koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Oesijanjah moengkin soeda lebi dari itoe lapan poeloe taoen poen, aken tapih diaorang poenja gigih mingsih oetoeh, en soeda ampir sloeroe oemoernjah diabisken di kitaorang poenja masdjied, masdjied kampoeng iang megah, pasal dikassie bantoe samah itoe trah patih Mangkoenegaran,bekas pangoewasa goepernemen bessar Soerakarta adiningrat tempoh doeloe itoe. Tijap fadjar, ini Kjai sepoeh dessa kamih slaloe barzanzie dahoeloe djem tiga malem poen, soewaranjah bikin kitaorang poenja atie djahadie terharoe aken kebesaran Alloh SWT itoe. Matjem soewara tangisan kerindoewan saorang hamba kepada diaorang poenja Khalik iang penoeh Tjintah....

...sholat malem djangan kowe loepa senen kemis djoewa poenja poewasitoe...
Namanjah djoewa itoe Kjai produuk tempo doeloe, mangka ianjah sangat ortodoks dalem kasssie kitaorang disiplin. Kitaorang ana2 moeda soeda mistih tahoe bahoewa arie ini djem sholat soeboeh mistihnjah djem setenga ampat itoe , aken tapi tempo2 mBah Soma ini soeka adzan seblon waktoenjah, djadi ianjah tjoeman kassie andelan sama diaorang poenja naloerie sahadja. mBah Soma kakoeng ini slaloe ditemenin samah mBah marhoemah poetri. Laen dengen iang lakie, ini mBah poetrie ini djikaloe sholat samah sekalie tijada choesoe' poen. Diaorang poenja mata slaloe djelalatan kemana2 itoe.

mBah poetrie ini iaitoe satoe oknuum iang paling ditakoetin samah ana2 iang hobbie tidoer di mesdjied. Pasal djikaloe sa'at fadjar kitaorang mingsih asjiek tidoer, soeda mistih samah ini mbah poetrie kitaorang sigrah di poekoel samah apa iang ada di deket dia orang, ada sapoe dipoekoel sama sapoe, ada itoe kaleng soembangan, diaorang lempar djoewa ka kitaorang poen. Mangka kitaorang soeda apal dengen ini mbah poetrie poenja tabijat poen. Aken tapie walawpoen gala ini oknuum poenja keachlijan choesoes, iaitoe kassie ramoewan boewat ana keseleo, patah toelang en bangsa kedjoe en linoe itoe. Aken tapieh diaorang poenja oebat aga itoe mendjidjiekken...

Kowe orang tahoe itoe beras ? Kowe orang tahoe kentjoer ? En mistih kowe orang djoewa poenja loedah pan ?....samah ini mBah poetrie, obat dari sagala obat iaitoe diaorang kassie koenjah beras, tjampoer kentjoer en diaorang poenja loedah...en sigrah disemboerken ka koweorang poenja anggawta badan iang sakiet......boerrrrrrrr..!! Ik perna satoe kali keseleo di ik poenja tangan poen, akiebat djato dari ik poenja sepedah, mangka sama ik poenja mamie diadjak ke ini mbah poetrie boewat dikassie itoe semboer....walawpoen aga mandjidjiekken aken tapi adjaib, dalem satoe arie ik poenja itoe keseleo soeda normaal matjem sedija kala itoe poen !

mBah kakoeng berpembawa'an pendijem, tijada banja kata, tjoeman zikier sahadja itoe dijaorang poenja kerdja'an, laen tida. Kowe bole bajangin, itoe di oesija iang soeda sendja, aken tapi diaorang poenja gigie mingsih oetoeh, bahken ik perna kassie lijat diaorang sedeng kasiie oepas itoe teboe dengen diaorang poenja gigi ! Watricht ! Hopo ora elok poen ? Mangka satoe kalie ik perna kassie tanjah sama ini mbah kakoeng....


mBah Soma....


"Mbah djikalaoe ik bole tahoe, mangka apa koweorang poenja resep saingga pandjang oemoer en sihat selaloe itoe...."
"Sederhana sahadja, tijada bole lepas koweorang poenja rituiil sholat malem poen.........en djangan loepa koweorang poenja poewasa Senin Kemis...."

Pantesaaan...! Ianja orang kassie djalanin ini idoep dengen iramah iang teratoer poen. Pasal ini embah mingsih koewat matjoel di diaorang poenja sawah, kadang matjoel boewat dikassie tanem teboe, kadang dikassie tanem itoe padi. Ik sahadja iang mingsih jongen matjoel setenga djem sahadja ik poenja bojok laksana mahoe tjopot itoe ! Moengkin koweorang kira diaorang tijada minoem roko ja ? MINOEM ROKO poen ! Aken tapih maimang boekan itoe peroko berat toelen, tempoh2 ada iang kassie tawaran ja diminoem djoewa itoe rokok poen....

Iang paling disoekain samah ana2 iaitoe, djikaloe mbatja soerat2 maka ini mbah Soma tijada maken tempo iang lama, mistih tjepet itoe poen ! Mangka tijada hairan djikaloe ini embah djahadi imam sholat,banja iang ikoet poen. Djikaloe taraweh iang kassie imam mBah Soma, mangka orang dari kampoeng laen sahadja banja iang ngloeroeg ka ik poenja masdjied, sangking marika berharep mBah Soma lebi tjepet !

Ini Embah sabetoelnja tijada bole batja oeroep latien, aken tapi kadang itoe kassie khotbah di wektoe sholat djoem'at poen. Lho matjem mana dija orang batja kitab pan ianja boeta oeroep ? make itoe oeroep arab pegon, alijas arab djawa iang goendoel itoe. En selaloe diaorang kassie khotbah dalem itoe Bahasa Djawa toelen. Mangka tempoh ik poenja kawan ataoe soedara iang kabetoelan sholat djoem'at di tempoh mBah Soma iang djahadi Khotieb, aga kabingoengan poen. Laen dengen iang moeda maka mBah Soma ini teeitoeng itoe-itoe sahadja iang di kassie khotbah, sorga-neraka-kissah Nabi en ambija....masih seger dalem ik poenja ingetan diaorang poenja kalimat chaas :

"He wong2 kang podho Iman...."

Matjem diaorang djahdadi imam sholat, mangka djikaloe tempo diaorang djahadie itoe toekang khotbah djoewa tjepet sekaliepoen. Di masdjied laen kampoeng mitsal baroe setenga khotbah, mangka mBah Soma ini soeda selesai poen. Mangka djikaloe arie Djoem'at, en kadengeran iang khotbah itoe Mbah Soma, lebi bae kitaorang sigrah tjepet2 kassie brangkat ka Masdjied, djikaloe tida, soeda bole dimistiken bakalan laat itoe, pan tijada loetjoe djikaloe sholat djoem'at mistih nambah reka'at sendirih toch ?

Tempoh ik koembali ka ik poenja kampoeng halaman, mBah poetrie soeda marhoem lama sekali, en doewa orang ana mbah Soema ini soeda matie djoewa, samoewanjah prampoewan, terkena kanker samoewa itoe poen. Djahadie ini mbah idoep sendirijan, sambiel kassie pijara diaorang poenja sapie en sawah. En tetep sahadja tijap fadjar ada itoe njanjian chaas barzanzie mbah Soma iang kassie goegah kitaorang poenja naloerie religiuus....

Koeaing!
Apal Soerat2 pendek berka soewara mbah Soma...Post a Comment Blogger

 1. itoe poto mbah soma poenja kok mirip dengan dapurannja mbah maridjan poenja ya boeng?

  ReplyDelete
 2. abis, ik tjari itoe mbah Soma poenja gambar soesa toelenpoen....mangka ik kassie diaorang poenja sepoepe sahadja poen....

  ReplyDelete
 3. Mbah soma itoe kontjen joega?
  heheheh...

  ReplyDelete
 4. Temtoe sahadja boekan poen, ianjah moerni satoe Kjai iang loeroes, tijada kejampoer samah itoe bid'ah.....

  ReplyDelete
 5. wah... itoe mbah soma kok mirip doekoen semboer boeng.. "djopa-djapoe nambani boentoet asoe, tombo teko njowo loengo..." tjroooot....

  ReplyDelete
 6. ....wach, itoe mBah soma poetri poen....mbah kakoeng mah tijada kenaal iang begitoewan itoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top