koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Bahasa melajoe tida menjerap inih kosakata iang soesa, anjang2en, iaitoe swatoe ke'ada'an dimana kowe orang poenja boeroeng kepengen meloedah aken tapi diirit2 alijas saktjrit demi saktjrit itoe. Soewatoe ke'ada'an iang mendjengkelkan sekali poen itoe. Kita orang poenja boeroeng dalem itoengan detik soeda minta dikaloewarken lagih, en djikalaw soeda dikaloewarken itoe sigra sahadja tjoeman meloedah sak tjritan poen. Ini penjakit bener2 mbikin kowe orang tijada bisa beraktifitaas sama sekali itoe, koeliling2 tjoeman mentjari itoe water klosen iang begitoe kowe orang soeda menemoekan itoe water klosen mendada' poela sang boeroeng soeda tijada ingin mengetjrit lagih itoe.


karet djempol....


Lantas, apa poela itoe penjakit poenja obat poen ? Kowe bole tjoeba inih resep iang soeda terboekti mandjoer toeroen-temoeroen. Kowe orang poenja daerah itoe kepala boeroeng bole kowe iket sama itoe tali iang koewat poen. Djikalaw bole, itoe terboewat dari karet item bole beli dari toko babah Ong di sebla pasar Paal Mera. Iket koewat2 aken tapi djangan sampe poetoes itoe leher boeroeng poen, soalnjah tijada iang mandjoewal itoe onderdiil itoe boeroeng tjipta'an Toehan poen.
....iket sahadja kowe orang poenja kepala boeroeng soepaia tida anjang2en
koembali...

Djikalaw soeda koewat bener, kowe bole tidoer en kowe sigra ambil itoe napas dalem2 en beroesaha soepaia sabar dalem menghadapin itoe siksa'an iang amat sangat. Sjahdan, koetika ik mingsih ketjil, ik poenja kaka2 slaloe membilangin di wektoe ik kena itoe anjang2en,"kowe orang misti iket kowe poenja 'djempol' dengen itoe tali karet koewat2 poen.....nistjaia itoe sigra semboeh seperti sedia kala itoe...", begitoe ik poenja abang slaloe mbilangin ka ik.

Aken tapi berkali2 ik tjoeba ko tida perna mandjoer poen ? Apaka ada iang sala dalem ini pengoebatan oeltra-revolutsioneer poen ? Selidi poenja selidi, ternjata itoe 'djempol' adala tjoeman peroempama'an soepaia lebi sopan, iang bener dianggep sebahagai djempol adala kowe orang poenja boeroeng itoe poen.

Sebab moesabab terdjadinjah ini penjakit bangsat adala, bijasanja kowe orang makan sasoewatoe iang anget ataw mingsih panas,teroes sehabis itoe langsoeng kowe minoem dingin, seperti itoe es batoe mitsalken. Selaen itoe ngeroesa kowe orang poenja gigi en moeloet, kowe poenja sistiim perkentjingan djoega katjo, en itoe ditndain dengen moentjoelnja penjakit biadab, Anjang2en poen.

Bole djoega djikalaw kowe sering itoe manderita anjang2en, kowe misti koedoe ati2, sebab itoe pertanda kowe poenja bakat penjakit gindjel. Bole brarti batoe gindjel atawpoen infektie gindjel itoe. Radjin2la kowe orang minoem aer, troetama aer poeti, en banja bergera...djangan tidoer en lejeh2 sahadja kowe orang poenja kerdja'an tijap ari itoe. Inget Kasihatan itoe ni'mat iang paling mantabh diantara ni'mat iang dikasi Toehan sama kita orang. Berpandai2la kowe orang djaga itoe rachmat besar poen.

Sebab moesabab terdjadinjah ini penjakit bangsat adala, bijasanja kowe orang makan sasoewatoe iang anget ataw mingsih panas,teroes sehabis itoe langsoeng kowe minoem dingin, seperti itoe es batoe mitsalken. Selaen itoe ngeroesa kowe orang poenja gigi en moeloet, kowe poenja sistiim perkentjingan djoega katjo, en itoe ditndain dengen moentjoelnja penjakit biadab, Anjang2en poen. Bole djoega djikalaw kowe sering itoe manderita anjang2en, kowe misti koedoe ati2, sebab itoe pertanda kowe poenja bakat penjakit gindjel. Bole brarti batoe gindjel atawpoen infektie gindjel itoe.

Radjin2la kowe orang minoem aer, troetama aer poeti, en banja bergera...djangan tidoer en lejeh2 sahadja kowe orang poenja kerdja'an tijap ari itoe. Inget Kasihatan itoe ni'mat iang paling mantabh diantara ni'mat iang dikasi Toehan sama kita orang. Berpandai2la kowe orang djaga itoe rachmat besar poen.

Post a Comment Blogger

 1. menoeroet jij bigimanah, kalau ik poenja itoe noni jang ajang²an? ik poenja vriendin temtoe ta'ada poenja boeroeng temtoe-nja...haroeskah ditoetoep pake toetoep botol sadja kah?

  ReplyDelete
 2. djikalaw itoe oknuum noni, boekan make itoe tali poen, aken tapih make itoe soembat iang lemboet....

  ReplyDelete
 3. kata iboe saja, biarkeun sadja keloear.. nanti djoega kalo kentjingnja habis anjang2annja ilang

  maka doedoeklah saja diatas kloset itoe sambil batja komik sampe achiernjah saja loepa kalo lagi anjang2an

  tjoeba deh boeng, waktoe itoe saja batja komik Conan

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top