koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...oedin petot sama gatot soenjoto titi DJ di TotBrot sama ditdjianbang
babekaporlap...
Soewatoe tempoh, ik poenja broer perna bilang, "oedara sedjoe' matjem ini ari ena'njah kita orang ber-oedin petot...djikalaw poen tida Gatot Soenjoto djoewa tijada papah..." Temtoe sahadja ik sigra menanjaken hal echwal baroesan iang tijada ik mangerti sama sekali itoe poen,"gatot soenjoto ik tahoe, dia orang adala zaken dalem elmoe persoelapan, djikalaw oedin petot sapah lagih itoe oknuum boeng ?" Ternjata itoe samoewa adala akroniem, ja, singkatan sahadja. Oedin Petot adala akroniem dari "OEdara DIngin peNgen ngenTOT" sedangken itoe Gatot Soenjoto adala,"GAgal ngenTOT SOEsoenjah NJOdok TOnggeng"....


Dalem hal iang mesoem en boeroe' roepa maimang kita poenja orang rame adala djagonja itoe, perna denger itoe TITI DJ TOTBROT ? Sepintas kita orang misti sigra mahfoem, itoe adala sasoewatoe iang mengandoeng kemeseoman iang maha akoet en kedjorokan iang kliwat2 poen, aken tapi setla kowe orang mahfoem bahoewa itoe semata2 adala akroniem dari "aTI-aTI Di dJalan gaTOT soeBROTo...." mangka itoe kaloetjoewan misti menghamboer dari jij poenja oeteg poen. Apa pasal ? Misti kowe orang sigra berfikiran bahoewa apaka itoe Titi DJ sedang ngentot troes djebrot....ataw titi DJ sedang itoe kebokeran alijas katjapirit di soewatoe tempat dengen membabibroetal poen...

Gatot Soenjoto

Perna di Parijs Van Djava, ik iang tijada tahoe samoewa, terhairan2 bahoewa ada itoe nama swatoe weg iang bernama Soetji weg, apa tijada haibat itoe oerang Parijs Van Djava poenja nama dia poenja weg ? Namain weg bijasanjah degnen nama itoe tokoh ataw Djohan-pahlawan iang soeda terkenal en gaga brani poen....lha ini ko soetji ? Siapa gerangan itoe djohan pahlawan iang berdjoeloe' sebahagai Soetji poen ? Lagih2 itoe adala akroniem dari SOEpratman-TJIleunji...sedangken OTISTA weg adala OTto ISkandar dinaTA ....

Ngomongin tentang itoe akroniem, iang paling menahoen sebahagai penggoena poen adala kita orang poenja Soldadoe Nationiil, soeka kadang2 terdenger sebahagai aneh en memaksaken diri itoe soldadoe poenja akroniem....Tengo sahadja DITDJIANBANG BABEK KAPORLAP...tjuba binatang apaka itoe gerangan ? Moso itoe ada bebe iang mendjadi Korlap di bank ? Pan tijada moengkin....setla ik selidikin ternjatah itoe adala singkatan dari DIrektoraat pengoeTDJIAN en pengemBANGan BAdan perBEKalan dan perlengKAPan en koORdinatie LAPangan.....

Watricht !!

Lhaitoe tembinonng apalagi poen ? Tembinong itoe adala tembikal poenja broer.....lha wong tembinong sahadja blon ngarti mala kowe orang tambah dia orang poeja oknuum sodara, Tembikal. Iang ik tahoe Tembikar atawa grabah banja di sekitar itoe kasongan ataw poen plered....lha ini tembikal, make itoe konsonan "L" boekan "R" poen. Ternjatah itoe tembinong adala "TEMpat BIdji NONGkrong" sedangken dia orang poenja broer "TEMBIKAL" adala sewelas doewa belas sahadja, "TEMpat BIdji mangKAL".....definitie tempat bidji mangkal adala swatoe daera diantara itoe prampoewan poenja memey en dia orang poenja anoes poen....Mingsih tijada mahfoem djoewa ? Djikalaw jij melakoeken itoe oeboengan seksuiil, mangka kowe orang poenja bidji soeda pasti akan mangkal di itoe poenja da'erah poen....

Djadi pesen ik tjoeman satoe, Oedin Petot mbikin Tembikal, djikalaw Titi DJ totbrot mbikin gatot Soenjoto sahadja....


Post a Comment Blogger

 1. Wah jo lali karo iki mbah :

  Wongso Soebali => Wonge ra sepiro, susune sak bal voli...

  Wongso Subasket => Idem dito, sak bal basket....

  ReplyDelete
 2. Yen "penjaga tilpon kecamatan kota" opo singkatane ?

  ReplyDelete
 3. PENTIL KECAKOT !!...hahahahahaha....

  ReplyDelete
 4. FORKABI => Foroem Koemoenikatie Andjing en Babie....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top