koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Sabermoela di itoe roewang makan alijas kemboel andrawina itoe sang Praboe Dewata Tjengkar, Radja dari segala Radja rasaksa, ada pertjakapan....
"Toemben ini ari masa'an boewat Ingsoen lekker tenan, tjoeba koweorang sigrah panggil itoe toekang mangsak iang mbikin ini makanan soeda djadi lekker toelen inih poen...."
"Sendiko dawoeh Goesti Praboe..."Saperminoeman teh kamoedijan...

"Hamba iang kasie adep toewankoe baginda, tabe..."
"He kowe betoel toekang mangsak ik poenja masa'an poen ?"
"Begitoela poekoeloen...bener adanjah...."
sambil gemeteran tijada keroewan....
"Ini ari kowe mbikin ik poenja mas'an sari-sari ik trasa beda itoe poen, apa kowe poenja itoe resia choesoes dalem hal-echwal koweorang poenja boemboe ?"
"Ampoen...Goesti, ik tijada perna brani kasie boemboe iang sekiranja Goesti tijada berkenan poen..."
"Djangan bohong koweorang !"
ini Praboe Rasaksa moelain nae pitam poen..."djikalaw tida koweorang kasie itoe boemboe tambahan mangka ini masa'an matjem mana bole beda dalem itoe rasanjah poen ?"
"Soempa Goesti...hamba betoel tijada kasie barang satoe apa ke Goesti poenja hidangan...aken tapi..."
'Aken tapi apa he kowe tjetjoengoek ?"
"Anoe Goesti...mohon Goesti poenja ampoenan, tadi koetika hamba kasie iris itoe bawang boewat Goesti poenja masa'an tanpa sengadja ik kasie iris ik poenja djari, en itoe darah ada sedikit kasie tjampoer ke Goesti poenja masa'an..."
...itoe madame loso poenja loeda soeda kawentar seantero kawedanan
Soerakarta...
....Hatta, semendja itoe ari, Sang Praboe Rasaksa Dewata Tjengkar mistih sigrah dibrih masa'an iang ada boemboe itoe darah manoesijanjah, malahan makin ari makin sekalijan samah itoe daging2njah poen, alijas mendjahadi satoe orang canibaal toelen poen.... ( kisa Adjisaka, toekang temoewin aksara Djawi )

Kadjadijan iang mirip sikit sama itoe kisa ada dialemin sama ik orang itoe. Sabermoela dari ik poenja kademenan plecier, soeka itoe keple' ilat (goiang lida) mangka ik soeka ada koendjoengin itoe hiek, alijas tempat itoe wedangan di sapoeteran itoe Solo poenja kawedanan. Ini kabijasa'an soeda toeroen temoeroen semendja sang Praboe Pakoeboewono iang ka-delapan poen. Itoe oknuum Radja Djawa (moengkin bole dapet itoe inspiratie dari Louis XVI) soeka betoel makan ena. Mangka tijap malem dija orang soeka ada koendjoengin samoewa restaurant, waroeng en segala matjem podjok kota iang dia orang soeka denger ada satoe djinis makanan iang lekker manoeroet itoe chabar boeroeng....

Sala satoe hiek iang soeda kawentar antero pandjoeroe Solo en sakitarnjah iaitoe Hiek van Madame Loso. Itoe Madame soeda toewa betoel, dija orang poenja ramboet soeda poeti samoewa, make itoe costuum ala satoe orang djawa prampoewan, kaen kemben en kawan2njah. Kabetoelan ini hiek Van Madame Loso naar betoel sama ik poenja roema, djahadi ik soeka kasie koendjoeng ka itoe hiek Van Loso saminggon sekali minimaal. Iang kawentar toelen dari dia orang poenja chaas adala itoe wedang djeroeknjah, rasanjah tijada bandingin dengen hiek iang laen poen. Rasa manies en ketjoetnjah paas betoel sama kitaorang poenja lida poen. Itoe iang mbikin ik penasaran tjari taoe dija orang poenja resia.


sedeng ni'matin itoe madame Loso poenja pitjin biologische....


Dengen nijat en keridhoan ik poenja orang toewa, mangka ik kasie laksanaken toegas moelija inih, iaitoe dengen tjara apapoen mistih tahoe itoe oknuum mBah loso poenja resep resia dija orang poenja wedang djeroek. Mangka semendja itoe ari ik penasaran, mangka ik bole tingkatin koendjoengan ka itoe madame Loso poenja hiek mendjahadi doewa kali seminggon.

Setla sawoelan berlaloe tanpa brentih ik kasie tengo itoe samoewa tingka lakoe Madame Loso,mangka ik bole tariek kasimpoelan iang mistih bole kedjoetin kitaorang samoewa betoel ! Matjem mana tida ? Itoe resia ternjata ada di dijaorang poenja loeda ! Djabang Baji ! Ja bener, dengen dija orang poenja loedala itoe wedang djeroek mendjahadi lekker betoel ! Apa pasal ?

Djahadi matjem inih, tijap kalih itoe oknuum mbikin kitaorang poenja pesenan wedang, mangka sigrah sahadja dia saoet itoe laap gombal iang soeda boeloek betoel dija poenja warnah, en pasal itoe Madame Loso poenja gigi 'madjoe' alijas tonggos van mrongos, mangka soeka ada loeda iang netes dari dija orang poenja moeloet, en ampir zonder brenti poen ! Djahadi soeka tida soeka itoe tjampoeran antara loeda madame Loso dengen itoe koeman amoeba binti viroes bacteria bermoeloet getar --iang soeda bertjokol di itoe laap dalem tempo bertaon2-- dikasie ka kitaorang poenja wedang. Pasal sang gombal boeloek itoela iang djahadi laap boewat samoewa gelas en teko iang diaorang pergoenaken ! RESIA besar abad inih soeda terkoewa sama ik orang, koeaing !

Bole kitaorang kasie kasimpoelan, itoe loeda kasie kerdja matjem pitjin iang koweorang soeka goenain boewat tambah sedep en lekker koweorang poenja masa'an poen. Djahadi loeda madame Loso ini matjem pitjin biologische. Moengkin ini orang mingsih katoeroenan itoe Praboe Dewata Tjengkar poenja kokie, iang dara en kringetnjah mbikin itoe oknuum radja rasaksa mendjahadi satoe canibaal. Djahadi djikalaw kabetoelan koweorang soeka kasie edje atawa kritiek ka koweorang poenja iboe, binih atawa apapoen iang berbaw masa'an mangka moelain tempoh ini tijada oesa kowe banja tjingtjong, sigrah kasie koweorang poenja loeda, atawa dara samah itoe masa'an. Moengkin didjamien lekker, tergantoeng koweorang poenja kwaliteit kringet, loeda en darah. Sjoekoer2 koweorang poenja kake-mojang iaitoe sang Praboe Dewata Tjengkar poenja kokie.....

Koeaing !
Si Pait Loeda berdara biroe
Post a Comment Blogger

 1. mBah koeaing, maneh ma mani geuleuh siah !! :(

  ReplyDelete
 2. itoe baroe rasa loedahnja poen soeda mbikin koweorang ketjandoewan.. apalagih djikalaoe itoe ingoesnja wah tambah lekker moengkin...

  moengkin itoe madame loso djikalaoe mbikin itoe atjar tinggal diaorang kempit itoe timoen di ketiaknjah... wah.. atjar dengen itoe tjoeka alamiah, mak sroepoet... didjamin moentaber boeng....

  ReplyDelete
 3. mbah, ik mala tjoeba kasie pertjoeba'an boewat itoe njembli itoe madame loso....tertengo lekker itoe dia orang poeja daging.....aaaaaaaaarrrrghhhhh !!!!

  ReplyDelete
 4. kalo mo bikin tape tinggal masoekin singkong nja ke itoe poenja.......wakakakakak...gemblung kabeh, masa ija itu loeda bisa bikin lekker.
  kowe orang maimang brani bnaar boeng koeaing...soedah tahoe itoe vetsin loeda masih sadja dini'matin

  ReplyDelete
 5. Boeng onanj, asal jij taoe sahadja, manoeroet ik poenja pengalaman, semangkin djorok itoe waroeng, semangkin lekker itoe kwaliteit dia orang poeja masa'an. Tjonto kowe orang pigih ka itoe restaurant Minang, semangkin djorok dia oran gpoenja itoe dapoer, bijasanjah semangkin lekker djoewa....

  Mangkanjah koweorang tijada oesa tengo dapoer itoe waroeng, djikalaw tengok soeda mistih kowe sigrah moentah....djikalaw kowemakan, mangka tijada oesa difikirin apa iang soeda terdjadi di dapoer.....mak njoesss..!!

  ReplyDelete
 6. Hidup mbah Loso! Review wedangan mbah Loso bisa dibaca di blog Dolan ke Solo: http://dolankesolo.blogspot.com/2008/07/wedangan-mbah-loso-karanganyar.html
  Ayo podo mampir!

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top