koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

BADJIDOR
BADJIDOR

P emoeda idaman djadi impian.... Pemoeda Idaman djadi reboetan... Pemoeda idaman djadi impian.... Pemoeda idaman djadi siloeman.....

Read more »
 
Top