koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Dalem rangka ik poenja maschapiij poenja oelang tahoen, mangka bebrapa orang ian gsok django mengadakeun itoe swatoe kadjoewaraan sipakbola antar itoe koeli2 maschapiij itoe. Ik termasoep iang mendjadi itoe pemaen andalan dari ik poenja perkoempoelan koeli boeroeh kapal poen. Sebenernjah ik soeda bertahoen2 tijada pernah menjepa itoe si koelit boender poen, semendja ik mingsih koeliah di itoe sakola tinggi universiteit de Padjadjaran van djatinangor daroessallam itoe. Aken tapi ik poenja fikiran iang bagoes, ik poenja badan soeda mlaar tijada karoe2wan poen, sa'at iang bagoes oentoek memoelain sasoewatoe iang bisa mbikin kita orang poenja awak sihat en fikiran djadi tida tjape dikarenaken tekanan dari itoe bos2 bangsat ! Singkat tjarita, ik langsoeng itoe memborong samoewa peralatan2 en perna-perni boewat maen itoe bola poen. Ik choesoes membawa sorang konsultaan iang --meroepaken orang awak-- sebahagai toekang tawar di itoe slipi poenja pasar poen. Dengen itoe doewit sadjoemla 100 kepeng sahadja ik soeda mendapatin itoe sepasang sipatoe bola, sepasang itoe penahan toelang kering, kaoes kaki bola iang sijap digoenaken boewat menerdjang lawan poen itoe ! Kita poenja tana latihan iaitoe di lapangan senajan iang bagoes dengen ongkos sewa 400 f dalem itoe doewa djem permaenan sahadja ! Didalem itoe pertandingan kita orang brasil menggiles itoe kloeb voetbal dari itoe koewait poenja maschapij, UASC ! Dengen sekor iang tela 4-1 poen.

Dengen kepertjaiaan iang tinggi poela kita orang beradepan dengen itoe djerman poenja maschapij, Hapag-lloyd, aken tapi apa latjoer, itoe kita nggoenain lapangan slipi iang kelas tarkam itoe, djadinjah tioda seperti maen voetbal, aken tapi lebi tepat membadja sawah itoe....memangnja kita orang poenja tenaga sehaibat kebo apah ja ? Soeda begitoe paginjah oedjan dengen deresnjah menghoedjani betawi, terang sahadja banja iang terlambat dateng, termasoek Ik poen. Dikarenaken peratoeran itoe tetep peratoeran mangka panitija tetep melaksanaken itoe pertandingan dengen pemaen kita iang hanja berdjoemla 9 oknuum poen ! Mangka dari itoe kita ketinggalan 2 kosong oentoek baba pertama. Di baba kadoewa, temtoe sahadja setelah ik ikoet maen- kita bisa menambah 3 goel aken tapi itoe djerman poenja maschapij bisa menambah 2 gol djoega...achiernjah kita kalah poen....
Memang kalah itoe sakit...

Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top