koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....dengen kassie open toedjoeh ana, tambah lagie diaorang bekerdja djoewa, itoe satoe mamie iang tijada bole kowe anggep enteng begitoe sahadja poen....

Mamie, satoe iboe iang loewar bijasa koewatnjah manoeroet ik poenja pandangan poen. Apa pasal ? pasal diaorang mistih bessarin ana sadjoemla toedjoeh oknuum iang samoewanjah mistih makan tijap arienjah itoe. Semendja djem tiga malem diaorang soeda bangoen boewat persijapan kassie makan itoe kaloewargah. Djem enem pagih samoewanjah soeda teridang diatas medja, tinggal santap sahadja poen. Djem toedjoeh diaorang soeda pigih mengadjar di satoe sakola ra'iat itoe.
...kassie iboe sepandjang weg kasie ana sepandjang galaitoe...
Djikaloe boelan poewasah matjem beginih, mala djem setenga satoe malem sahadja diaorang soeda bangoen, boewat kassie persijapan makan sahoer kitaorang poenja kaloewargah. Dengen toedjoeh ana, mangka itoe kendhil boewat masa nassie temtoe sahadja beroekoeran djoembo ! alijas sak hohah ! Ik sebagih oknuum bontot, iang baroe beladjar poewasah soeka dikassie bangoen dalem ke'ada'an mata mingsih terpedjem. Sambiel makan sahoer ik dikassie bopong dari tempat tidoer poen, dengen ke'adaan mata mingsih terpedjem ik disoewapin samah itoe mamie sambiel dipeloek.....satoe hal iang tijada perna ik loepain itoe !

Djikaloe sore soeda mendjelang, mangka ada sahadja penganan ataoe kolak iang dibikin samah mamie boewat kitaorang kassie sebagih idangan pemboeka itoe sa'at berboeka poewasa poen. Iang mingsih ik inget betoel iaitoe kolak sang mamie, iang bole beda sama kolak2 iang kitaorang kenal pada oemoemnjah itoe. Djikaloe kolak iang bijasa kita beli di pinggir weg iaitoe kentel samah itoe diaorang poenja koewah, mangka kolak sang mamie inih entjer sahadja. Make itoe pisang radja en iang beda, make itoe kelapa iang soeda dipotong2 matjem dadoe !

Kolak inih berasa manies, goerih en segerr bin lekker boewat kitaorang poenja rasa aoes di tenggorokan poen. Tempoh kini djikaloe ik ingat itoe mamie poenja kolak, mangka ik berasa rindoe aken soewasanah roemah dimana ik dibessarin poen. Satoe roemah bessar iang terdirih dari doewa roema indoek en satoe roema dapoer, kaloewarga bessar ik begitoe goejoeb en roekoen dalem itoe boelan poewasah itoe. Tijada perna ik disoeroe sholat, poewasa en laen2 ibadah. Aken tapi samoewa berdjalan dengen sendirinjah, ik ikoetin djedjak kaka, abang en orang kampoeng iang laen. Pigi ke madrasah djikaloe sore, beladjar ngadji sama itoe goeroe2 agamah di ik poenja kampoeng poen,samoewanjah betoel alamie itoe....

Ada satoe sore dimanah itoe kolak van mamie tijada teridang di kitaorang poenja medja makan mangka kita orang toedjoeh besodara djahadi hairan tijada terprih :
"Lho ko tijada satoe kolak poen ik tengo di atas kitaorang poenja medja makan poen, matjem manah ini ? " tanja ik poenja abang nomor doewa iang maimang paling rakoes dalem hal-echwal makan memakan poen....
"Barangkalie kitaorang poenja mamie sedeng tjape kali poen...." kata abang ik nomor limah iang maimang ana kesajangan ik poenja mamie poen....

Selidi poenja selidi, ik poenja mamie ternjata sedang tijada ena badan poen. Djem empat sore mingsih tergeleta di diaorang poenja tempat tidoer itoe poen. Mangka troes kitaorang pigih ka itoe roema Pa mantri, soeda soeroeh itoe mantrih kassie preksa kitaorang poenja mamie poenja sakiet. Mangka troes dipreksa samah itoe mantrih en poenja kasimpoelan bahoewasanjah ik poenja mamie kena itoe penjakiet pes ! Watricht ! Itoe penjakiet pes dikassie sebab samah itoe koetoe di itoe tikoes poenja badan poen. Itoe koetoe poenja koeman lagih di diaorang poenja badan, itoe iang kassie ik poenja mamie sakiet ! Dassar tikoes sijalan ! Gara2 koweorang kitaorang poenja boelan poewasah djahadi rosak ! Gara2 koweorang ik tijada kasie santap itoe kolak van mamie iang lekker en segerr ! Gara2 koweorang mangka ik tijada lagih ada iang kassie bopong en soewapin sambil merem djikaloe tempoh itoe makan sahoer !


mamie tertjintah....


Ik poenja mamie di kassie rawat di satoe roema sakiet iang poenja djoeloek sebagih Panti Kosala, di kandang sapi afdeeling Van Solo poen. Genep itoe satoe boelan ik poenja mamie dikassie rawat. Passal ik mingsih kinder-jongen, ik tijada bole dikassie idjin boewat kassie bezoek ik poenja mamie poen. Soeda mistih ik poenja rindoe tijada tertahanken, ik soeka nangis malem2 pasal tijada lagih iang kassie pengiboeran djikaloe ik terbangoen tenga malem en nangies itoe, mala ik poenja bapa kassie benta :
"He koeaing ! Koweorang djangan lantas djahadie mandja itoe, soeda tahoe koweorang poenja mamie sakiet mala merenge2 tenga malem, apa ma'soed ?" benta ik poenja bapa....
Djikaloe ik poenja bapa soeda kassie titah, mangka tijada satoe orang sahadja iang branie kassie lawan poen, tempoh2 ik poenja abang nomor doewa branie kassie lawan, aken tapi soeda mistih itoe dikassie hadjar sama ik poenja bapa iang maimang keras poenja tabiat poen....

Mangka tibalah itoe tempoh ik poenja mamie kaloewar dari itoe roema sakiet poen. Tijada terprih lagie ik poenja kesenengan di atie, goegoem goembira goembira loka rasanjah ik poenja rasa girang poen ! Tijada bole diloekisken lagih samah madjah en pantoen, samah itoe Amier Hamzah poenja tamsiel en ibarat, bahken samah itoe goerindam doewa belas van Radja Alie Hadjie iang soeda kawentar semendja berabad2 iang laloe itoe ! Samoewanjah mingsih blon bole kassie gambaran ik poenja rasa seneng samboet ik poenja mamie bole semboeh !

Aken tapih apa iang soeda terdjadie ? begitoe ik poenja mamie soeda sampeh ka kitaorang poenja roema, mangka ik maloe rasanjah boewat kassie ketemoewin ik poenja mamie, pasal soeda terbijasah dalem satoe boelan dikassie tinggal sama diaorang poen. Djengah, asieng en maloe tjamper adoek djahadie satoe, saingga ik malah tijada beranie deket2 lagih sama itoe mamie.
"Kasini saiang....ko maloe sama mamie ? " boedjoe en rajoe ik poenja mamie....
ik mala larie kaloewar , maen samah ik poenja kawan2 tetangga poen.....

Aken tapi begitoe itoe maghrieb mendjelang, mangka ik soeda balik ka roema en ik dari kedjaoehan soeda kassie tjioem satoe masa'an iang soeda lama ik tijada sentoeh poen, JA BETOEL ! itoe baoe chaas daoen salam dari ik poenja kegemaran poen, kolak van mamie ! Horreeeeeeeee....! kitaorang poenja mamie soeda bikin itoe kolak lagih, kolak dahsjat iang soeda kitaorang kasssie rasa lekker en seger poen ! Sigrah sahadja ik kassie hamboer ka itoe medja makan poenja idangan, en temtoe sahadja soeda itoe teronggo satoe mangkok kolak van mamie iang mingsih mengepoel diaorang poenja oeap santen poen ! Hmmmm...ni'mat tenan itoe poen !

Sekoendjoeng2 ada satoe tangan lemboet iang kassie peloek ik poenja badan dari belakang poen, hah...ini pan tangan van mamie ? roepanjah ik poenja mamie kassie sijasah boewat kassie akrab lagih samah diaorang poenja ana bontot iang mendjahadie terasieng pasal diaorang mistih di opnaame van roema sakit seboelan poen ! Soeda dikassie peloek matjem gitoeh, ik diem sahadja, soalan ik mingsih kassie fokuus samah itoe kolak van lekker poen !

Singkat kata semendja itoe sore mangka lambat laoen ik moelain akrab lagih samah mamie lantaran itoe kolak tadih poen. Kolak Van mamie boekan sembarang kolak, aken tapie satoe kolak iang terbikin samah itoe tangan satoe orang mamie iang penoeh tjinta sama ana2njah, iang penoeh pengorbanan tanpa perloe dikassie imbalan. Kassie iboe sepandjang djalan, kassie ana sepandjang galah sahadja itoe poen. Selamat berboeka ja mamie ja ? ik kangen samah koweorang poenja kolak.....

Koeaing !
Ana iang berbakti toelen




Post a Comment Blogger

 1. tijada disangka ternjata koweorang adalah tommy soeharto, koweorang punja mamih iboe Tien itoe poen..tabee..apachabar itoe noesakambangan?

  ReplyDelete
 2. boeng, tjritanjah kok meloeloe gaglakan, mbikin peroet kitaorang mangkin kerontjongan itoe poen... itoe kola' mbikin tambah aoes lho boeng...

  ReplyDelete
 3. ija toew mbah, ik batja itoe toelisan pas jem doewablas terbajanglah itoe makanan boewat berboeka itoe poen..

  meneer koeaing anak bontot so pasti masih mandja ja?

  ReplyDelete
 4. #boeng hadik, ik soeda ada di itoe Tjipinang poen, boekan orang rante lagih, minggoe depan djoewa soeda bebas mardika itoe.....wang itoe berkoewasah boeng..!!

  #mBah Doctor : wach ja tida itoe boeng, baroe doewa sahadja poen...eh tiga ding, djaboeran,tahoe atjar samah ini kolak poen....mangkanjah kolak ik poenja mamie tijada bikin koweorang aoes itoe....pan soed ik kasie djelasin bahoewa itoe kolek entjer sahadja, zonder banja santen....

  #Boeng oon : kassie bajangin bijasanjah djao lebi indah dari kenjata'an itoe, waloepoen ik bontot aken tapih ik mandiri toelen poen....

  ReplyDelete
 5. ija, ik bisa noelis poen........

  ReplyDelete
 6. ik djadi inget poeasa ala kampoeng bangsari. selaloe itoe kolak dan segala penganan terhidang di kamiorang poenya meja. samoeah bersepoeloeh kamiorang punya anggota boeka bersama.

  waduh, susah banget bergaya tempo dulu ya? he..he..

  ReplyDelete
 7. Hoor ! Tandanjah koweorang ma'moer poen !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top