koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Alief si Boedak gerilja - VIII
Alief si Boedak gerilja - VIII

Ach ! Ik tijada maoe dipoesingkeun sama itoe hal-echwal, iang temping ik mistih katemoe samah ik poenja sanak kadang dahoeloe, simbok , ...

Read more »
 
Top