoer dengen banja'njah kowe poenja wang, aken tapi lebi boeroe lagih djikalaw kowe bole djadi pemalas ada goenain itoe alesan. 

Inget ! tangan diatas lebi bae daripada tangan dibawa itoe, kebahagijaan memberih djaoeh lebi ni'mat daripada kebahagaijaan menerimah. En samoewa hal itoe mistih dilakoeken djikalaw kowe poenja wang !

Koeaing!
Slaloe koerang wang
Post a Comment Blogger

 1. wakakaka..... mbah memang moooojj....
  tapi ik mo koreksi sedikit inih, di Alkitab ik itoe poenja tertoelis, boekan wang akar segala kedjahatan, aken tetapi 'tjinta aken wang... ijalah akar segala kedjahatan'
  jadi boekan wangnjah, tjintanjah jang bikin itoe jij poenja kawan ketiban nestapa... kalaw ik poenja pendapat, djangenlah kita orang tjinta sama itoe wang, tapi itoe wang bisa kita pakai oentoek mengoengkapken kita poenja tjinta.... ^^

  ReplyDelete
 2. wach, trimakaie boeng atas kowe poenja itoe correctie....:P

  ReplyDelete
 3. ...djikalaw itoe sich, kowe bakalan banja itoe kawan boeng....

  ReplyDelete
 4. Wadoh ini para meneer sdg ngomongin uang,tp gw se7 kok kalo uang itu dipake sebagai salah satu cara mengungkap rasa cinta pd bini,ntraktir spy bini libur masak,beliin make up spy bini bisa dandan,yah around like that lah...he3..

  ReplyDelete
 5. kini teroelang lagih sama itoe Yahya Zaini yang anggota dewan.

  ReplyDelete
 6. koeaingdivolksraadkeunsiah!9:58 AM, December 14, 2006

  ija boeng laen kalih kowe mistih atie atie itoe, djangan sampeh matjem boeng Yahya itoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top