koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....dengen adanjah moesim oedjan di inih Batavia blakangan arieh, mangka banja orang rame iang bole kenain itoe bacteria E.coli van aer kakoes iang tertjampoer van bandjier bandang....[Bataavia Staatsblaad,11 November 1812 ]
Bole djahadie banja orang rame iang marikaorang poenja kabijasa'an bole djorok di inih bataavia. Marika bole kassie boewang marikaorang poenja hadjat sembarangan sahadja. Maen boewang pantat van kali, van kebon en van manah2 poen iang sekiranjah bole tijada tertengo orang rame ! Djikaloe tijada satoe besluuit van pamrentahan bessar iang iang bole kassie teken inih penjakit orang rame, mangka bole djahadie wabah penjakiet iang soeda bole poekoel moendoer itoe wadjabala Mataram djeman kassie serangan ka ini bataavia bole troelang lagih poen. Mangka soeda gawat kliwat2 djikaloe inih model prilakoe djorok bole dikassie teroes samah kitaorang poenja ra'iat.

...tjolie iaitoe satoe perboewatan chijanat iang bole bikin
katjandoewan
ka koweorang...
Aken tapi apaka itoe bacteria bole bikin penjakiet van moentaber sahadja ? Ternjata tida sodara2 ! Manoeroet toewan Doktor Djonie Van der Plaas, iaitoe satoe goeroe besaar elmoe biologisch van itoe Balai Besaar Biologiisce de Buitenzorg, ianjah bole poenja temoewan anjar van ini prilakoe bacteria. Ianjah poenja satoe theorema alternatiev, iang soeda bole kassie endap di ianjah poenja oeteg slama bertaoen2 poen. Iaitoe tindjaoewan van epistimologie van inih bacteria poenja nomenclatuur, iaitoe E.Coli.
E bole brasal van Escheretia, iang poenja artie bole djahadie brasal van Escherech, satoe orang pinter van Negri Djerman. Lantas matjem mana itoe Coli berasal ? Soeda temtoe orang rame aken kassie fikir djikaloe itoe Coli bole brasal van Colon, ataw oesoes bessar...Aken tapi ini menheer Doktor Djonie poenja kassie pamikiran iang laen daripadah iang laen poen. Ianjah poenja pendapat djikaloe ini Coli bole ada oeboengan dengen Tjolie, satoe penjakiet moraal van laki2 iang tijada bole djaga ianjah poenja boeroeng poenja hadjat !

Sebagih pengingat sahadja ik mahoe kassie terangin ka koweorang samoewa mangenai asal moeasal ini istilah poen. Tjoli atoe Coli bole brasal van kata2 ngoTJO' en peLI. Ngotjo iaitoe satoe parboewatan manggoenakan koweorang poenja tlapa tangan iang bole kassie lakoewin gera'an atas ka bawah ataoe samping setjara broelang-oelang poen. Sedeng itoe peLI, bole poenja artie sebahagai penis dalem orang Djawie poenja bahasa. Dalem orang Djawie poenja bahasa, marika orang sangatla kaia poen dalem hal echwal djinisnjah.

Eschericia_Coli

Menheer Theodor Escherisch....

Peli sandirih iaitoe bole boewat kassie djoeloek boeroeng poenja batangnjah, sedeng ianjah poenja telor alijas peler bole diseboet sebahagai konthol. Inget, make itoe TH matjem T orang Bali ataoe Atjeh. Djahadie bole kitaorang kasssie kasimpoelan djikaloe tjolie iaitoe satoe perboewatan kassie bikin gera'an atas ataw bawah setjara beroelang-oelang ka itoe koweorang poenja batang boeroeng poenja permoeka'an iang bole kassie goenain tangan koweorang sandirih ataoepoen oknuum iang laen.

Dalem praktieknjah, ini parboewatan chijanat bole poenja alat bantoe, iaitoe gambar mesoem,bole satoe toniil idoep ataw tida. Saboen, sebagih ianjah poenja alat peloemas boewat koweorang poenja koelit peli soepaia tijada letjet ntaran, en iang paling temping iaitoe kowe orang poenja daia chajal mesoem. Sapa sangkah djikaloe inih klakoewan iang soeda bole bikin katjandoewan bermiljar2 orang sadoenija bole ada sebab boekan kerana fikieran djorok sahadja ? aken tapi satoe machloek renik kasatmata iang bole poenja djoeloek sebagih Bacteria E.Coli.

Moengkien oknuum iang kassie pertamakali tengo inih bacteria poenja satoe teriakan paas itoe sebagih " eeeeeeeeeee....tjolie..." passal ianjah poenja penjakiet latah, soeka kassie seboetin kata ito e...Tjolie djikaloe sedeng kaget ataoe seneng poen. Matjem itoe Toewan Archimedes iang soeda bole tereak "Eureka.." dengen satoe ke'ada'an telandjang boelet larie koeliling kota Athena poen.

Theodore Escherich, satoe orang pintar van Djerman Raia iaitoe oknuum iang poenja penjakiet latah ini poen. Mangka boewat kassie namah ianjah poenja panemoewan bessar, Menheer Theodore inih, matjem orang Karo sahadja, bole kassie nama van ianjah kassie lakoewin satoe perboewatan paas dimanah itoe panemoewan terdjadih. Mangka sebab ianjah soeda latah bole bilang "Eeeeeeeee...tjolie..." mangka itoe Bacteria bole dikassie namah sebagih E.Coli. Bijar tertengo' ilmijah sasoewain dengan kaedah claasifikatie namah van elmoe biologisch, ataoe kowe bole seboet sebagih nomenklatuur, mangka ianjah bole kassie singkatan namah iaorang, Escherich-tambahin ia sebagih tanda genus/Species, en Coli, iang sabetoelnjah bole brasal van kata Tjolie tadih, aken tapi bole dipassin sebagih Colon ataoe koweorang poenja oesoes bessar ! Djahadie tertengo ilmijah en tijada terdengar sebagih djorok poen.

Mangka tijada hairan djikaloe ini tempoh moesim oedjan, banja itoe pandoedoek van Bataavia bole soeka tjolie semingkin banja en semingkin sering poen...

koeaing!
djangan tjoeba tjolie djikaloe mahoe idoep tentrem


Post a Comment Blogger

 1. Halah mas, mas... koq E Coli bisa nyampur ke tjoli? koq kepikiran aja ya mas mas.... hehehe..

  Itu bakteri bisa bikin orang nyoli apa karena bakterinya juga suka nyoli? kalo emang bakterinya nyoli, memang mereka bisa pny tangan untuk nyoli? trus apa yg dicoliin sama bakterinya coba?

  ReplyDelete
 2. tergantoeng itoe bacteria boeng, djikaloe si bacteria tjolie ini ianjah tijada make itoe bantoewan tangan, aken tapih langsoeng ianjah poenja fikieran...matjem telepatie itoe boeng...

  ReplyDelete
 3. Bung Koeaing! yang terhormat
  di tempat

  Dengan ini saya hendak menanyakan dengan tulus kiranya bagaimana cara saya untuk bisa menghubungi daripada saudara? Mungkin melalui email? Karena saya tidak menemukan barang secuilpun informasi di blog saudara tentang daripada itu cara mengontak Bung Koeaing!.

  Demikian adanya.

  Hormat saya,
  Bung Kusan

  ps. tahukah Bung jika di Afrika tanda (!) memang bisa dijadikan itu bagian nama seseorang?

  ReplyDelete
 4. Boeng Yandhie iang ik kassie hormat djoewa
  Tabik boeng !(maimang inih nama orang itoe poen )

  Mahoe kassie wang ik ja boeng ? hahaha...bole kowe bole kassie ik soerat electriek di sinih poen kilo omega echo alpha india november golf delta india alpha november delta juliette india november golf kilo echo uniform november sierra india alpha hotel at golf mama alpha india lima

  Ik toenggoe wang koweorang boeng :P

  ReplyDelete
 5. tjolie itoe bolle bikin ketjandoewan en pada achiernjah bolle kassie roesak itoe bibit generatie soewatoe bangsa poen.. aken tetapi kenapah itoe gementee iang terhormat tijada kassie perhatian iang choesoes matjam narkoba...???
  koweorang tahoe narkoba..?? NARik itoe KOtang BAboe.. samahalnjah bikin ketjandoewan, tiada tjoema sinjo sinjo en nonie nonie sahadja aken tetapi toewan bessar djoewa..
  djikalaoe itoe narkoba bole kassie perhatian sama pamrentah kenapa itoe tjolie tijada dapat..?? matjam rehabilisatie atawa penjoeloehan ka sekolah sekolah...?????
  dimana kapedoelian pamrentah sama itoe generatie moedanjah..???????kenapa poela itoe mijnheer Faudzie Bowo dapet kepilih djahadie governour djikalaoe ianjah tijada pedoelisama generatie moeda...???
  ik tjoeman bole kassie do'a soepaja itoe mijnheer presideent yang ake di pilih taoen 2009 sedikit pedoeli sama itoe bacteria e. tjollie....
  gimana menoeroet kowe boeng..??

  ReplyDelete
 6. Botja Gembloeng, koweorang temtoe sahadja djao lebi zacheen deripadah ik soewalan itoe Narik kotang koweorang poenja baboe !

  Djikaloe kowe kassie pengarepan samah gementee, toewan2 bessar pamrentahan van India timoer, mangka koweorang tjoeman menggantang asap poen ! Ngoejoehi segoro ! Segoro soeda temtoe asin itoe, ngapain kowe orang kassie koweorang poenja oejoeh itoe ?

  Apa passal mijnheer Fauzie tijada kassie peratean lagih samah narkoba ? Moedah sahadja djawapnja, Passal ianjah tempoh ini soeda mendjahadie Gouvernoor ! Djandjie itoe tjoeman dioetjapkeun paas kowe kampaijn poen ! Djikaleo soeda poenja koewas, loepakeun sahadja !

  ReplyDelete
 7. sebaiknya berapa hari sekali kita coli??

  ReplyDelete
 8. koweorang kok mingsih poela soeka itoe tjolie?itoe soewatoe perboeatan nistah poen, dosanja berlipat doewa poen, soeda lah menipoe koweorang poenja manoek, soedah poela menista koweorang poenja tangan..mbok ja koweorang pake boneka van taiwan itoe sahadja, jang bisa empot hajam poen..koweorang poenja manoek pasti terasa lekker..

  ReplyDelete
 9. #boeng trisno : tergantoeng koweorang poenja kakoewatan poen, djikaloe boeng Pitik en boeng kawoela alit sebagih patokan, marika orang rata2 bole 3 kali searie itoe.....djikaloe ditanjah kenapa moesti itoe 3 kali searie ? Djawapannjah iaitoe "sesoewain dengen andjoeran boeng doctor.."

  #Boeng pitik: sebab itoe 99 per ratoes laki bole kassie itoe parboewatan chijanat poen, itoe boneka bole brapa ianjah poenja harga poen ?

  ReplyDelete
 10. hati-hati di moesim rendheng beginih, djikalaw itoe tjairan hasil tjolie hanjoet bersamah aer hoedjan ke soengai en di boeahi samah itoe ikan gatoel penghoeni tetap soengai.. bisa djadi moentjoel species baroe jang roepanja tidak karoean poen :D

  ReplyDelete
 11. sinjo nyeplos, ik bole bajangin itoe ikan bole poenja moeke tjampoeran antarah boeng pitik elek sobo kebon samah itoe endik kawoela alit iang tijada mbedjadjie poen ! Hoek !

  ReplyDelete
 12. Boeng kowe orang boleh masuk MURI itoe, kategori coli paling sering itoe poen, apa pasal? sebab kowe orang belanjah saboen melebihi belanja itoe beras boeng! elok tenan!!

  ReplyDelete
 13. Hahahaha ! Boekan ik, ik tjoeman kassie gambaran sahadja...bahoewa itoe parboewatan chijanat ada en dikassie lakoewin samah orang rame :P

  ReplyDelete
 14. huah.. *blajar bosomu angel men yah*

  laki2 coli . . lbh aman dari pada jajan tar malah resiko kena AIDS..

  wakkaak :D

  ReplyDelete
 15. boeng omith, lebi bae lagih soeda zonder tjolie en koweorang tijada djadjan samah itoe prampoewan soendal poen....matjem ik orang :P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top