koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Alief si boedak gerilja - IX
Alief si boedak gerilja - IX

...setla bertaon idoep dalem gerilja samah soldadoe priboemi, mangka Alief bole temoewin ianjah poenja sanak kadhang iang ternjatah ming...

Read more »

Boeroeng Pedhes
Boeroeng Pedhes

...di poetjoek poe'oen tjemara... ..boeroeng koetilang berboenjie... (boeroeng koetilang, satoe goebahan Iboe Soed ) B oeroeng ko...

Read more »
 
Top