koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


"S

lamet malam samoewanjah, tjoeba kowe orang boeka kowe orang poenja itoe mobil poenja pintoe poen !", gerta saorang politie kepada ik en ik poenja kawan2. Tempo itoe, di soewatoe tempat antara itoe Lembang en Parijs van Djava. Langsoeng sahadja kita orang tjelinga en tjelingoe matjem kadal impoteen itoe. Ik samah itoe boeng arnold en boeng reza waktoe itoe koeliling2 sahadja mengabiskeun kita poenja malem minggon dengen nae mobil tijada keroewan di sepoetaran Parijs van Djava. Boeng Arnold inih adala peranakan tjina moeslim, poenja gengtie iang tinggi en so' django. Berpenampilan ala itoe penjanji handal dari Amerikah peoja Nagri, Bing Crosby. Tijada loepa poela dia iket itoe sjaal leher di dia orang poenja leher poen. Ik fikir, matjem opa2 iang takoet masoep angin sahadja. Sedang boeng Reza ini adala iang poenja mobilnjah poen. Tampan, dengen koemis tipis en koelit poeti, aken tapi sedikit itoe rada boentek.


Boeng reza ini sebagaimana ghalibnja wong Palembang, gampang sekali itoe nae dara kaloewar tahi poen, perkara sedikit en tertengo sebahagai itoe remeh temeh bisa mendjahadi pertoempahan darah itoe. Boeng arnold itoe malem sedang patah hati roepanjah, dia orang poenja boedjoek rajoe romantiek ternjata ditola menta2 sama itoe oknuum noni dari taroena bakti poenja kolese. Sahingga dia orang terdoedoe teroes meneroes sambil itoe minoem roko di bagean blakang itoe mobil. Entah kenapa, itoe doewa oknuum soeda terlibat pertengkaran moeloet, en berakhier dengen saling tantang doeel itoe....watricht ! Akhiernja ik djoewa iang mendjahadie djoeroe damai itoe poen....Radja kattebelletje....


"Bisa tida kowe orang kaloewar samoewa ...!" benta itoe oknuum Politie dengen makin tijada tertengo adabnjah....

Wach, gawat keliwat2 ini poen, ik membatin, Soalnjah itoe Arnold si Bangsat sedang doedoe matjem orang minoem tjandoe di belakang, padahal itoe sebenernja tjoeman minoem roko sahadja.....Itoe politie lantas mentjioem2 membaoein saloeroe mobil en kita orang poenja badan , ...

"Kowe orang abis minoem tjandoe ja ...."
Pantes sahadja dia orang mengendoes2 laksana andjing...
"Tida pa, kita orang ana bae2...." djawab kita orang sekenanjah...
"Ana bae2 tjada bakal keloejoeran di ini malem....."
"Ini pan malem minggon pa....
" Ah pasti kowe orang mahoe mbikin itoe fiesta dengen minoem tjandoe en djogat-djoget di Lembang ja ?"
...maimang
ena
djikalaw kita poenja familie iang poenja koewasaradja...

Bangsat ! Ini politie noedoeh sekenanjah sahadja....

"Djikalaw bapa poenja mas'alah dengen kita orang, bapa bole talipoen ini orang pa...." sekonjong2 boeng Reza menjodorken dia orang poenja kartoe nama...
Sedjena kamoedijan itoe oknuum Politie membatja itoe kartoe nama...
"Siaaaaaap pa....kita orang minta ma'af soeda mengganggoe kowe orang poenja perdjalanan... !"
Hairan ik tijada terkira poen, kertoe apaka en sijapa gerangan itoe ? Selidi poenja selidi ternjata itoe reza poenja opa, saorang Brigadier Generaal dari itoe Palembang....Betapa poen ironieknjah kita, sebab wektoe itoe kita sebenenrnja habis poelang dari tioe saboewa rapat pergera'an student oentoek manoentoet Goepernemen besar dari segala iang berbaoe katebeletje, aken tapi kita orang bole make itoe katebeletje poela....
Kadoewa kalinja ik orang djoega perna itoe manpa'atin katebeletje dari sorang anggota volksraad madjelis renda betawie, dari itoe ik poenja kawan, tinggal noendjoekin itoe kertoe kita orang bole freij masoep itoe taman Antjol sapoewasnjah....

Iang paling dahsjat adala itoe paristiwa baroe2 inih, ik dioendang sama ik poenja kaloewarga binih, di sapoetaran boekit sentoel itoe, saboewa itoe roema gedong iang tijada terkira loewas en mewahnjah poen. Aken tapi ik tengo ada itoe potrait kaloewarga iang rasa2njah ik mengenal itoe oknuum poenja wadjah. Inget poenja inget, itoe wadjah adala oknuum iang mbikin Bank van Balie tergoeling beberapa tempoh silam dengen cessie dari itoe Bank van Oost-indische.....Achiernja ik bole meni'matien itoe roema dari asil pengisepan dara ra'iat....ik make itoe jacuzzi iang bole midjit kita orang poenja leher sambil berendem aer hangat iang berpoetar2 sambil midjit.....iang lebi edan lagih adala, samoewa itoe kraan, pantjoeran en grendeel pintoe terlapisa samah itoe emas iang kintjlong2 poen......God Verdomme Zig !

Post a Comment Blogger

 1. boeng moengkin itoe opaas poenja toegas itoe boeat tjarie ada boeron iang abis bikin geger bandoeng oetara itoe..

  itoe boeron tiga orang moeda poenja tjiri matjam kowe orang iang, dia poenja salah itoe boeat pentjaboelan berante di itoe kawasan.. :D

  hehehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. matjem mana bole ? Ik poenja tampang laia'njah adji soleh dari tjimatjan...tijada poenja tampang sebahagai pentjoleng kelamin itoe poen....

   Delete
 2. heheheeh.. soeda loepa masa2 gondrong doeloe ja, boeng?

  itoe pak adjie belakang jij poenja roema kost sahadja sampe tamba2 itoe dia poenja koentji grendeel roema lepas maghrib saban liat kowe orang tenteng2 itoe gitar sambil treaak.. YEAAAHH!!!

  huahahaha

  ReplyDelete
  Replies
  1. kowe misti sala nengo oknuum itoe sinjo.... :d

   Delete
 3. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top