koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...Prengoes en Bloedruug
Djadi kita orang berboewat tjoelas sedari kemaren itoe tjoeman dapet baw prengoes
areng item en Bloedruug ! Bloedruug boekan dikarenaken kebanja'an ngembat kambing poenja daging, aken tapi gregeten dengen kita orang poenja kabodohan poen !!!
...Adoe2 Siti Halima....Mandih di kali ntoenje basah....Tida sembahjang tida poewasa...Di pinggir kali berboewat nista..Inget sembahjang, inget kali, inget parboewatan nista, apaka gerangan itoe ? Tjritanjah pandjang, bolela ik singkat disinih sebahagai ik poenja pengalaman ke kowe orang samoewa. Adala soewatoe kesenengan tijada terkia boewat boeda ketjil iang djarang sekali poen makan itoe daging dalem idoepnjah, begitoela ke'ada'an kita orang di wektoe itoe. Djadi apabila itoe ari koerban tla dateng, soeda terbajang itoe ledjatnjah goelai kambing ataw itoe bakaran satai iang mbikin kita idoeng ngos2an dikarenaken sangat bernapsoenjah itoe.


Kita orang poenja Masdjid kampoeng bijasanjah aken sangatla rame di wektoe itoe ari koerban. Ik mingsih inget, mBah Darso adala kita orang poenja Kjai iang sekaligoes bertoegas mejembli ataw mendjagal itoe kambing ataw sapi iang bole didjadiken toembal poen.Samoewa warga kampoeng aken dengen sigap bergotong roiong , ada iang kabagejan itoe membantoe pandjagalan, sedangken iboe2 soeda barang temtoe aken memili2 itoe daging sasoewain dengen itoe takeran, di dalem itoe daoen2 pisang poen.

Dalem pada itoe ana2 moeda soeda pasti kebagejan itoe toegas mantjoetji itoe djerohan di kali kidoel iang bening bener dia poenja aer.Nha, ik paling soeka itoe ngikoetin pemoedea2 iang mbawa itoe djerohan asil dari itoe kewan2 koerban poen, liwat itoe pematang2 sawa nan idjo rojo2, liwat kali2 ketjil, laksana ik sebahagai Djohan dari negri Roem sedang dalem dia orang ekspeditie penakloekan Negri German,dalem itoe stamboel komidie.

Nanti poela kita aken bertemoe banja hoema di pinggiran saboewa alas ketjil, en moesti manoeroenin poenggoeng loera sebla kali iang tjoekoep tjoeram poen. Aken tapi sebahagai Djohan dari negri Roem, temtoela mangkin itoe soelit medan mangkin itoe trasa ik poenja badan gagah en sentawsa poen.

Kali kidoel dia poenja aer bergemeritjik, diantara batoe2wan besar iang berserakan di tenga en pinggir dia orang poenja loera. Itoe batoe brasal dari masa poerbah dari itoe Lawoe poenja goenoeng. Bijasanjah itoe pemoeda2 dari ik poenja Kampoeng segra menaro itoe djerohan dalam itoe wada2 bamboe, langsoeng di taro di tenga itoe kali kidoel poenja aliran poen, bijar praktiis, djadi sambil membersihken itoe kewan poenja djerohan, mangka itoe kotoran ikoet itoe aliran aer itoe. Soeda barang temtoe djikalaw samoenjah dalem kea'adaan soeda resik, mangka kita pasti itoe berenang2 dengen rioeh renda poen, itoela soerga iang njatah bagi ana ketjil seperti ik poen.

Palingla ena si mangga oedang....
Poe'oennjah tinggi boewahnja djarang....
Palingla ena si orang boedjang saiang....
Badanja tinggi, boeroengnja pandjang....

Ada wektoenja bila ik soeda mendjahadi pemoeda poen, dan segra sahadja ik kabagijan pekerdja'an iang soeda ik nanti2ken slamah ini, mentjoetji djerohan kewan koerban. Aken tapi ini tempoh ik iang mendjahadi itoe Djohan toelen, boekan chajalan ana ketjil dalem komidie stamboel lagih. Dengen kalaloewasa'an sebahagai pemoeda poen, ik bole leloewasah oentoe berlama2 di kali kidoel, sambil tijada khilaf djoewa oentoe memeti barang satoe ataw doewa oenting katjang tana dari itoe ladang iang kita lewatin poen, oh ija, tida loepa poela kita mengambil itoe teboe iang soeda temtoe teboe Ardjoeno, iang idjo lagi lekker rasanjah poen.Djadila ik sematjem radja pesta, tida kala sama itoe pesta2 kaoem bordjoewis di Paris poenja hingar bingar poen.

Blon lagih, kita berha mengambil barang sedikit dari itoe kewan2 koerban iang kita bagiken ke seisi kampoeng, kita pili iang sekiranjah ena, seperti itoe kambing poenja peler, ati,babat en laen2njah. Wektoe itoe, ik poenja komplotan en kakitangan adala si Rachmat ( in tjoetjoe daripada kita poenaj Kjai Kampoeng, mBah Darso ), Si Pojo, Si Moenjoe'en si Njoman. Segra sahadja kita bawa itoe 'bonuus' ke itoe roema oknum Pojo itoe.

Akibat itoe terlaloe rakoes, ik poenja fikir "ah tijada sala mantjuba daging menta poen..." Segra sahadja ik embat satoe potong daging kambing menta......rasanja, prengoes bener en itoe sangatla goeri.....Di karenaken soesa tjari areng di itoe kita poenja kawan, achiernjah kita goreng sahadja itoe daging2an, aken tapi apa latjoer ? Iang namanja daging kambing memang tijada selajaknjah itoe digoreng, bole dibakar ataw direboes, aken tapi sekali2 djangan tjuba kowe orang goreng poen. Hatsilnjah adala minja en areng item ! Djadi kita orang berboewat tjoelas sedari kemaren itoe tjoeman dapet baw prengoes ,areng item en Bloedruug ! Bloedruug boekan dikarenaken kebanja'an ngembat kambing poenja daging, aken tapi gregeten dengen kita orang poenja kabodohan poen !!!Berlajar djaoe ke Nagri Thjina....
Njasar njoengsep ampe Meksiko...
Njari djodo djangan sama orang Gila....
kadojanannja itoe nelen si laler idjo....
Post a Comment Blogger

 1. hhahahahhahahahaahahahahaahahaahahahahhahhahhhhahaaaa...!! Orang aneh gini kok ada ya....hahahhahahhahhahhahh !! Gw ketawa mulu neh...!! Saloet mBah !!!

  ReplyDelete
 2. mbah koeaingdikambingkeunsiahbeul,

  ini ijk ada boeat jij poenja toelisan poenja tandingan di ijk poenja blog. heheheh...

  djadie inget djaman djaman bedjat semasa di Djatinangor van Daendels Darussalam dahoeloe kala... huahaha

  www.doverwhite.blogspot.com

  ReplyDelete
 3. Heh kowe orang moesti mbajar ik rojaltie iang sepadan poen !! Djikalaw tida, ik bikin itoe toemasik kotjar en katjir siah !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top