koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...di poetjoek poe'oen tjemara...
..boeroeng koetilang berboenjie...

(boeroeng koetilang, satoe goebahan Iboe Soed )
Boeroeng koetilang soeda lamah dikenaal sebagih satoe boeroeng iang radjien menjanjie. Tjitjit tjoewit swaranjah bikin iboeran atie iang sedeng goendah goelana poen. Moengkin kerana itoe mangka kitaorang poenja alat kelamien dikassie djoeloek sebagih 'boeroeng'. Kenapa tijada iang laen poen, iang lebi kassie bentoek iang mirip ? Matjem oeler, pitik ataoe itoe kadal ? Bole djahadie sebab kitaorang soeka menjanjie matjem koetilang itoe poen. Kitaorang poenja kake moiang maimang soeda bidjak-bestarie dalem kassie djoeloek sasoewatoe, tijada bole terlampaw voelgaar dus bole bikin kegemparan van orang rame. Mangka koetilang bole djahadie iang terbae diantara iang terbae.
...kitaorang poenja boeroeng bole bikin bagja sekaligoes tjilaka tinggal kowe piliiang manah...
Ik poenja koetilang bole dibilang tijada bessar en tijada ketjil djoewa, oekoeran rata2 sahadja. Matjem satoe pantoen iang soeda sanget kawentar di Hindia Timoer poen...

...palingla ena si mangga oedang...
..poe'oenjah tinggi2x ...boewahnja djarang....
...paling la ena si orang boedjang nona...
...badannjah tinggi2x..boeroengnjah pandjang...

Matjem kawoela alit soeda bilang "Ora-o gedhe jo ben sing temping ethes" iang bole kitaorang artiken sebagih "Size does not matter compare to its fit" ataoe itoe Boeng Darwin bole poenja theorie "Survival the fittest", iang paling ethes bin segerla iang bole djahadie phenomena.

Mahoe segede itoe Gaban atoe seketjil oepil aken tapi marikaorang bole poenja kesamaan, Troetama dalem hal-echwal kepekaan rasa itoe.

Soeda barang temtoe ada djoetaan seraboet sjaraf di koweorang poenja boeroeng iang bole mbikin satoe eloesan sahadja di itoe koweorang poenja boeroeng bole djahadie iang mbikin koweorang masoep neraka poen. Sijalnjah ini kepekaan djoewa berlakoe boewat rasa sakiet. Bole ik poenja tjrita matjem manah ik poenja boeroeng soeda menderita abis2an tempo arie.

Matjem arie bijasa mangka ik samah ik poenja oknuum kawan2 bole tjarie makan sijang di sepoteran kitaorang poenja maaschappij poen. Itoe arie roepanja soeda djahadie arie redjekie boewat itoe petjel lele poenja waroeng, soal kitaorang soeda kassie poetoesin boewat kassie makan sijang di ianjah poenja waroeng. Mangka soeda doedoekla kitaorang berempat di itoe medja waroeng petjel lele.

eagle

koeaing poenja boeroeng*....


"Boeng ik mahoe petjel lele, sambelnjah iang pedhes ja ? Bole kowe tambah atie ampela goreng poen..." kata ik dengen mantabhnjah....
"Minoemnjah apah ja bang ?" djawap itoe pelajan petjel lele dengen moeke dongonjah...
"Soeda barang temtoe teh botol sama batoe es poen...maimangnja ada lagih iang lebi lekker poen ? "

Mangka soeda teridangla itoe petjel leleh sama sambel tomatnjah iang pedhes en lekker pisan. Dalem tempo iang singkat soeda loedhes itoe petjel lele, tandhes tijada bersisa poen...

Sedjoeroes kamoedijan...

Ik soeda berada di itoe maaschappij Water Closen. Sambiel kassie kaloewar ik poenja boeroeng kesajangan boewat kasie kentjing ianjah poenja badan.

Soooooooooooooooooooooooooor.......Alkamdoelila, ni'mat kentjing iang tijada terkira bole ik rasain poen...

Sigrah ik tjoetjie ik poenja boeroeng dengen itoe aer van leding. Koetjrat en koetjrit boewat bebrapa tempoh lamanjah. En ik sigrah koembalih ka ik poenja hariba'an koersie.

Seperminoeman teh kamoedijan...

Ik rasa ada iang aneh di ik poenja boeroeng, panas en sikit gatel poen....semingkin lama semingkin panas en sakiet ! Godverdome zich ! Noni manah iang soeda kassie ik poenja boeroeng djapa mantra ? Bole sakit nian inih !

Mangka ik sigrah pigi lagi ka itoe water closen boewat kassie preksa ik poenja boeroeng....

Begitoe ik tengo, watricht ! Aga memerah ianjah poenja moeka, pantesan panas poen ! Mangka ik sigah sadar apa iang soeda terdjadie...roepanjah ik poenja tangan boewat kassie tjebok ini boeroeng tijada tertjoetjie dengen berssie, walhasiel mingsih ada sisa2 sambel petjel lele iang kassie tempel di itoe boeroeng poenja koelit !

Edan tenan poen !

Mangka sigrah ik lakoewin pragramme pembersihan itoe boeroeng van aer saboen, iang tijada banja kassie bantoe terkatjoewalie rasa enak sikit :P . Passal ik poenja boeroeng soeda panas tijada keroewan, ja ik poenja boeroeng bole djahadie sebagih boeroeng pedhes poen, passal dikassie sambal tomat van petjel lele sijalan itoe !

Bang Rhoma
Djagala koweorang poenja boeroeng sepigimanah kowe djaga kowe poenja moeloet

*tertjolong van sinih

Post a Comment Blogger

 1. burungku adaaa limaaaa...
  rupa-rupa warnanyaaaa...

  halah ;p

  ReplyDelete
 2. koweorang satoe oknuum prampoewan ko poenja boeroeng ? Limah lagie..tijada kira itoe....mbok ik dikassie satoe sahadja boewat tjadangan poen :P

  ReplyDelete
 3. djikalaoe koweorang merasa ribet sama itoe boeroeng aseli,ik andjoerkan koweorang make itoe boeroeng-boeroengan jang bisa ditjopot dan dipasang kembali alias plug and play...modelnja poen bermatjem-matjem...

  ReplyDelete
 4. Bole beli dimanah itoe menhijr ?

  ReplyDelete
 5. oentoengnja boeroeng ik beloem pernah tertimpa moesibah matjam ini poen.. alhamdoelillah..

  eh btw bang koeaing, gaja ngomongnja begini djoegakah?

  ReplyDelete
 6. ini terobosan baroe poen, boeroeng rasa pedes.. :p

  ReplyDelete
 7. #anima : djangan sampe ito eboeng, ik poenja gaia ? sama sahadja poen...

  #Boeng Valens : trobosan baroe ndhogmoe itoe ! Panasnjah itoe lho iang soeda bikin bloedruug ik poenja oeteg poen !

  ReplyDelete
 8. masie mending tjoema kepedhesan sahadja, sinjo.

  tjoba bajangken jang boeroengnja digigit itoe sranggah toengaoe poen ataoe jang lebih bikin maloe itoe jang marikaorang sering seboet dengen kedjepit sluiting.

  mak njoooeeeessss rasanja!

  ReplyDelete
 9. huakakakakaaaakk ... ternjata koweorang poenya boeroeng soeda ikoet mentjitjipi itoe pedhes. Apa kiranja boeroengnja aboeh?

  ReplyDelete
 10. gile ya.. sejak jaman belanda ternyata masalah burung pedes udah ada..

  ReplyDelete
 11. #boeng Gorbo : bole betoel poen, itoe iang kena reisluitiing poen, sakietnjah minta andjieng...

  #moes joem : tijada sampe aboeh poen, aken tapi tjoeman merona mera sahadja...

  #sidikjari : sedari itoe djeman Modjopait poen....

  ReplyDelete
 12. Waduh, kirain tadi resep masakan jaman Walanda sejenis ayam rica- rica, gitu...

  ReplyDelete
 13. bole djoewa ditjoeba itoe non, boeroeng ritja2....temtoe sahadja koweorang bole diseboet sebagih de canibaal poen !

  ReplyDelete
 14. lantas, apapoela bedanjah itoe boeroeng samah lele poen?

  ReplyDelete
 15. Watricht !

  Roegi koweorang bole poenja djoeloek sebagih ana peri poen djikaloe kassie beda antara boeroeng samah lele sahadja tijada piawai.

  Soeda djelas iang satoe soeka terbang iang satoe soeka ngeleng poen...

  ReplyDelete
 16. wakakakakakakkaa
  ngakak ampek jungkir balik....
  makanya jaga betul itu burung!! biar bisa tetep nyanyi!

  ReplyDelete
 17. dasar koweorang kedjem poen, ik poenja derita bole djahdie kowe bahan tawa ....mas'alah njanjie poen tijada pedoeli ianjah pedhes atoe tida...

  ReplyDelete
 18. ik saloet samah koweorang.. bole bikin terobosan baharoe van panganan kemproh kemprohan poen

  ik rasa kowe orang mingsih ngelih pol.. aken tetapih itoe petjel lele bole tandas en tjoba bikin itoe petjel kontol... pigimanah rasanjah boeng, lekker toelen?

  odjo odjo koweorang sehabis itoe ngulet koweorang poenjah boeroeng teroes mingsih neroesin nithili ri van lele.. en pigimanah poela itoe rasa tangan koweorang? asin poen..?

  ReplyDelete
 19. djikaloe petjel kontol kamoengkinan itoe noni venus iang soeda ble kassie rasa. Ik mingsih loeroes sahadja itoe blon wadam matjem kowe...

  Nithili ri lele iaitoe satoe soember caalsiuum iang paling mantebh poen, rasanja pedhes asien matjem oepil....

  ReplyDelete
 20. itoe asin mistinjah dari daki van bolot koweorang poenjah boeroeng poen..

  ReplyDelete
 21. Hoor !
  Dibatja dahoeloe ik poenja djawapan, langsoeng njamber sahadja kowe ! Iang kowe tanja ri lele ko bole pinda ka boeroeng poen ?

  ReplyDelete
 22. boekanka itoe tjerita tersitat bahwasanjah koweorang tijada tjewok mentjewok hore en tjoetji tangan setla itoe kassie sentor itoe boeroeng..

  odjo odjo koweorang boekannjah ketjing akentetapih itoe tjari poeding vla van mamboe godhong bosok merken koweorang poenjah kantong kemenjan..?

  hiiii.....

  ReplyDelete
 23. weh..koweorang berdoewa iki mbahas opo tojo?boeroeng, kontol opo lele?

  ReplyDelete
 24. tida tahoe djoewa inih boeng pitik, setijap kawuloalit moentjoel mangka tijada djao van selangkangan poen....mistih ditanggepin waiang koelit boewat kassie oesier iblis kelamien di ianjah poenja djiwa poen.... soeda djelas kitaorang mbahas boeroeng iang kena sambel petjel lele..boekan sambel kontol poen....:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top