koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Macem mana tida setress ? Dengen itoe semena2 si blogger inih menghilangkeun ik poenja blog sedjoemla 40 bidji dengen tijada keterangan barang itoe setjoewiil poen itoe ?

Bener2 ioe bangsat kliwat2 djikalaw ik bisa bertamsil kata poen. Aken tapi, ik djadi sedar sekarang itoe, back-up adala sesoewatoe iang sangat penting en tida bole kita tinggalkeun barang sedjena......

Ada poela bebrapa iang ik sempet simpen dia orang poenja template, aken tapi tetep sahadja lebi banja iang tida ada becak-up-annjah poen....penghasilan ik dari google adsense djoega manoeroen derastiis sekali itoe.....

Ik bertekad oentoek membangoen kumbali apa iang ik tla bangoen, barangkali inih meroepaken sematjem baoe oedjijan....pertanja'annjah sekarang adala, adaka korban2 iang laen selaen ik ? Djikalaw ada hajo kita orang tjoerhaat bareng di ik poenja laman web inih ja kawan@ ?

Boewat apa soesa2x
Soesa itoe ta' ada goenanjah...
Boewat2 apa soesa2x
Gondo itoe ta ada ubatnjah.....

Post a Comment Blogger

  1. kuaing rese bener, kok bisa2 nya nulis cara indonesia sebelon ri? apa kuaing sudah tua sekalikah? apa kenal sama jendral sudirman yang sebelonnyah adalah kumendan divisi hizbuloh di jawa?> habishabisan@yahoo.com

    ReplyDelete
  2. Soedirman, orangnjah kalem poen, ta'at sholat tahadjoed, sorang pandoe iang haibat...gemar itoe prihatin en lakoe chaas orang djawa....

    ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top