koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....kassie batal poewasa di sa'at maoe itoe boeka, soenggoe satoe parboewatan iang sia2 poen....

Satoe iang chaas dari kitaorang poenja bangsa priboemi iaitoe satoe parboewatan iang konjol poen. Dalem ini hal-echwal iaitoe ngaboeboerit, satoe parboewatan konjol iang bole berasal dari itoe tana soenda poen. Apa pasal konjol ? Soeda temtoe, ha wong tinggal berapa sa'at lagih koweorang boeka koweorang poenja poewasa ko dibatalken poen ? Apa ma'soed ?

...ngoeber beurit itoe satoe klakoewan moelija iang pantes kowe lakoewinini arie...
Nha, sekarang kowe ngarti pan apa iang ik ma'soed ? Adala satoe parboewatan iang sia2 en konjol, djikaloe koweorang soeda nijat boewat poewasa kaesokan arinjah, make itoe sahoer djoewa iang banja nassienjah, aken tapi begitoe soeda djem tiga soreh ke atas mangka kowe soeda sijap2 boewat kassie batalin itoe kowerang poenja ibadah dengen pertjoemah poen. Lho batalnjah pasal apa boeng ? Ia ngaboboerit itoe poen....

Ngaboeboerit inih penoe dengen resiko boewat koweorang iang kassie djalanken ibadah poewasa dengen bener, pasal itoe sematjem pameran antara iang ditengo en iang kassie itoe tengo. En soeda barang temtoe mangka tijada djao2 dari itoe makanan, minoeman en satoe lagi sjahwat poen ! Djikaloe koweorang soeka pigih ato mala tinggal di itoe Parijs Van Djava, mangka kowe sigrah tengo itoe jongen saling kassie lirik, godah en tempoh2 malah berboewat mesoem tempoh itoe ngaboeboerit!

Mangka ik poenja pendapat soeda temtoe betoel toelen itoe ....matjem manah bole kassie toelak aken itoe hal poen ? GAMPANG ! ik poenja itoe satoe formuula iang soeda barang temtoe bikin koweorang poenja poewasa tijada terganggoe samah itoe oeroesan sjahwat en makanan poen. Apa itoe boeng ? Ngoeberbeurit itoe poen !

Hah ? ngoeberbeurit ? Ijah !! Selaen koweorang kassie bantoe kawan petani proletaar djoewa koweorang bole itoe djoewal itoe tikoes beurit poenja bangke ka toekang itoe mie ajam atawpoen toekang baso poen. Soeda kowe kassie bantoe orang laen iang teritoeng sebagih sedekah, en kowe djoewa bole dapet itoe wang setjara halal poen....

Apa tijada tjape boeng , kassie itoe oeber2 si beurit iang kowe djoewa soeda mahfoem --amat lintjah marikaorang poenja gera'an-- itoe poen ? Wach, djikaloe kowe blon2 soeda menjerah mangka itoe ibarat djago iang kala seblon kassie taroeng poen ! Tjoeba dahoeloe mangkanjah poen ! Inget, koweorang mistih makan iang banja, minoem djoewa, tatkala koweorang toenaiken itoe koweorang poenja makan sahoer poen, bijar tijada terlaloe lemes toelen djikaloe kowe soeda ada kassie itoe beurit satoe oeberan !

Iang selandjoetnjah, kowe mistih pigi ka sawah iang soeda temtoe banja itoe hama beuritnjah itoe poen. Bole kowe pigi ka satoe tempat iang banja itoe petani iang menderitah dikarnakeun itoe marikaorang poenja sawa dikassie serboe sama itoe gerombolan beurit chijanat poen ! Mitsalkeun koweorang tinggal di itoe Parijs Van Djava, mangka kowe moelain djem sapoeloe pagih soeda sahadja brangkat ka itoe Tjimahie, Oedjoeng Beroeng ataoe itoe mala Djatinangoer Daroessallam poen, pasal itoe daerah maroepakan poesat itoe sawah en ladang di sepoetaeran Parijs Van Djava itoe poen..!
si beurit....


Djangan loepa kowe persiapkeun koweorang poenja alat2 wadjieb boewat itoe ngoeber beurit, diantaranjah iaitoe : Djaring, geretan, poekoel martil, karoeng gonie en terachier iang tijada bole kowe alpa, patjoel en linggis ! Djaring soeda djelas, itoe boewat kassie tangkep si beurit djikaloe marika kaloewar dari marikaorang poenja loebang, pasal kowe soeda asepin samah itoe sema' beloekar itoe poen. Poekoel martil boewat apa sinjo ? Boewat moekoel koweorang poenja kepala ! Temtoe sahadja boewat kassie hadjar itoe beurit iang mingsih soeka bronta di dalem itoe djaring , dasar koweorang dodol ! Mangka djikaloe soeda terkoempoel, ada baenjah kowe kassie wadah itoe dikaroeng gonie poen.

Kenapa itoe mistih karoeng gonie boeng ? Inget, ini karoeng soeda kawentaar semendja itoe djaman Soeltan Agoeng poen, bikinan Delanggoe afdeeling ! Karoeng gonie Van Delanggoe, itoe soeda temtoe bekaas pake itoe boengkoes beras Rodjo Lele Van Delanggoe iang soeda kawentar poelenjah poen ! Nha, kowe soeda tengo oeboengan antara beras Rodjo Lele samah itoe tikoes poenja kegemaran pan ? Tida boeng, lagijan itoe tikoes pan soeda matie kowe kassie poekoel samah martil tadih pan ? Oh, ija ja.....mahap poen, pokoknja make itoe Karoeng Gonie Van Delanggoe, titik ! Tijada oesa kowe kassie komentaar lagih !

Iang terachier, en djahadie titik krities kitaorang, iaitoe sa'at penggeropjokan itoe. Kowe mistih ngarti, ini kewan mirip koweorang poen, djikaloe soeda di haroe-biroe samah soewara rioe-renda en brisik mangka marika orang djahadi emotioniil, tijada fokuus en djahadi toenggang en langgang ! Apa iang kowe lakoewin djikaloe koweorang paniek ? Mistih koweorang tjarie itoe tempat iang loewas en berhawa segerr pan ? Nha, itoe hanja bole didapet djikaloe koweorang pigi kaloewar koweorang poenja sarang poen !

Begitoe itoe tikoes bin beurit soeda lari toenggang langgang paniek kaloewar darih marikaorang poenja itoe sarang, maka sigrah kowe kassie kedjer en tangkap samah itoe kowe orang poenja djaring poen ! Djangan langsoeng koweorang poekoelin samah itoe martil, bole kena djempol kaki koweorang sendirih itoe, en djangan poela kowe tanjah sakietnjah ! Blon lagih kowe ada sala poekoel ka koeworang poenja kawan sandirih, bole dapet manoesija, boekan beurit itoe poen ntaran !

Nha tempoh ini kowe soeda dapet banja itoe beurit bessar en ketjil poen ! Kowe bole langsoeng kassie bakar itoe beurit boewat koweorang poenja atjara boeka poewasa, ataoe tjoekoep kowe bethetin dagingnjah en kowe bole djoewal ka itoe toekang mie ajam ataoe itoe baso. Inget, itoe beurit poenja koelit mingsih bole kowe djoewal ka itoe toekang bikin badjoe anget Van Garoet. Mangka ini hari kowe soeda lakoewin tiga hal iang samoewanjah bergoena :

1. Kowe soeda bole hindarin parboewatan iang konjol, dalem inihal-echwal ngaboeboerit tadih,
2. Kowe bole dapet wang dari itoe pandjoewalan daging beurit en koelitnjah,
3. Kowe soeda bantoe itoe kawan petanie proletaar dengen ichlaas, itoe satoe sedekah poen...apalagih ini boelan iang penoe rachmat, mangka koweorang poenja sedeka bole dapet itoe pahala berlipat poen.....manoeoret kata mBah Soma....

Mangka toenggoe apalagih itoe boeng ? Hajo kita orang ngaboeboerit dengen ngoeberbeurit itoe poen !

Koeaing!
Ngoeboer boerit....Post a Comment Blogger

 1. Hahahahahaha !!..Wong Edyiaaaaaaaaaaaaaan...!!

  ReplyDelete
 2. paling enak noenggoe boeka poewasa ialah sambil minoem coffee en merokok, ni'mat toelen poen itoe..meneer, koweorang koedoe cobain poen..

  ReplyDelete
 3. #boeng Hasu : boekan boegn, tjoemn sedikiet menjing itoe poen :P

  #Boeng Pitik :
  ...lha ini iang lebi kotjlok poen....ini abroe wong edyan namanjah !

  ReplyDelete
 4. ....matjem rangkoeman ik poenja idoep djoewa inih poen, djangan2 kitaorang tetangga boeng ?

  ReplyDelete
 5. berboeroe tikoes ja boeng... asjik djoega itoe poen. Simbah perna ngalamin itoe...

  ReplyDelete
 6. Watrrich ! mbah doctor soeka ngoeberbeurit poen ? Maimangnjah itoe beurit sakiet mbah ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top