koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Brangkat dari ik poenja roema naek ik poenja harley klasiek ik tida sengadja menengo ada sorang oknuum tjewe iang mbontjeng itoe oknuum boeng2 dengen tjara miring sebahagai laiaknjah bijasa kita lihat di kita orang poenja nene kake poenja tempo poen.

Ik djadi mikirin itoe sebab, djikalaw difikir2 soeda sangat djarang kita tengo oknuum noni2 iang membontjeng dengen itoe gaia miring. Apaka kowe orang tahoe, di djaman terdahoeloe di Eropah itoe noni2 moesti naek koeda dengen gaia itoe miring bijar dianggepin boekan orang oerakan alijas ra'iat djelata poen, itoe dianggep sebahagai tata tjara matjem mana bangsawan poenja sikep iang bae.

Setali tiga wang, disinipoen berlakoe hal iang demikijan itoe ....daholoe bijasanjah apabila ada itoe noni membontjeng bromviet, moesti miring ke'adaannjah poen, aken tapi matjem manah dengen ke'ada'an sekarang itoe ? Djangan kata iang memakai itoe tjelana pandjang, iang memakai itoe rok poen djikalaw membontjeng di orang pasti soeda seperti laki2, dikangkangken itoe dia orang poenja kaki en paha poen !

"Djadi, apa iang ik tengo kemaren itoe didjalan meroepaken sasoewatoe iang loewar bijasa di loewar djamannjah! Itoe termasoep loewar bijasah, ternjata hal2 iang ketjil seperti itoe poen mendjadi sasoewatoe iang klasiek."

Djikalaw kowe orang poenja tengo, seragam itoe pemaen tennis dari djaman ke djaman, pemaen renang dari djaman ke djaman, sampai kabijasa'an2 iang dianggep sebahagai standaard kasopanan di djaman kakek mojang kita idoep, lambat laoen itoe manoeroen dengen tjepet en itoe ditrimah sebagai sasoewatoe iang wadjar....

Adala wadjar djikalaw di djaman sekarang ini poen kowe tengo ana gadis iang memakai pakaian sesoeka dia orang poenja selera itoe, ada iang pantatnjah , bahkan itoe belahan pantatnjah kalihatan...beloem lagi itoe dija orang poenja pajoedara beredar kamanah2 poen ! Edan tenan .....

Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top