koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Sedikitnjah ada itoe tiga oensoer karoenija Toehan Allah SWT iang djahadi keadjaiban terbesar sepandjang sedjara oemat manoesija iaitoe : bothok, tempe goreng an Teh Botol (Koeaing !)

Teh botol sosro, teh melatie iang ditaro dalem botol, boekan teh sembarang teh. Ini teh melatie van Tegal tijada poenja banding iang sepadan poen. Ik rasa inih mingsih djahadi kampiuun di antero Oost-Indie dalem mas'alah parminoeman iang dikasie wadah itoe. Katersinggoengan ik dengen ini teh loewar bijasa adala tempo koetika ik mingsih djahadi student di itoe Parijs Van Djava. Ik poenja itoe kawan satoe indekoost iang poenja djoeloek Moeljadi Hamzah, ik soeka kasie djoeloek asal sebahagai itoe Dimoelkenkoeaing ! Inih oknuum ampir tijap malem slaloe kasie adjak ik ke itoe waroeng Darokdhok, itoe waroeng klontong iang paling deket sama kitaorang poenja indekoost--tijap malem. En tijap malem poela inih dimoelkenkoeaing slaloe sahadja mistih minoem Teh Botol Sosro, tanpa abseen barang satoe arie poen, 7 ari seminggon, 31 ari sewoelan en 365 ari dalem setaoen tanpa itoe freeij babar pisan poen !
Tengo poenja tengo , ternjata di dia orang poenja itoe tana klaeran tijada bole didjoempain itoe teh botol sosro, iaitoe di Balikpapan poen....sabegitoe djoewa di itoe Lampoeng, kowe mistih tjari dahoeloe antero lampoeng bole dapet satoe botol sahadja itoe soeda mistih sjoekoer toedjoe ari toedjoe malem sama Toehan Allah SWT.....entah kenapa itoe teh botol sosro tjoeman menang di Djawa sahadja, troetamah di Betawie poen...soeda sengada lawan kata itoe sinjo Ambon poenja oedjar...
...teh botol sosro djikalaw diminoem sama itoe batoe es mbikin kita orang poenja awak segerlekker...
Koetika itoe ik mingsih soeka itoe iang namanjah minoem minoeman poenja soda dari Amerika Sjarikat, aken tapi setla ik poenja gindjel ada watoenjah mangka ik tjoeba oentoek bole tjari minoeman iang laen sekiranjah bae boewat ik poenja gindjel itoe poen. En tempoh iang bersama'an itoe kitaorang laksana dikasie kenal samah itoe teh botol sosro samah itoe oknuum, ja soeda, ik achiernja katoelaran !

Maimang di lidah ik, iang paling ni'mat itoe adala itoe teh melatie poen. Ik tijada soeka itoe teh mawar, apalagih itoe teh apek alijas teh sariwangie itoe poen, barang apek begitoe ko dikasie dalem koweorang poenja peroet ! Tjoeba ada itoe iang djoewal teh stroberry, ini lekker tenan itoe poen ! Pasal iang soeka ini minoeman moengkin banja sekalih itoe, mangka itoe orang dagang soeka kasie harga se'ena dija orang poenja djidat sahadja itoe ! Perna ik minoem di tenga waterwadeen naar koeningsplaan Van Gambir, mangka ik soeda satoe kehaoesan iang amet sanget, ik langsoeng sahadja tjaboet itoe teh botol dari satoe orang toekang djoewal itoe minoeman, tanpa ik kasie tandja itoe harganjah poen ! En soeda temtoe bole kowe doega, itoe toekang dagang andjing bole bilang en moekoel ik "Toedjoeh goelden sahadja sinjo..."

Godverdomme zig ! Itoe harga pasaran tjoeman doewa benggol selawe sen poen !! Alijas lipet-kalipet sampe sareboe per ratoes ! Alijas sapoeloe kalih !
"Eh ...kowe orang dagang iang bener dong !" ik soeda tijada sabar lagih boewat nondjo itoe toekang dagang poenja moeke...

Sadjoeroes kamoedijan, entah itoe darimanah datengnjah, banja kaoem bertjloerit soeda kepoeng ik
"Ada mas'alah sinjo ?"
"Ach...tida djoewa ik tjoeman mahoe bajarin ini ik poenja teh botol " djawap ik sekenanjah....daripada ik poenja leher ilang djahadi tjarok..samah itoe oknuum toekang dagang Madoera bangsat poen....segerr en lekker....


Di Toemasek, soeda djao2 ka nagri orang, mingsih sahadja perboeroewan itoe teh botol berlangsoeng, kitaorang tjari itoe teh bijasanjah di itoe sala satoe waroeng Ajam penjet Van Ria, dasar priboemi....soeda begitoe iang adah tjoeman iang diboengkoes itoe kertas, teh botol iang boekan dari botol poen....aken tapi itoe waroeng poenja pelajan soenggoe molek en lekker samoewanjah....troetama bahagejan itoe bokong poen....

Laen lagih di semendja ik tinggal di afdeliing Rawabelong van Kebajoran poen. Ik tengarain manah itoe iang poenja harga teh botol paling moera, soeda temtoe iang laen djoewa moera poen. Alijas itoe toekang dagang soeka kasie tjonto njatah kitaorang poenja Nabi besar poenja teorie van dagang "Djoewal lima dengen itoe oentoeng doewa lebi bae daripada koweorang djoewal doewa oentoeng lima itoe..."

Iang ini poenja tjonto iaitoe waroeng Van Atjeh deket dengen ik poenja indekoost itoe, djikalaw iang laen soeda pasang banderol 1 goelden 5 sen, mangka ini oknuum tjoeman kasie pasang sebesar toedjoeh sen sahadja ! Loewar bijasa poen !! Tijada hairan ampier tijap malem ik soeka nongkrong di itoe waroeng sambil tijada loepa minoem teh botol sosro sampeh doewa-tiga botol poen....

Kamoedijan setla itoe harga nae mendjahadi satoe goelden pasal kasie ikoet itoe harga minja iang tijada perna sekalipeon toeroen ! Dija orang mingsih sahadja kasie djoewal dengen sagoelden djoewa ! Edan, ik tijada tahoe darimanah ik oknuum kasie oentoeng diaorang poenja dagangan poen ? Iang penting ik mingsih bole pesta teh botol tijap malem ! Aken tapi iang namanja kesenengan maimang bijasanjah tijada bole poenja tempo iang lama poen. Itoe waroeng entah kenapa itoe tiba2 sahadja toetoep tanpa kasie pambritahoewan terlebi dahoeloe itoe ! Tengo poenja tengo, dia orang poenja laki poenja binih satoe lagih di itoe leba boeloes afdeling, kesijan sekali itoe !

Lepas dari itoe waroeng, ik kasie perboeoeroewan lagih dimanah ada itoe waroeng iang kasie djoewal teh botol dengen harga miring poen. Koetika itoe ada ampat waroeng di sapoeteran ik poenja indekoost, iang pertama Waroeng Tjap orang Padang poen. Dija oknuum kasie djoewal 1 goelden 2 sen, sedeng ada doewa waroeng van Batak, satoe ik kasie djoeloek sebahgai Oetjok baoe (pasal dia orang poenja baoe kringet loewar bijasa itoe ) en satoe lagi itoe Oetjok djoedjoer.

Di Oetjok baoe, itoe teh botol kasi banderol sebahagai satoe goelden satoe sen (lebi moera satoe sen daripada itoe waroeng van Padang) aken tapi oetjok djoedjoer lebi gawat lagih, kasie harga per banderol, alijas satoe goelden sahadja ! Loewar bijasa ! Brarti itoe sama dengen itoe marhoem Waroeng Van Atjeh tempo arie ! Aken tapi oetjok djoedjoer tijada sendirijan poen, ada lagi itoe ik kasie djoeloek waroeng bissu.....apa pasal ? Pasal itoe oknuum iang poenja waroeng brasal dari Boegis, en dija orang poenja moeka tida djelas, orang laki ataw prampoewan poen, alijas wadam boegis, bissu ! En dija orang poenja harga teh botol maimang mooj djoewa, satoe goelden djoewa ! Inih waroeng iang paling ik sering koendjoengin sebahagai gentih itoe waroeng van Atjeh, pasal inih waroeng naar dengen ik poenja indekoost poen, sedeng itoe Oetjok djoedjoer aga perloe kasie djalan kakie dahoeloe ...

Djikalaw marika orang djoewal harga teh botol sosro dengen harga banderol, bole ik kasie djamin harga barang iang laen djoewa moera itoe poen, entah itoe noeroetin kita orang poenja Nabi besar poenja nasihat ataw tida, iang djelas, tempoh itoe Waroeng Van Atjeh en waroeng Bissu soeda toetoep panggoeng, alijas tijada djoewalan lagih ! Apaka akibat terlaloe moera dia orang djoewal harga ataw alesan iang laen, iang djelas ik poenja arepan tjoeman waroeng Oetjok djoedjoer sahadja poen....

Begitoela, teh botol sosro sebahagai itoe indicateur pergera'an harga barang, bole kowe seboet sebahagai tjabang elmoe economie iang baroe sebahagai Teh botol-onomics....

Koeaing!
Bole abisin minimaal 400 botol teh botol sosro tijap taoen.....Post a Comment Blogger

 1. Hahaha...
  "Apapoen makannja, minoemnja Teh Botoh Sosro".

  Iklan sekaleee...!!! :D

  ReplyDelete
 2. matjem mana boeng, di sapoeteran koweorang poenja tempat tinggal, matjem manah harga itoe botol poenja teh ?

  ReplyDelete
 3. koeaing!...ik juwal tee botel harga 1 gulden 5 sen poen...bole beli di afdelling sosro dengan harga 24 gulden/kraat...djadi ik poenja oentoeng 12 gulden/kraat...itoe tee botel..ik kasi masoek koolkast...djadi itoe oentoeng djoega dikasi boeat bayar listrik djoewa poen....

  ReplyDelete
 4. edan tenan itoe poen, kowe bole beli langsoen dari itoe pangkalan teh botol ? Maimangnjah bole beli boewat koweorang sandirih itoe ? Boekan dalem itoe partij besar ?

  ReplyDelete
 5. laen tee botol sosro, laen pepsi boeng,, tjoba kowe tengo ik poenja blog..

  ReplyDelete
 6. ik baroe maphoem.. mengapa koweorang badannja boentek boender matjem botol... roepanja soedah lama koweorang ketjandoewan sama inih teh Sosor poen..
  tjobalah sekali tempoh koweorang pakai itoe kaos teh botol... ntar orang rame bilang "ada teh botol keloejoeran..."

  btw.. itoe model prawan kanton jang njosor teh botol ko kalijatan djoeling... apa kebanjakan njosor teh botol ja..?? ati-ati boeng... :)

  ReplyDelete
 7. teh botol sosro nya satu ya mas!!!
  ga pake lama ya....

  ReplyDelete
 8. hahahaha...teh botol bikin njandoe emang...djangan²...ach soedahlah..

  ReplyDelete
 9. #mbah Dipo, ik inih aneh bin adjaib mbah, lha wong tioe aer poeti shadja djahadi lema di ikpoenja badan poen...djangan kate itoe teh botol poen...

  #chitchat
  kowe sala orang itoe non, iang toakng djoewal adala sitoe sinjo kuya poen....

  #onanymuous
  ..djangan2 matjem onany boeng ? Mtjem kowe roang poenja djoeloek itoe....ada2 sahadja koweorang itoe poen....

  ReplyDelete
 10. di lidah saya sosro itu terlalu pahit, saya lebih suka tong tji. haujek soro :D

  ReplyDelete
 11. boeng, itoe tong tji poenja kwaliteit teh sewelas doewa welas samah itoe sosro boeng ! Samah2 van Tegal inih poen ! Ik koetika ketjil soeka itoe mbikin teh toebroek van Sepeda balap, njapoe...iang samoewanja chaas Tegal poen....

  Lebi lagi itoe blon manis, wong iang koweorang bilang sebahagai pait sepet sahadja soeda mbikin ik poenja awak gembrot tiajda keroewan, matjem manah djikalaw bole manis itoe ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top