koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Semendja alam semestah ini dikasie tjipta samah iang maha koewasa alijas Toehan Allah SWT, mangka slaloe itoe dikasie imbang antara hal-echwal iang bae en hal echwal iang boeroe djoewa. Kitaorang poenja kake mojang, Adam, dikasie goda sama Iblis , poen bole dikasie nasehat bae sama itoe malaekat. Lantas semendja itoe ada soerga en neraka poen, iang bae masoep sorga, iang chijanat soeda mistih sigrah katjeboer ka itoe djahannam poenja loebang iang manjala2 dengen ganasnjah ! Dalem itoe doenija politiek, ada kitaorang kenal sebahagai itoe opositie, iaitoe fiha iang berlawanan, inti dari itoe samoewa iaitoe kaseimbangan, pasal tijada iang moetla di inih doenija, dalem itoe koewasa gelap ada koewasa terang walaw tjoeman satoe titi, sabegitoe djoewa kabali'annjah itoe.....

...Giant itoe slaloe kasie repot samah itoe kawan2 iang laen itoe...
Dalem kitaorang poenja kaidoepan sebahagai machloek sosiaal alijas mistih kasie gaboeng samah itoe orang rame, kitaorang djoewa soeda mistih bladjar mahfoem bahoewasanjah kitaorang ada iang brengsek en ada djoewa iang bae, en sekaligoes djoewa ada kadoewa sipat itoe dalem dirih kita poen. Pandawa tijada bakalan katengo itoe sebahagai kesatrija iang bae boediman djikalaw itoe kaoem koerawa tijada bedjat en chijanat sebangsat2njah ! Perbeda'an itoe sabegitoe mantjolo'njah saingga kitaorang djahadi hairan, apaka ada itoe orang iang sedjahat en sechijanat itoe en apaka maimang ada itoe machloek iang begitoe kedji matjem koerawa di doenija ini ? Djawapannja manoeroet ik poenja pengalaman idoep iaitoe : A D A !!

Nobita poenja itoe kawan iang brengsek binti chijanat, berdjoeloek itoe GIANT ! Soeka kasie hadjar sama ana laen iang lebi lemah en temtoe sahadja Nobita tijada poenja njalih boewat kasie lawan itoe ana iang maimang bongsor diaorang poenja badan poen. Samoewa dari kitaorang , semendja kitaorang kasie kenal orang rame --dalem ini hal echwal moelain itoe kindergaten-- soeda ada itoe si chijanat matjem Giant !! Pasal ik tijada ngalemin itoe masa tempo sakola di kindergaten, mangka ik bole kasie tjonto koetika ik ada sakola di itoe HBS poen. Ik poenja kawan itoe iang poenja tabijat chijanat poenja djoeloe sebahagai itoe Soeparman alijas nDhoklok (kowe batja 'o' matjem 'o' dalem itoe 'soto'). Ini oknuum poenja kalebihan badan dibanding samah ana2 satoe pantaran, pasal dija orang kasie masoep itoe sakola maimang soeda kasep alijas tlaat !

Koetika itoe si nDhoklok inih gawatnjah djoewa dikasie djabatan sebahagai itoe katoewa klaas ! Apa tijada gawat kliwat2 poen ? Sabagimanah itoe Lord Acton soeda kasie oedjaran "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely", mangka ini nDhoklok itoe satoe tjonto iang sampoerna bahagi itoe Lord Acton poenja aksioma poen. Soeda itoe poenja djabatan, poenja awak iang lebi gede daripada itoe kawan2 satoe baja, ja soeda, kloop !!

Bentoe2 itoe kesewenang2an inih oknuum bole ik kasie oeraiken dalem ini toelisan, iang moengkin maimang rada katerlaloewan itoe poen. Sebahagai tjonto, itoe oknuum tijada ragoe boewat kasie loedah ka itoe ana iang laen, langsoeng ka itoe moeloet iang diloedahin. Djahadi dengen itoe kasie pake metoda, dikasie tlikoeng dahoeloe, lantas itoe moeloet poenja sang korban dikasie paksa boeka, lantas 'Tjrooot !" dikasie itoe loeda si nDhoklok iang berbisa matjem oeler kobra dari negri indoestan !

Loedah hanjala sala satoe alat penjiksa itoe oknuum, iang laen adala itoe balsem goso.....kowe orang tahoe, matjem mana panasnja itoe balsem goso djikalaw kena koweorang poenja koelit, dalem ini actie, lebie ngerih lagih poen ! Bole zonder sebab en akibat, itoe oknuum bole kasie ini balsem goso ka mata ana iang laen, bole kowe bajangin matjem manah itoe sang korban berkaing2 tijada keroewan, pasal diaorang poenja mata matjem kena api pasal panasnja tijada keroewan !!


nDhoklok


Apaka kitaorang poenja 'giant' brenti tjoeman tempoh HBS sahadja ? TIDA sama sekali !! Koetika sakola di MULO ada djoewa ana2 iang poenja klakoewan sewelas-doewa welas matjem itoe Soeparman sang boewas ! Kali ini oknuum itoe poenja djoeloek sebahagai Rober, JA !, maimang itoe dia orang poenja Bapa kasie djoeloek sebahagai Rober (matjem perampok sahadja !). Itoe oknuum poenja Bapa moengkin tijada faham Inggeris poenja basa, asal tjomot sahadja dengen alesan dija orang laer dalem boelan Romadhon en Oktober poen ! Watricht ! Paas betoel itoe dengen itoe ana poenja tabijat iang soeka membabibroetaal samah kawan iang laen !

Pasal ini oknuum poenja awak segede samson, sedangken ana iang laen mimpi basa sahadja blon,seketjil orang2 kate --iang soeka ada dalem itoe panggoeng toniil biskop misbar djamoe tjap djago-- mangka dengen laloewasanjah itoe Rober kasie sebar teror ! Djikalaw ada ana laen iang tijada ta'at diaorang poenja prenta, mangka itoe tangan en kakie --setjepat kilat Zeus-- sigrah kasie hadjar kitaorang poenja kepala, pantat atawa apapoen anggawta badan sijal iang paas deket sama itoe oknuum bedjat ! Plak !! Boekk ! Blesss....!!! Kabetoelan ini oknuum koerang begitoe kompliet dija poenja oetek, mangka dia ada andelin ik poenja oetek iang tjoekoep loemajan djikalaw ada oedjijan ataw ada itoe pekerdja'an roema poen, mangka ik aman dari itoe siksa'an Rober de Giant van MULO.....

Lepas dari MULO kitaorang kasie masoep AMS di SOLO, di ini sakola banja bener itoe oknuum GIANT, ada moengkin berpoeloe2 ! Dari abang klaas, satoe klaas mala ada itoe ade klaas iang badoengnjah tijada tahan lagih ! Satoe klaas iang badoeng koetika itoe berdjoeloek sebahgai Sadewo alijas mbako.....kita kasie djoeloek sebahagai mbako pasal dija orang poenja ramboet roewet matjem tembakaw klaas moera, soeda roewet, apek djoewa....Ini oknuum poenja awak ketjil sahadja sebetoelnjah poen, aken tapi dija orang poenja njali ik akoewin sebahagai loewar bijasa poen ! Perna ik tengo sendiri ini oknuum kasie toeker katoepat bangkahoeloe sama kitaorang poenja abang klaas iang poenja djoeleok sebahagai sinjo Doni, iang dia orang poenja badan segede pintoe sakola....! Aken tapi si mbako inih tijada sikit poen rasa gentar, sambil bakoe hantem mingsih sempet kasie oempatan2 alijas misoeh2 itoe !! Perna poela ik kasie tengo ini oknuum dipanggil kaloewar klaas --padahal sedeng ada itoe peladjaran-- sama giant abang klaas iang berdjoeleok sebahagai Agoes Mansion (pasal soeka mabo make itoe tjap minoeman api)

+ Pa bole kasie idjin temoein itoe mbako barang sedjena ?
- Ooo..silaken sahadja...asal tijada makan tempo lama poen....

Lantas itoe mbako kaloewar dari klaas, blon sempet bitjara itoe mbako tla dikasie samboet dengen itoe bogem mentah tjap ketoepat bangkahoeloe dari itoe Agoes mansion, soeda barang temtoe itoe mbako iang tijada kira aken dikasie embat setjepat itoe antjoer dija orang poenja moeka !...Aken tapi sigrah sahadja itoe mbako kasie balesan iang setimpal...bak..buk !! Itoe goeroe en kawan iang laen tjoeman plongah en plongoh saola tijada pertjaja aken actie politioniil doewa orang barbaar iang tijada kenal tempat en tempoh !! Edan tenan !!

Begitoe ik kasie indjek bangkoe koelija di itoe Universiteit Van Der Djatinangor Daroessallam, semangkin banja sahadja oknuum Giant di ik poenja lingkoengan, ada iang beda dalem ini hal, moengkin inih tempo ik termasoep dalem lingkaran kaoem Giant itoe sendirih ! hehehhe...satida'njah ik soeka brantem doewa boelan sekalih sama giant2 iang laen poen....perna ik dikasie krojo sama doewa oknuum Giant wong Palembang....Bak! Boek ! Prot !! Itoe oknuum berdjoeloek Faisal en Hakiem.....aken tapi ik poenja kaloewihan koetika itoe, marika orang soeda maboek itoe Atjeh poenja Bajem, djahadi tijada fokuus sama sekalih dalem adoe poekoelan....sedangken ik dalem ke'adaan sihat wal afiat, saingga ik bole kasie tendang en poekoelan iang loemajan sama doewa oknuum pangetjoet inih....seblon dikasie pisah sama giant angkatan lamah iang poenja awak soeper besar, si Goesoer !

Begitoela, satijap tempoh dalem kitaorang poenja phase idoep, mistih ada itoe Giant di sapoeteran kita, entah deket ataw djao, mistih ada.....djadi koweorang mistih bole awas sahadja samah giant2 itoe .....!!

Koeaing!
Giant bermoeke Nobita berbinih Shizuka

Post a Comment Blogger

 1. hweleh.. koweorang ko mbitjaraken itoe kontjo-kontjo moeka lama. Si Rober itoe soeda poenja kaloewarga poen, malahan poenja itoe mini market. Sedari HBS itoe oknoem soeda mbikin simbah bendjoet-bendjoet poela, namoen semangkin toewa moestinjah soeda tijadalah itoe wata' giant nja.
  sewaktoe di MULO koweorang moestinjah inget joewa ada oknoem jang berbadan antjloeng laksana genter, jang diorang poenja nama Aryono... itoe perawakan giant aken tapih diaorang poenja wata' laksana woro soembodro binihnya ardjoena poen...

  ReplyDelete
 2. hahahahaaha...koweorang satoe HBS sama itoe oknuum ? Tjilaka doewawelas itoe boeng .....sinjo Arjono itoe ana oknuum advocaat iagn slaloe tampiel rapi djalih itoe ja mbah ? matjem manah itoe oknuum tempoh ini ja ?

  ReplyDelete
 3. si Arjono ini tempoh mbikin itoe bengkel matjem simbah djoega mbikin.
  koweorang khan sewaktoe di MULO satoe kelas sama banjak giant.. Rober itoe salah satoenja, ada djoega itoe si Bandi, atawa si ketjil Soepri (Djoepri) jang soeka didjoeleok "Djimbeng".
  kalaoe simbah khan ada giant aken tapih tjilik kali orangnjah... mingsih inget itoe si "Gembor" sang "pendjahat kelamin" jang mesoem dan latjoer itoe poen? matjam mana itoe nasibnja sekarang... masih idoepkah atawa soeda dood van modar?

  ReplyDelete
 4. kirain giant mini market...

  ReplyDelete
 5. zen, kowe orang juga sering ngomong Giant. Giantjukkkk

  ReplyDelete
 6. #mbah Dipo,
  Maimangnjah dimanah itoe oknuum arjono poeja domisilie poen mbah ?

  Djikalaw itoe Gembor, soeda mendjahadi itoe toekang balak kajoe lijar di itoe Borneo tenga poen, poenja boentoet soeda tiga ekor itoe....

  #sinjo Pippip
  matjem noni2 sahadja kowe orang poenja tjara fikier....balndja en blandja maloeloe....

  #Boeng Andy
  ....sinjo zen itoe oknuum darimanah poen ? Mohonkasie oendjoek....

  ReplyDelete
 7. eh noni niawmiaw, lamah ta basoeo itoe poen....ko mingsih roewet sahadja sich ? Apanjah itoe iang roewet non ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top